2.3 Reduserte klimautslipp

Styrket plankompetanse og kapasitet

Plankapasiteten er styrket gjennom nye årsverk, nye verktøy og forbedrede rutiner. Viktige sluttleveranser i 2014 er to områdeplaner, en ny kommunedelplan for universell utforming og et områdeprogram for et større byomformingsområde. Samtidig er det laget forslag til ny kommunedelplan for sentrum som har vært på høring.

Utvidet sykkelsatsing

For å ivareta sykkelsatsningen ble det i fjor etablert en egen seksjon i Park og vei, med ansvar for Stavanger på sykkel. I tråd med målet om økt bruk av sykkel som daglig transportmiddel ble hovedrutene utbedret i 2014 for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Arbeidet med å etablere en bysykkelordning pågår, og utplasseringspunkter for om lag 100 sykler i sentrum ble bestemt.

Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk

Kommunedelplan for parkering på Forus og Lura er ikke vedtatt. Bruk av parkering som virkemiddel for å begrense bilbruken er innarbeidet i forslag til ny kommuneplan, kommunedelplan for Stavanger sentrum og i andre overordnede planer.

Felles infrastruktur for vannbåren varme

Det pågår planarbeid med felles infrastruktur for vannbåren varme i utbyggingsområdene Atlanteren på Hundvåg, Nore Sunde, Madla – Revheim og Universitetsområdet. Strategi for energi og varme på Nord-Jæren er til politisk behandling i disse dager. Der foreslås det å bygge fjernvarmenett fra Forus og Jåttåvågen til Hillevåg, Paradis og Urban Sjøfront. I alle områdene er det aktuelt å knytte kommunale bygg til fellesanleggene.

Energitiltak

Gjennom etablering av drifts- og energiseksjonen i Stavanger eiendom har kommunen fått mer oppmerksomhet på energistyring, og oppnådd gode resultater i form av redusert energiforbruk. Sak 95/14: Energitiltak i kommunale bygg til formannskapet 8.mai beskriver prosjekt for energikartlegging av kommunale formålsbygg. Energiprosjektet skal gå over flere år, og bidra til økt komfort og bedret tilstand på tekniske anlegg i kommunale bygg.

Årsrapport på klima- og miljøplanen

En slik årsrapport skal for første gang legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging i mai 2015. Deretter skal den videre til kommunalstyret for byutvikling og til bystyret for sluttbehandling. Denne årsrapporten vil rapportere på flere av styringsindikatorene innenfor miljø, klima, byutvikling og transport.

Denne siden ble sist oppdatert 29. March 2015, 19:12.