9.2 Noter

9.2.1 Note 1: Brukerbetaling

Brukerbetaling20142013
Foreldrebetaling barnehager107 350 106 949
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning113 025 106 614
Egenbetaling institusjoner169 187 156 926
Annet51 307 49 912
Sum totalt440 870 420 401
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter396 268 391 520
Leieinntekter275 722 262 918
Annet126 386 126 370
Sum totalt798 376 780 808
Tabell 9.10 Note 1: Brukerbetaling
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.2 Note 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn3 239 474 3 145 864
Lønn til vikarer160 664 113 764
Lønn til ekstrahjelp188 131 166 364
Overtidslønn46 729 44 384
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 141 663 140 866
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen74 273 70 074
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige31 58630 943
Sum lønnsutgifter3 882 520 3 712 258
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 064 439974 009
Sum4 946 959 4 686 268
Tabell 9.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsutgifter investering

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn29 359 27 425
Lønn til ekstrahjelp840 395
Overtidslønn428488
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse614689
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige73 114
Sum lønnsutgifter31 31429 110
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 304 6 660
Sum38 618 35 770
Tabell 9.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.3 Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20142013
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 676 43 676
Mottate avdrag formidlingslån140 045158 721
Mottatte avdrag på konsern lån6 1204 940
Andre mottatte avdrag på utlån9244 879
Sum190 765 212 216
Tabell 9.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20142013
Overføringer fra staten411 528
Tilskudd fra Husbanken37 122 1 905
STUI overføringer 3 105 7 717
Sum40 638 10 150
Tabell 9.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20142013
Kjøp av driftsmidler28 899 16 283
Kjøp av transportmidler3 756 2 432
Vedlikehold byggetjenester nybygg687 175 670 637
Materialer til vedlikehold og nybygg133 817121 492
Konsulenttjenester90 47491 738
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg36 043 228 181
Andre kjøp av varer og tjenester8 640 8 375
Sum988 804 1 139 138
Tabell 9.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20142013
Salg av driftsmidler15 0
Salg av bygninger 18 350 38 900
Salg tomter/arealer116 747108 422
Refusjon privat grunnmark/råmark0322
Sum135 112 147 644
Tabell 9.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.4 Note 4: Årsverk

Årsverk

Årsverk20142013
Antall årsverk7 284 7 259
Antall ansatte8 9308 948
Antall kvinner7 2387 253
Antall menn1 692 1 695
Antall kvinner høyere stillinger473462
Antall menn i høyere stillinger303301
Tabell 9.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20142013
Antall ansatte i deltidsstillinger3 779 3 817
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2333 249
Antall menn i deltidsstillinger546568
Tabell 9.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjon2014
Rådmann1 315 717
Ordfører1 171 053
Tabell 9.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorarer20142013
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 6503 397
Honorar for rådgivning484672
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat685655
Ekstern revisjon0150
Tabell 9.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.5 Note 5: Pensjon

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet fom 2014 vil amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

 Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening358 99099 228458 218
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.267 09259 967327 059
Brutto pensjonskostnad626 082 159 195 785 277
Forventet avkastning på pensjonsmidlene243 07348 217291 290
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)383 009 110 978 493 987
Sum amortisert premieavvik44 125 -3 227 40 898
Administrasjonskostnad24 2492 74426 993
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)451 383 110 495 561 878
Tabell 9.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.145 630 116 1 211 142 6 841 258
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.146 838 2421 658 3588 496 600
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 208 126 447 216 1 655 342
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser170 346 63 057 233 403
Akkumulert premieavvik pr 31.12.13390 429 -33 184 357 245
Årets premieavvik148 629−1 986146 643
Sum amortisert premieavvik44 125−3 22740 898
Akkumulert premieavvik 31.12.14494 933 -31 943 462 990
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik69 786 -4 504 65 281
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.14564 719 -36 447 528 271
Tabell 9.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger 2014

Økonomiske forutsetninger 201420132014
Årlig avkastning 5,0/4,35%4,65/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,00 %4,00 %
Årlig lønnsvekst2,87 %2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp2,87 %2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen2,87 %2,97 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,1 %1 %
Tabell 9.23 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.146 424 4701 499 163
Estimert forpliktelse 01.01.146 300 546 1 599 246
Årets estimatavvik forpliktelse 123 924-100 083
Faktiske pensjonsmidler 01.01.145 067 7141 053 934
Estimerte pensjonsmidler 01.01.144 993 9261 138 319
Årets estimatavvik pensjonsmidler 73 788−84 385
Eks. arbeidsgiveravgift
Tabell 9.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

9.2.6 Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon20142013
Kommunalt tilskudd private barnehager423 937390 088
Tilskudd private alders- og sykehjem439 270 422 568
Kjøp fra staten44 065 36 343
Kjøp fra fylkeskommuner2 1401 369
Kjøp fra kommuner75 533 59 031
Kjøp fra kommunale foretak (KF)328 026332 977
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)280 328263 802
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)85 54381 690
Overf. til andre206 352 178 136
Totalt1 885 194 1 766 004
Tabell 9.25 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer 20142013
Overføring til staten149 403155 750
Overføring til fylkeskommuner548 32 409
Overføring til kommuner2 197 1 073
Overføring til kommunale foretak (KF)65 70960 042
Overføring til interkommunale selskap (IKS)53 30057 598
Økonomisk sosialhjelp150 672145 228
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)139 687137 175
Fritak eiendomsskatt26 03726 034
Andre overføringer 283 014273 144
Tap på krav3 2068 513
Totalt873 773896 967
Tabell 9.26 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 400 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 191 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64.02%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.14 en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 172 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4%.

9.2.7 Note 7: Anleggsmidler

AnleggsmiddelgrupeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 9.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 191 010 194 070 640 951 126 978 9 581 284 2 609 829
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 594 -232 -18 082 0 -33 240 -20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0 -129 884 -288 610 -39 577 -2 530 999 -466 609
Bokført verdi 01.01.142 188 41563 953 334 259 87 401 7 017 045 2 122 265
Tilgang i regnskapsåret85 358 14 657 60 475 35 713 548 604 222 004
Avgang i regnskapsåret-316 0 0 0 -289 0
Delsalg i året-21 552
Avskrivninger i regnskapsåret0-16 265 -41 162 -2 960 -205 836 -41 716
Nedskrivninger −3130 -315 -329 -322 0
Reverserte nedskrivninger0 0 00 0 0
Bokført verdi 31.12.142 251 592 62 345 353 257 119 825 7 359 202 2 302 553
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 033 172
2) Utstyr, maskiner og transportmidler415 602
Sum kalkulatoriske avskrivninger160 731
Sum ordinære avskrivinger 307 939
Sum avskrivninger468 670
Tabell 9.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.8 Note 8: Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter og utbytte20142013
Renter bankinnskudd23 284 28 526
Renter finansforvaltn.20 162 20 069
Forsinkelsesrenter1 5631 203
Utbytte Lyse Energi AS166 842 162 911
Utbytte andre 1)14 191 2 975
Andre renteinntekter 2)160 283 179 268
Sum386 325394 953
1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 4 mill. Utbytte fra øvrige kommunale foretak som fører etter kommunale prinsipper er ført som driftsinntekt under andre overføringer med kr 2 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 39 888 214,-
Tabell 9.29 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter og låneomkostninger

Renteutgifter og låneomkostninger20142013
Renter innlån143 479136 839
Renter rentebytteavtaler130 532127 045
Andre rente- og finansutgifter9986
Sum274 020264 870
Tabell 9.30 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter 

Gevinst/tap finansielle instrumenter20142013
Urealisert kurstap11 1920
Realisert kurstap8601 992
Sum12 0521 992
Urealisert gevinst020 341
Realisert gevinst14 7512 916
Sum14 75123 257
Tabell 9.31 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.9 Note 9A: Gjeldsforpliktelser

Gjeldsforpliktelser20142013
Kommunens samlede lånegjeld6 909 2986 234 495
Fordelt på følgende kreditorer:
Obligasjonslån
Swedbank550 000 0
Handelsbanken300 000300 000
DNB Markets280 000280 000
Sum1 130 000580 000
Sertifikatlån
Danske bank 0 250 000
Kommunalbank1 228 770 1 106 000
DNB 550 000 250 000
Swedbank0 0
Nordea Bank300 000 300 000
Sum2 078 770 1 906 000
Andre lån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 605 585 1 472 161
Husbanken startlån, fast rente54 351 60 994
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer-88 588 -132 883
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast24 026 25 991
Kommunalbank flytende rente 1 682 735 1 841 047
Kommunalbank fast rente
KLP fast rente284 832 298 080
Ekstraord avdrag startlån88 588 132 883
Annen langsiktig gjeld10 000 11 001
Finansiell leasing0 222
Sum3 661 528 3 709 495
Konsernintern langs. gjeld
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)39 000 39 000
Sum39 000 39 000
Tabell 9.32 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 374 042 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 133 384 tusen kroner, eller kr 162 602 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2014.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2014 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

9.2.10 Note 9B: Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Ved bruk av disse instrumenter oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader samtidig som sensitiviteten for renteendringer holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,9 mrd., i tillegg har kommunen kr 363 mill. i ordinære fastrentelån. Den gjennomsnittlige løpetiden for rentebytteavtalene er ca. 5 år, og 48 % av bruttogjelden er sikret med fastrente.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

9.2.11 Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

 Alle fondKOSTRA-art 20142013
Avsetninger til fond530-560, 580 223 605223 133
Bruk av avsetninger 930-960-309 010-243 909
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −85 405-20 776
Tabell 9.33 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20142013
IB 01.01.14956139 304 143 750
Avsetninger driftsregnskapet5400 106 336
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940-94 153-77 015
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet9400-33 766
Beregnet beholdning pr 31.12.1445 151139 304
Beholdning fra balanse 31.12.1495645 151139 304
Differanse00
Tabell 9.34 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser en saldo på 45,2 mill. på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drift- og investeringsformål. Alle avsetninger til disposisjonsfond i 2014 er strøket, og fondet er samlet sett for lite til å dekke mulig tap ihht. stresstest i finansforvaltningen pr. 31.12.14. Mulig tap, ihht stresstest er 61,7 mill.

Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14952117 235 121 789
Avsetninger driftsregnskapet55078 93180 537
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950-88 228-85 091
Beregnet beholdning pr 31.12.14107 938117 235
Beholdning fra balanse 31.12.14952107 938117 235
Differanse 0 0
Tabell 9.35 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14953
Avsetninger54869 250 0
Bruk av avsetninger948-47 350 0
Beregnet beholdning pr 31.12.1421 900 0
Beholdning fra balanse 31.12.1495321 900 0
Differanse 0 0
Tabell 9.36 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.1495546 169 57 946
Avsetninger55045 391 36 260
Bruk av avsetninger9500 0
Bruk av bundne investeringsfond958-37 247 -48 037
Beregnet beholdning pr 31.12.1454 313 46 169
Beholdning fra balanse 31.12.1495554 313 46 169
Differanse0 0
Tabell 9.37 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

9.2.12 Note 11: Utlån

Utlån20142013
Startlån1 483 966 1 224 201
Avsatt til tap på framtidige utlån-11 784 -11 784
Sum utlån startlån1 472 182 1 212 417
Stokka Kirke0 100
Viking Fotball ASA3 550 4 050
Ansvarlig lånekapital Lyse1 048 2241 091 900
Rogaland Rideklubb2 5602 640
Tou Scene900 1 100
SKP59 72
Varmestuens venner913 913
Museum Stavanger AS6 212 6 667
Forus og Gausel Idrettslag1 700 1 700
Oilers Invest AS67 589 67 167
Studentsamskipnaden i Stavanger25 800 0
Sum andre utlån1 157 505 1 176 307
Sum utlån2 629 689 2 388 724
Renovasjonen IKS0 1 650
Natur og Idrettsservice KF13 700 15 450
Sølvberget KF20 025 22 745
Konserninterne langs. fordr.33 725 39 845
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 736 8 736
Tabell 9.38 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.13 Note 12: Aksjer og andeler

Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983 440 683 43,68 %440 683 166 842
Rogaland Teater AS108 28 25,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 800 1 379 36,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 000 332 33,15 %5 119 8 619
Måltidets Hus AS703 12 1,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS1084 4,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500 48 9,60 %298
Stavanger Sentrum AS250 100 40,00 %104
Blue Planet AS1 950 50 2,56 %50
Allservice AS2 958 1 490 50,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 100 7 399 49,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 600 560 35,00 %560
Museum Stavanger AS100 50 50,00 %55
Ryfast AS700 200 28,57 %200
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 000 700 10,00 %2 978
Attende AS1 532 785 51,22 %785
Sum1 046 632 453 860 473 604 175 461
Tabell 9.39 Aksjer
Last ned tabelldata (Excel)
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS*0 80,69 0
IVAR IKS *0 41,35 0
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 000 2 595 51,00 2 595
Rogaland Revisjon IKS4 000 1 278 31,95 1 278
Renovasjonen IKS0 50,00 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS1008989,00 89
Sørmarka flerbrukshall IKS600384 64,02 384
Multihallen og Storhallen IKS600 062,40 374
Opera Rogaland IKS800 400 50,00 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr.600 210 35,00 210
Biblioteksentralen AL0 1
Egenkapitalinnskudd KLP0 153 536
Andeler i borettslag0 313 523
11 700 4 956 480 388 1 000
Sum aksjer og andeler1 058 332 458 816 953 992 176 461
Tabell 9.40 Andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Allservice AS er fusjonert med Kvaleberg Industri AS hvor sistnevnte er overdragende selskap. Gjennomføring av fusjon er registrert i foretaksregisteret 03.06.2014.

9.2.14 Note 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer20142013
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 858 2 052
Sentrale styringsorganer200 840 116 315
Stavanger Eiendom23 385 25 637
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom16 20612 614
Oppvekst33 43611 699
Levekår236 926199 905
Kultur og byutvikling6 570 4 482
Mva-kompensasjon137 284 131 698
Syke-svangerskap 28 831 30 465
Kortsiktige fordringer lønn1 346 -500
Sum totalt686 682534 367
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer-12 200 -12 200
Sum utestående fordringer *674 483522 167
*) Herav innen konsernet kr 2 488 jfr. note 16.
Tabell 9.41 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.15 Note 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2014Bokført verdi 31.12.2013Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond54 16040 57013 590
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner204 617206 375-1 758
Industriobligasjoner/sertifikater65 19164 324867
Bankobligasjoner og bankinnskudd194 194192 9091 285
           - Herav bankinnskudd−95 825-95 8250
Andre verdipapir 25250
Kursregulering pr 01.01.1425 175-25 175
Urealisert gevinst pr 31.12.14*-11 19211 192
Sum422 362422 3620
Tabell 9.42 Finansielle omløpsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

*Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 14,8 mill er resultatført i 2014. Urealisert tap på 11,2 mill og realisert tap på 0,9 mill – totalt 12,1 mill- er tapsført i 2014. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.14 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.14 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.14.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

9.2.16 Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Endringer i regnskapsprinsipp 20142013
IB 39 841 39 841
UB39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001-13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008-85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 9.43 Endringer i regn
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

9.2.17 Note 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak20142013
Kortsiktig fordring på: Stavanger Parkeringsselskap KF117 69
Kortsiktig fordring på: Sølvberget KF1 614 2 446
Kortsiktig fordring på: Stavanger Byggdrift KF264 373
Kortsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF493338
Sum kortsiktige fordringer2 4883 226
Langsiktig fordring på: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF13 700 15 450
Langsiktig fordring på: Sølvberget KF20 025 22 745
Sum langsiktige fordringer33 725 38 195
Kommunens samlede fordringer36 213 41 421
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Parkeringsselskap KF 268 39
Kortsiktig gjeld til: Sølvberget KF7 166 4 683
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Byggdrift KF22 855 25 336
Kortsiktig gjeld til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF7 766 5 523
Sum kortsiktige gjeld38 05535 581
Forpliktelse EK til: Sølvberget KF5 0005 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Byggdrift KF20 000 20 000
Forpliktelse EK til: Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 000 14 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 000 39 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse77 055 74 581
Tabell 9.44 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.18 Note 17: Avdrag på gjeld

AvdragBudsjett20142013
Utgiftsført avdrag374 042 353 032
Beregnet minste lovlige avdrag133 384 125 773
Differanse240 658 227 259
Tabell 9.45 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20142013
Betalte avdrag 376 410 374 042 353 032
Betalt avsatte avdrag året før0 0
Sum kostnadsførte avdrag 376 410 374 042 353 032
Tabell 9.46 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.19 Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet mindreforbruk07 76315 506
Årets disponering av mindreforbruk7 763-7 763-15 506
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret007 763
Totalt mindreforbruk til disponering07 763
Tabell 9.47 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsregnskapet er gjort opp med kr 0 i mer-/mindreforbruk etter at det er foretatt strykninger ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9. Jf. også note 10.

9.2.20 Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet udekket0-76 625-42 372
Årets avsetning til inndekking76 62576 62542 372
Nytt udekket i regnskapsåret00-76 625
Totalt udekket til inndekking0-76 625
Tabell 9.48 Regnskapsmessig merbruk
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.21 Note 19: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.14

Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% *742 468 2017,22,26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,39,40,41
Stavanger Konserthus IKS182 450 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 730 2025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland37 6562 038
Stiftelsen Ullandhauggarden1582016
Stiftelsen Øyane sykehjem 882 2019
Stiftelsen Blidensol sykehjem619 2018
Rogaland Rideklubb 02015
Borettslaget Gauselparken22 294 2033
Borettslaget Krosshaug I10 346 2035
Borettslaget Ramsvik 5 273 2033
Borettslaget Ramsvik 10 842 2033
Forus Utvikling AS44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 24 468 2020 / 2030
Ryfast AS 240 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS85 000 2039
Med hjemmel i sosiallovgivningen 4 0322015 og utover
Sum garantier1 413 218
* Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.
Tabell 9.49 Garantier gitt av kommunen
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.22 Note 20: Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid2014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 427
Sum andre tilskudd/inntekter10 468
Utgifter9 114
Avsetning4 196
Resultat 201
Krisesenteret (vertskommunesamarbied)
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 494
Andre ref./inntekter 829
Avsetning 632
Ungdom og fritid (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune542
Andre ref./inntekter 1 964
Avsetning 560
Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 943
Andre ref./inntekter 264
Tabell 9.50 Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.23 Note 21: Selvkostområder

Resultat 2014InntekterUtgifterMer(+)/ mindreforbruk (-)
Renovasjon141 112137 013−4 099
Vann96 303102 2895 986
Avløp181 826168 481−13 345
Byggesak 20 60125 4484 847
Tabell 9.51 Resultat 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Balansen 2014Årets deknings-grad i % *1)Avsetn(+)/ bruk av (-) deknings-gradsfondRenter deknings-gradsfondDeknings-gradsfond pr. 31.12 *2)
Renovasjon103 %4 09927613 292
Vann94 %−5 98552618 401
Avløp108 %3 664−763 588
Byggesak 81 %−4 8471172 322
Tabell 9.52 Balansen 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindreforbruk på kr 13,34 mill. Kr 9,68 mill brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Selvkostregnskapet for kart og oppmåling viser et underskudd på kr 2,3 mill.

Selvkostregnskapet for plansaksbehandling viser et underskudd på kr 0,6 mil.

I 2014 viser selvkostregnskapet for feiing et overskudd på kr 0,124 mill. Vi hadde imidlertid underskudd på selvkost på feiing i årene 2011-2013 på akkumulert på kr 3,1 mill. pr. 31.12.14 er akkumulert underskudd kr 3 mill.

9.2.24 Note 22: Avgiftsituasjonen

Mva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en foreløpig vurdering, og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra Skattedirektoratet.

Mva Stavanger konserthus IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2014 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

9.2.25 Note 23: Investeringsprosjekter

Oversikten viser pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger forum200 00024 84418 910150 267
39124400001Oddahagen25 000471 000102
391244883Eiganes skole - planlegging280 00025 48215 0001 654
391344885Stokkatunet barnehage50 7009 83312 0002 160
391344894Øyane sykehjem150 00015018 631
391366018Sykkelstrategi50 0001 2991 140835
391444800Storhaug skole10 0002101 0000
391444819Nye gamlingen120 0007 09611 0000
391444820Dansesaler musikkskole26 00013 8376 0010
391444821Domkirken 2025305 0001 1712 5000
4112Forum ny ishall252 1001 4510204 925
4222Kristianslyst skole195 000102 09490 00077 194
4336Søra bråde bofellesskap72 50013 71914 20058 332
4337Lervig sykehjem490 0002 6173 0004 113
45046402Hinna kirke25 00012 27710 50015 922
4794Husabøryggen bofellesskap108 000444700106 835
4819Nye tou84 10030 42339 00020 302
4844Kvernevik svømmehall132 30029 46150 00011 851
4850Utstillingshall255 20084 40199 600177 169
4852Emmaus barnehage sør48 2008 08212 0001 369
Sum2 879 100368 803387 551851 660
Sum øvrige prosjekter 642 878798 431
Sum utgifter i investeringer1 011 6811 185 982
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 9.53 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.26 Note 24: Kapitalkonto

Kapitalkonto
01.01.2014 Balanse (kapital)7 080 364
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg22 158Aktivering av fast eiendom og anlegg891 679
Nedskrivninger fast eiendom313Oppskriving av fast eiendom0
Nedskrivning maskiner og utstyr966
Avskriving av fast eiendom og anlegg250 512Aktivering BBL-leil3 332
Korrigeringer anlegg0
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler0Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler75 132
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler57 427
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto0
Nedskrivninger aksjer og andeler2 000Kjøp av aksjer og andeler14 652
Avdrag mottatt på formidlings/startlån140 336Utlån formidlings/startlån400 588
Avdrag mottatt på andre utlån 50 720Utlån egne midler25 800
Avskrevet utlån0
Bruk av midler fra eksterne lån1 064 827Avdrag på eksterne lån514 087
Forpliktelse foretak0
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)0Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)128 025
Salg aksjer0
31.12.2014 Balanse (Kapital)7 544 400
Tabell 9.54 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger 13.02.2015

sign-regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 15:31.