9.1.2 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Ordinært rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Skatt på eiendom160 859160 000160 000159 315
Andre generelle statstilskudd149 849142 592127 633134 134
Sum frie disponible inntekter6 725 1286 734 4836 906 5246 541 964
Renteinntekter og utbytte386 325385 785361 828394 953
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 7510023 257
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 020295 856267 690264 870
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052001 992
Avdrag på lån374 042376 410365 199353 032
Netto finansinnt./utg.−259 038−286 481−271 061−201 684
Til ubundne avsetninger035 0060106 336
Til bundne avsetninger78 931274080 537
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk7 7637 763015 506
Bruk av ubundne avsetninger94 153134 223077 015
Bruk av bundne avsetninger88 22883 8099 10785 091
Netto avsetninger111 212190 5159 107−9 260
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Til fordeling drift6 572 6566 633 8706 571 6726 187 601
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 6566 633 8706 571 6726 179 839
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0007 763
Tabell 9.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 09:35.