9.2.9 Note 9A: Gjeldsforpliktelser

Gjeldsforpliktelser20142013
Kommunens samlede lånegjeld6 909 2986 234 495
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000 0
Handelsbanken300 000300 000
DNB Markets280 000280 000
Sum1 130 000580 000
Sertifikatlån
Danske bank 0 250 000
Kommunalbank1 228 770 1 106 000
DNB 550 000 250 000
Swedbank0 0
Nordea Bank300 000 300 000
Sum2 078 770 1 906 000
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 605 585 1 472 161
Husbanken startlån, fast rente54 351 60 994
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-88 588 -132 883
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast24 026 25 991
Kommunalbank flytende rente 1 682 735 1 841 047
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente284 832 298 080
Ekstraord avdrag startlån88 588 132 883
Annen langsiktig gjeld10 000 11 001
Finansiell leasing0 222
Sum3 661 528 3 709 495
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 000 39 000
Sum39 000 39 000
Tabell 9.32 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 374 042 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 133 384 tusen kroner, eller kr 162 602 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2014.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2014 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:28.