9.2.15 Note 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2014Bokført verdi 31.12.2013Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond54 16040 57013 590
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner204 617206 375-1 758
Industriobligasjoner/sertifikater65 19164 324867
Bankobligasjoner og bankinnskudd194 194192 9091 285
           - Herav bankinnskudd−95 825-95 8250
Andre verdipapir 25250
Kursregulering pr 01.01.1425 175-25 175
Urealisert gevinst pr 31.12.14*-11 19211 192
Sum422 362422 3620
Tabell 9.42 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 14,8 mill er resultatført i 2014. Urealisert tap på 11,2 mill og realisert tap på 0,9 mill – totalt 12,1 mill- er tapsført i 2014. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.14 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.14 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.14.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 14:23.