9.2.6 Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20142013
Kommunalt tilskudd private barnehager423 937390 088
Tilskudd private alders- og sykehjem439 270 422 568
Kjøp fra staten44 065 36 343
Kjøp fra fylkeskommuner2 1401 369
Kjøp fra kommuner75 533 59 031
Kjøp fra kommunale foretak (KF)328 026332 977
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)280 328263 802
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)85 54381 690
Overf. til andre206 352 178 136
Totalt1 885 194 1 766 004
Tabell 9.25 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer 20142013
Overføring til staten149 403155 750
Overføring til fylkeskommuner548 32 409
Overføring til kommuner2 197 1 073
Overføring til kommunale foretak (KF)65 70960 042
Overføring til interkommunale selskap (IKS)53 30057 598
Økonomisk sosialhjelp150 672145 228
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)139 687137 175
Fritak eiendomsskatt26 03726 034
Andre overføringer 283 014273 144
Tap på krav3 2068 513
Totalt873 773896 967
Tabell 9.26 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 400 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 191 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 172 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:09.