9.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanseNote31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler22 907 437 21 312 161
Faste eiendommer og anlegg712 033 172 11 415 127
Utstyr, maskiner og transportmidler7415 601 398 212
Utlån112 629 689 2 388 724
Konserninterne langsiktige fordringer1133 725 39 845
Aksjer og andeler12953 992 938 008
Pensjonsmidler56 841 258 6 132 245
Omløpsmidler2 021 564 1 830 669
Kortsiktige fordringer13674 483 522 167
Premieavvik5528 271 407 617
Aksjer og andeler968 947
Obligasjoner14422 362 482 129
Kasse, postgiro, bankinnskudd395 480 417 810
SUM EIENDELER24 929 001 23 142 830
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 733 862 7 274 370
Disposisjonsfond1045 152139 304
Bundne driftsfond10107 938117 235
Ubundne investeringsfond1021 900 0
Bundne investeringsfond1054 313 46 169
Regnskapsmessig mindreforbruk180 7 763
Udekket i inv.regnskap180 -76 625
Kapitalkonto247 544 400 7 080 364
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld15 639 302 14 383 511
Pensjonsforpliktelser58 730 003 8 149 016
Ihendehaverobligasjonslån91 130 000 580 000
Sertifikatlån92 078 770 1 906 000
Andre lån93 661 528 3 709 495
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1639 000 39 000
Kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
Annen kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 929 001 23 142 830
MEMORIAKONTI
Memoriakonto335 668 212 891
Ubrukte lånemidler299 811 175 747
Andre memoriakonti35 857 37 143
Motkonto til memoriakontiene-335 668 -212 891
Tabell 9.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 10:54.