9.2.19 Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk07 76315 506
Årets disponering av mindreforbruk7 763-7 763-15 506
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret007 763
Totalt mindreforbruk til disponering07 763
Tabell 9.47 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsregnskapet er gjort opp med kr 0 i mer-/mindreforbruk etter at det er foretatt strykninger ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9. Jf. også note 10.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 16:55.