9.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt driftNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1440 870429 980430 701420 401
Andre salgs- og leieinntekter1798 376769 264746 270780 808
Overføringer med krav til motytelse838 675795 037644 663896 455
Rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Andre statlige overføringer149 849142 592127 633134 134
Andre overføringer22 11752 33916 04421 473
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Eiendomsskatt160 859160 000160 000159 315
Sum driftsinntekter8 825 1668 781 1038 744 2028 661 101
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2,43 882 5203 845 5523 703 3683 712 258
Sosiale utgifter2,51 064 4391 098 0511 065 661974 009
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 740970 2141 392 8241 028 818
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon61 885 1941 821 4571 711 6961 766 005
Overføringer6873 7731 003 013977 943896 967
Avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Fordelte utgifter−72 121−57 666−442 011−79 171
Sum driftsutgifter9 141 2159 124 2148 849 3828 734 019
Brutto driftsresultat−316 050−343 111−105 180−72 918
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8,12386 325385 785361 828394 953
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)814 7510023 257
Mottatte avdrag på utlån1 5101 3611 3611 280
Sum eksterne finansinntekter402 586387 146363 189419 490
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger8274 020295 856267 690264 870
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)812 052001 992
Avdrag på lån17374 042376 410365 199353 032
Utlån1 6591 2301 2301 370
Sum eksterne finansutgifter661 772673 496634 119621 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 186−286 350−270 930−201 774
Motpost avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Netto driftsresultat−106 565−185 86863 791160 441
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk187 7637 763015 506
Bruk av disposisjonsfond1094 153134 223077 015
Bruk av bundne fond1088 22883 8099 10785 091
Sum bruk av avsetninger190 143225 7959 107177 613
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Avsatt til disposisjonsfond10035 0060106 336
Avsatt til bundne fond1078 931274080 537
Sum avsetninger83 57839 92772 898330 291
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk180007 763
Tabell 9.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 09:05.