3.2.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2014 ble kr 8 825 mill. Dette er en økning på kr 164 mill. tilsvarende 1,9 % fra 2013. Sett mot justert budsjett 2014 viser regnskapet merinntekter på kr 44 mill. I 2014 er kr 79 mill. av driftsinntektene overført til 2015 i form av øremerkede midler som ikke fullt ut er benyttet i 2014.

Figur 3.2 viser de ulike inntektsartene sin andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 54 % av de totale driftsinntektene i 2014.

Figur 3.2 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2014
Figur 3.2 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Stavanger kommune 2014

I tabell 3.14 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2014Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
1Brukerbetalinger-440 870-429 98010 890102,5-420 401
2Andre salgs- og leieinntekter-798 376-769 26429 112104,0-780 808
3Overføringer med krav til motytelse-838 675-795 03743 638105,5-896 455
4Rammetilskudd-1 638 854-1 659 991-21 13799,0-1 495 453
5Andre statlige overføringer-149 849-142 5927 257105,1-134 134
6Andre overføringer-22 117-52 339-30 22242,0-21 473
7Skatt på inntekt og formue-4 775 566-4 771 9003 666100,1-4 753 061
8Eiendomsskatt-160 859-160 000859101,0-159 315
9Sum driftsinntekter-8 825 166-8 781 10344 063101,0-8 661 100
Tabell 3.14 Driftsinntekter 2014. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 4,9 % i forhold til regnskapet 2013. I forhold til justert budsjett 2014 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 10,9 mill. Av dette kommer merinntekter fra tjenestene opphold i institusjon og dagsentra med kr 5,5 mill. og kr 3,1 mill. fra betaling for mat i sfo og barnehage. Merinntekten fra betaling for mat har en motpost på matutgifter kombinert med overføring av udisponerte midler til 2015.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 2,3 % i forhold til regnskap 2013. Her inngår billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester. I forhold til justert budsjett 2014 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 29,1 mill. Avviket består av høyere leieinntekter enn budsjettert med kr 11 mill. (gjelder hovedsakelig merinntekter på utleie av idrettshaller og utleie av lokaler til kommunal næringsvirksomhet), salg av nedgravde containere på kr 6,9 mill., samt ubudsjetterte inntekter fra salg av kartrelaterte produkter hos Geodata på kr 3,3 mill. Det øvrige avviket består av høyere inntekter på fordelte interne utgifter enn hva som var budsjettert, knyttet til blant annet kurs- og kompetansesenteret på kr 2 mill. og fakturering fra IT-avdelingen på kr 2,3 mill.

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en reduksjon på 3,9 % i forhold til 2013. Dette skyldes i all hovedsak at momskompensasjon på investeringer er fra 2014 bokført i investeringsregnskapet i tråd med nye regnskapsbestemmelser.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 160,9 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2014 kr 134,8 mill. noe som er kr 0,8 mill. høyere enn justert budsjett.

Frie inntekter (linje 4 og 7)

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)Regnskap 2014Opprinnelig vedtatt budsjett 2014Justert budsjett 2014Avvik justert budsjett - regnskapVekst fra 2013 StavangerVekst fra 2013 landet
Skatt på inntekt og formue-4 775 566-4 771 9003 6660,5 %1,9 %
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.
Rammetilskudd -2 541 698-2 541 791-93
Skjønnstilskudd-27 400-27 400-27 4000
Inntektsutjevning930 244909 200-21 044
Sum rammetilskudd-1 638 854-27 400-1 659 991-21 1379,6 %
Sum frie inntekter-6 414 420-27 400-6 431 891-17 4712,7 %
Tabell 3.15 Sum frie inntekter 2014. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2014 på kr 6 414,4 mill. Dette er kr 17,5 mill. lavere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 775,6 mill. i 2014 og innebærer en vekst på 0,5 % i forhold til 2013. Inngangen er kr 3,7 mill. under justert årsbudsjett. Budsjetterte skatteinntekter ble nedjustert med kr 372,3 mill. i 2014.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 128,9 mrd., tilsvarende en skattevekst på 1,9 %. Anslaget for skattevekst for kommunene i 2014 ble først nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fra 3,7 % til 3,0 % og deretter til 2,4 % ved framlegging av forslag til statsbudsjett 2014 (i oktober). Anslått vekst ble ikke nådd. Figur 3.3 viser akkumulert skattevekst per måned i 2014 for Stavanger kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.3 Akkumulert skattevekst per måned i 2014
Figur 3.3 Akkumulert skattevekst per måned i 2014

Inntektsutjevningen ble kr 930,2 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 21 mill. høyere enn budsjettert.

Veksten i skatteinntektene i Stavanger kommune kom i all hovedsak fra forskuddstrekk som vokste med 1,3 % fra 2013. Tilsvarende vekst for kommunene samlet var 2,4 %. Marginoppgjøret[1] ga et overskudd på kr 17,5 mill., mens de korrigerte fordelingstallene[2] ga en negativ effekt med kr 26,5 mill. i november 2014. Tilsvarende effekter i 2013 var en netto merinntekt på kr 14,4 mill.

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 36 523 per innbygger i 2014, en reduksjon på 0,7 % fra 2013. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 0,8 % til kr 25 226 per innbygger. Dette ga Stavanger kommune skatteinntekter på 144,8 % av landsgjennomsnittet og innebærer en nedgang fra nivået på 147,0 % i 2013. Figur 3.4 viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid.

  • [1]Det settes hver måned av 8 % av skatteinntekter for å dekke utbetalingene av til gode skatt i skatteoppgjøret. Resultatet av skatteoppgjør 2014 viste at kommunen hadde et overskudd på kr 17,5 mill.
  • [2] Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene som tilfaller kommunen. I henhold til regler korrigeres fordelingstallene for ett inntektsår etter at skatteoppgjørene for det aktuelle året er gjennomført.
Figur 3.4 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid
Figur 3.4 Skatteinntekt per innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid

Figur 3.5 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 0,5 %. Drammen kommune fikk -0,6 % mens de øvrige 8 kommunene hadde vekstrater i intervallet 2,0 % til 4,7 %. Snittet for ASSS kommunene ble 3,0 %.

Figur 3.5 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2014
Figur 3.5 Skattevekst ASSS-kommuner, nabokommuner og landsgjennomsnittet 2014

Figur 3.6 viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) per innbygger i 2013 og foreløpige regnskapstall for 2014 i ASSS-kommunene og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene utjevnet. I tillegg foregår en tildeling av øvrige elementer i rammetilskuddet etter nærmere bestemte kriterier. Samlet medfører dette at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunene samtidig som det er rett i underkant av landsgjennomsnittet. Oslo ligger høyest på skalaen og utgjør en vesentlig andel inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.6 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2013-2014
Figur 3.6 Frie inntekter per innbygger i ASSS-kommunene 2013-2014

 

Denne siden ble sist oppdatert 7. April 2015, 06:58.