3.1.5 Hovedtall per tjenesteområde

Rådmann, stab og støttefunksjoner

Rådmann, stab og støttefunksjonerRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krForbruk i %Regnskap 2013
Rådmann6 8568 5451 68980,26 388
Økonomi144 383150 9336 55095,7143 279
Personal og organisasjon116 586121 4624 87696,0117 172
Kommunikasjonsavdeling6 5467 42888288,16 219
Næring5 6806 7941 11483,66 648
Kommuneadvokat7 1446 741−403106,06 135
Politisk sekretariat10 75611 26450895,511 272
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner297 951313 16715 21695,1297 113
Tabell 3.6 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet for stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 15,2 mill. Hovedårsakene er at IT-avd. og Kemner har inngått avtaler om tjenesteleveranser med omkringliggende kommuner og dette har gitt merinntekter. Samtidig er anskaffelse og implementering av nytt sak- og arkivsystem forsinket og gav derfor mindreutgifter i 2014.

Barnehage

BarnehageRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Barnehage1 082 1511 068 236−13 915101,31 016 586
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud58 79060 4481 65897,356 158
Sum barnehage1 140 9421 128 684−12 258101,11 072 744
Tabell 3.7 Barnehage. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet for barnehageområdet viser regnskapsresultatet et merforbruk på kr 12,3 mill. Hovedårsaken er flere barn i de ikke-kommunale barnehagene enn forutsatt.

Skole

SkoleRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Grunnskole1 346 2781 333 190−13 088101,01 313 580
Johannes læringssenter115 061110 324−4 737104,0111 427
Stavanger kulturskole33 29336 7423 44991,032 062
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 55241 7192 16795,033 319
Sum skole1 534 1841 521 975−12 209101,01 490 388
Tabell 3.8 Skoler Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 12,2 mill. av en budsjettramme på kr 1,52 mrd. Avviket utgjør 0,9 %. Merforbruket er i all hovedsak relatert til økning i spesialundervisning til elever i private skoler og fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner samt merforbruk ved enkelte skoler. I tillegg viser regnskapsresultatet et merforbruk på Johannes læringssenter som skyldes at antallet personer som utløser per capita tilskudd (persontilskudd) gikk ned, at skolen ikke lenger mottar resultattilskudd for norskprøver fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), samt merutgifter til introduksjonsordningen. Kulturskolen har udisponerte midler som i hovedsak følger av utsatt vedlikehold av bygg, mens PPT sitt mindreforbruk skyldes vakante stillinger på høsten som følge av tilpasning til lavere budsjettramme fra og med 2015.

Barn og unge

Barn og ungeRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Ungdom og fritid70 37771 6291 25298,372 695
Helsestasjon og skolehelsetjenesten63 51565 5892 07496,860 659
Barnevernstjenesten211 611202 147−9 464104,7193 770
EMbo8 3299 7581 42985,40
Sum barn og unge353 833349 123−4 710101,3327 124
Tabell 3.9 Barn og unge. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Innenfor Barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 4,7 mill. Det største avviket fremkommer innenfor barnevernstjenesten og er relatert til fosterhjemsplasseringer og kjøp av konsulenttjenester for å overholde saksbehandlingsfrister.

Levekår

LevekårRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Helse- og sosialkontor1 607 1551 598 374−8 781100,51 508 480
Hjemmebaserte tjenester166 077157 563−8 514105,4170 234
Alders- og sykehjem120 466112 750−7 716106,8125 164
Dagsenter og avlastningsseksjonen114 512112 932−1 580101,4101 395
NAV239 761232 982−6 779102,9224 260
Fysio- og ergoterapitjenesten59 00257 647−1 355102,361 136
Helsehuset i Stavanger8 73610 6701 93481,90
Rehabiliteringsseksjonen42 33742 76542899,041 574
Arbeidstreningsseksjonen10 69311 6951 00291,410 601
Flyktningseksjonen9 6419 606−35100,48 950
Tekniske hjemmetjenester8901 43254262,1592
Krisesenteret i Stavanger10 27010 53926997,410 390
Sentrale midler levekår6 8304 307−2 523158,617 703
Sum levekår2 396 3692 363 262−33 107101,42 280 478
Tabell 3.10 Levekår. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet viser resultatet innenfor levekår et merforbruk på kr 33,1 mill. av en budsjettramme på kr 2,36 mrd. Avviket utgjør 1,4 %. Helse- og sosialkontorene har et merforbruk på kr 8,8 mill. Dette fremkommer i all hovedsak innenfor bestillerbudsjettet til sykehjem og tradisjonelle hjemmebaserte tjenester som følge av flere og økt behov hos brukerne. Merforbruket på Hjemmebaserte tjenester utgjør kr 8,5 mill. skyldes for høy bemanning og dyr innleie av vikarer innenfor tradisjonelle hjemmebaserte tjenester og miljøtjenesten. Alders- og sykehjem har et nettomerforbruk på kr 7,7 mill. og skyldes for høy bemanning på sykehjemmene samt merinntekter fra egenbetaling langtid. Merforbruket ved Dagsenter og avlastningsseksjonen skyldes for høy bemanning ved avlastningsboligene. Samlet viser kartleggingen av brukere med ressurskrevende tjenester at refusjonsinntektene blir kr 145 mill. Inntektene er henført til de virksomhetsområdene som økte sin tjenesteproduksjon til denne brukergruppen. Innen virksomhetsområdet NAV skyldes merforbruket utgifter til omsorgsplasser for rusmisbrukere, samme aktivitetsnivå som i 2013, og sosialhjelp.

Samfunnsmedisin

SamfunnsmedisinRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Stavanger legevakt31 60532 7471 14296,535 228
Sentrale midler legetjeneste61 96262 18722599,663 460
Sum samfunnsmedisin93 56794 9341 36798,698 688
Tabell 3.11 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket på Stavanger legevakt skyldes i hovedsak forsinkelser i implementering av nødnett.

Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Stab Bymiljø og utbygging5 2655 79152690,94 297
Brann- og feiervesen−8 663−8 59073100,8−8 031
Miljø4 7454 671−74101,64 498
Utbygging2 208−4 904−7 112−45,02 041
Stavanger Eiendom−283 235−298 305−15 07094,9−244 631
Park og vei143 720144 63191199,4127 452
Idrett112 324111 237−1 087101,0109 647
Vannverket461−277−738−166,6201
Avløpsverket−10 142−9 829313103,2−17 856
Renovasjon1021403872,883
Plan og anlegg000−504
Sum Bymiljø og utbygging−33 213−55 435−22 22259,9−22 805
Tabell 3.12 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging har samlet sett et merforbruk på kr 22,2 mill. Til tross for merinntekter sammenlignet med fjorårets inntektsbudsjett, inkludert husleieinntekter, har Stavanger eiendom et merforbruk. Merforbruket skyldes i all hovedsak høyere utgifter enn budsjettert til ekstern leie til borettslag samt vedlikeholdsutgifter i forbindelse med inn- og utflytting i kommunale boliger. Merutgiften på Utbygging skyldes at regnskapsforskriften krever at de planlagte utgiftene til prosjektene Urban sjøfront, Ryfast og Atlanteren må bokføres i driftsregnskapet mens finansieringen ligger i investeringsbudsjettet og bør av den grunn sees under ett.

Kultur og byutvikling

Kultur og byutviklingRegnskap 2014Justert budsjettAvvik i krRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
Stab Kultur og byutvikling12 42112 313−108100,910 912
Byggesaksavdelingen−3603641
Planavdelinger36 53134 933−1 598104,635 267
Kulturavdelingen149 152150 06891699,4138 234
Sum Kultur og byutvikling198 068197 314−754100,4184 454
Tabell 3.13 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling har samlet sett et merforbruk på kr 0,8 mill. Merforbruket fremkommer i hovedsak i planavdelingene og skyldes høy aktivitet og dermed merforbruk på lønn. Mindreforbruket fremkommer på Kulturavdelingen, og skyldes i hovedsak lavere utgifter til Bjergstedvisjonens kompensasjonsordning for det frivillige amatørkulturlivets bruk av Stavanger konserthus. Byggesaksavdelingen er selvkostfinansiert og per 31.12.2014 utgjør fondet kr 2,3 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 11:28.