3.4.3 Finansiering av investeringer

Investeringsutgifter ble hovedsakelig finansiert gjennom låneopptak som utgjorde 53 % av finansieringen. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon, salg av eiendommer, samt diverse tilskudd hvorav den største andelen var tilknyttet tilskudd til utstillingshall Forum. Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet utlån (start- og konsernlån).

Figur 3.15 Finansiering av investeringer
Figur 3.15 Finansiering av investeringer

Overføringene fra driftsregnskap ble vedtatt saldert med kr 70 mill. i Tertialrapport per 31.08.2014 og utgjør kr 4,6 mill. (linje 11 i tabell 3.18).

Regnskapet viser at bruk av lånemidler (linje 12) i 2014 var kr 1,06 mrd. som er kr 209 mill. lavere enn justert budsjett som følge av forsinket framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte lånemidler fra 2014 er forventet brukt i løpet av 2015.

Mottatte avdrag på utlån (linje 14) føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder primært avdrag på startlån og avdrag på ansvarlige lån til Lyse energi. I 2014 mottok kommunen kr 190,7 mill. i avdrag på utlån som var kr 7,1 mill. høyere enn justert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak mottatt avdrag på konsern lån fra Natur og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Renovasjonen IKS.

Mottatt avdrag på startlån var kr 140 mill., som er om lag kr 43,5 mill. mer enn budsjettert. Disse merinntektene er i regnskapet for 2014 disponert til ekstraordinære nedbetalinger på startlån.

Figur 3.16 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter i perioden 2005-2014 og finansieringen med henholdsvis lån og egenkapital. Det bemerkes at 2014 var det første året på 5 år at målet om 50 % egenfinansiering ble nådd.

Figur 3.16 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering
Figur 3.16 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:45.