9.2.5 Note 5: Pensjon

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet fom 2014 vil amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

 Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 99099 228458 218
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.267 09259 967327 059
Brutto pensjonskostnad626 082 159 195 785 277
Forventet avkastning på pensjonsmidlene243 07348 217291 290
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)383 009 110 978 493 987
Sum amortisert premieavvik44 125 -3 227 40 898
Administrasjonskostnad24 2492 74426 993
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)451 383 110 495 561 878
Tabell 9.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.145 630 116 1 211 142 6 841 258
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.146 838 2421 658 3588 496 600
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 208 126 447 216 1 655 342
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser170 346 63 057 233 403
Akkumulert premieavvik pr 31.12.13390 429 -33 184 357 245
Årets premieavvik148 629−1 986146 643
Sum amortisert premieavvik44 125−3 22740 898
Akkumulert premieavvik 31.12.14494 933 -31 943 462 990
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik69 786 -4 504 65 281
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.14564 719 -36 447 528 271
Tabell 9.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger 2014

Økonomiske forutsetninger 201420132014
Årlig avkastning 5,0/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,87 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,87 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,87 %2,97 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,1 %1 %
Tabell 9.23 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.146 424 4701 499 163
Estimert forpliktelse 01.01.146 300 546 1 599 246
Årets estimatavvik forpliktelse 123 924-100 083
Faktiske pensjonsmidler 01.01.145 067 7141 053 934
Estimerte pensjonsmidler 01.01.144 993 9261 138 319
Årets estimatavvik pensjonsmidler 73 788−84 385
Eks. arbeidsgiveravgift
Tabell 9.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:04.