9.1 Årsregnskap

* Beløp i hele 1 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

9.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt driftNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1440 870429 980430 701420 401
Andre salgs- og leieinntekter1798 376769 264746 270780 808
Overføringer med krav til motytelse838 675795 037644 663896 455
Rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Andre statlige overføringer149 849142 592127 633134 134
Andre overføringer22 11752 33916 04421 473
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Eiendomsskatt160 859160 000160 000159 315
Sum driftsinntekter8 825 1668 781 1038 744 2028 661 101
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2,43 882 5203 845 5523 703 3683 712 258
Sosiale utgifter2,51 064 4391 098 0511 065 661974 009
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 740970 2141 392 8241 028 818
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon61 885 1941 821 4571 711 6961 766 005
Overføringer6873 7731 003 013977 943896 967
Avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Fordelte utgifter−72 121−57 666−442 011−79 171
Sum driftsutgifter9 141 2159 124 2148 849 3828 734 019
Brutto driftsresultat−316 050−343 111−105 180−72 918
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8,12386 325385 785361 828394 953
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)814 7510023 257
Mottatte avdrag på utlån1 5101 3611 3611 280
Sum eksterne finansinntekter402 586387 146363 189419 490
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger8274 020295 856267 690264 870
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)812 052001 992
Avdrag på lån17374 042376 410365 199353 032
Utlån1 6591 2301 2301 370
Sum eksterne finansutgifter661 772673 496634 119621 264
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 186−286 350−270 930−201 774
Motpost avskrivninger7468 671443 593439 901435 134
Netto driftsresultat−106 565−185 86863 791160 441
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk187 7637 763015 506
Bruk av disposisjonsfond1094 153134 223077 015
Bruk av bundne fond1088 22883 8099 10785 091
Sum bruk av avsetninger190 143225 7959 107177 613
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Avsatt til disposisjonsfond10035 0060106 336
Avsatt til bundne fond1078 931274080 537
Sum avsetninger83 57839 92772 898330 291
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk180007 763
Tabell 9.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 771 9005 147 9004 753 061
Ordinært rammetilskudd1 638 8541 659 9911 470 9911 495 453
Skatt på eiendom160 859160 000160 000159 315
Andre generelle statstilskudd149 849142 592127 633134 134
Sum frie disponible inntekter6 725 1286 734 4836 906 5246 541 964
Renteinntekter og utbytte386 325385 785361 828394 953
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 7510023 257
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 020295 856267 690264 870
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052001 992
Avdrag på lån374 042376 410365 199353 032
Netto finansinnt./utg.−259 038−286 481−271 061−201 684
Til ubundne avsetninger035 0060106 336
Til bundne avsetninger78 931274080 537
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk7 7637 763015 506
Bruk av ubundne avsetninger94 153134 223077 015
Bruk av bundne avsetninger88 22883 8099 10785 091
Netto avsetninger111 212190 5159 107−9 260
Overført til investeringsregnskapet4 6474 64772 898143 418
Til fordeling drift6 572 6566 633 8706 571 6726 187 601
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 6566 633 8706 571 6726 179 839
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0007 763
Tabell 9.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann 6 856 8 545 9 247 6 388
Økonomi 144 383 150 933 153 528 143 279
Personal og organisasjon 116 586 121 462 124 368 117 172
Kommunikasjonsavdeling 6 546 7 428 7 122 6 219
Næring 5 680 6 794 5 233 6 648
Kommuneadvokat 7 144 6 741 6 721 6 135
Politisk sekretariat 10 756 11 264 11 331 11 272
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 297 951 313 167 317 550 297 113
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår 68 927 67 638 66 896 63 994
Barnehage 1 082 151 1 068 236 1 050 358 1 016 586
Grunnskole 1 346 278 1 333 190 1 340 542 1 313 580
Johannes læringssenter 115 061 110 324 100 326 111 427
Stavanger kulturskole 33 293 36 742 35 010 32 062
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 552 41 719 39 473 33 319
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 58 790 60 448 54 610 56 158
Ungdom og fritid 70 377 71 629 70 602 72 695
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 63 515 65 589 64 048 60 659
Helse- og sosialkontor 1 607 155 1 598 374 1 561 814 1 508 480
NAV 239 761 232 982 196 929 224 260
Fysio- og ergoterapitjenesten 59 002 57 647 57 106 61 136
Barnevernstjenesten 211 611 202 147 194 868 193 770
Hjemmebaserte tjenester 166 077 157 563 143 362 170 234
Alders- og sykehjem 120 466 112 750 97 986 125 164
Stavanger legevakt 31 605 32 747 33 125 35 228
Rehabiliteringsseksjonen 42 337 42 765 44 577 41 574
Arbeidstreningsseksjonen 10 693 11 695 12 269 10 601
Flyktningseksjonen 9 641 9 606 8 509 8 950
EMbo 8 329 9 758 9 800 0
Dagsenter og avlastningsseksjonen 114 512 112 932 94 488 101 395
Tekniske hjemmetjenester 890 1 432 1 312 592
Krisesenteret i Stavanger 10 270 10 539 10 892 10 390
Sentrale midler levekår 15 566 14 977 89 243 17 703
Sentrale midler legetjeneste 61 962 62 187 61 071 63 460
Sum Oppvekst og levekår 5 587 822 5 525 616 5 439 216 5 333 415
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging 5 265 5 791 4 790 4 297
Brann- og feiervesen −8 663 −8 590 −5 690 −8 031
Miljø 4 745 4 671 4 549 4 498
Utbygging 2 208 −4 904 4 169 2 041
Stavanger Eiendom −283 235 −298 305 −279 492 −244 631
Park og vei 143 720 144 631 147 302 127 452
Idrett 112 324 111 237 110 455 109 647
Vannverket 461 −277 0 201
Avløpsverket −10 142 −9 829 −9 195 −17 856
Renovasjon 102 140 140 83
Plan og anlegg 0 0 0 −504
Sum Bymiljø og utbygging −33 213 −55 435 −22 972 −22 805
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling 12 421 12 313 17 920 10 912
Byggesaksavdelingen −36 0 0 41
Planavdelinger 36 531 34 933 29 222 35 267
Kulturavdelingen 149 152 150 068 145 428 138 234
Sum Kultur og byutvikling 198 068 197 314 192 570 184 454
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter −6 050 628 −5 980 662 −5 926 364 −5 792 178
Sum totalt 0 0 0 0
Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 572 656 fordelt fra skjema 1A.

9.1.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investeringNoteRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3135 112 139 400 169 400 147 644
Andre salgsinntekter1 486 0 0 1 995
Overføringer med krav til motytelse10 477 140 140 -5 671
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Statlige overføringer340 638 52 560 62 600 10 150
Andre overføringer100 504 72 700 72 000 3 975
Renteinntekter og utbytte0 0 0 75 000
Sum inntekter430 283 409 908 444 140 233 093
Utgifter
Lønnsutgifter2,431 314 31 168 31 036 29 110
Sosiale utgifter2,57 304 7 172 7 139 6 660
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon3988 804 1 232 727 1 263 718 1 139 138
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354 0 0 31 050
Overføringer143 022 377 769 143 425
Renteutgifter og omkostninger5 0 0 36
Fordelte utgifter-182 121 -85 462 -85 462 -167 673
Sum utgifter1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Utlån425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Dekning av tidligere års udekket1876 625 76 625 0 42 372
Avsatt til ubundne investeringsfond1069 250 69 250 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond1045 391 36 000 0 36 260
Sum finansieringstransaksjoner770 861 769 420 467 771 606 316
Finansieringsbehov1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 554 969
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Salg av aksjer og andeler7 423 0 0 23 285
Mottatte avdrag på utlån3190 765 183 645 140 171 212 216
Overført fra driftsbudsjettet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av disposisjonsfond100 0 0 33 766
Bruk av ubundne investeringsfond1047 350 47 350 47 350 0
Bruk av bundne investeringsfond1037 247 36 000 0 48 037
Sum finansiering1 352 259 1 545 494 1 240 831 1 478 344
Udekket/udisponert180 0 0 -76 625
Tabell 9.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A - investeringRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler1 011 681 1 185 982 1 217 200 1 181 747
Utlån og forskutteringer425 900 433 500 357 600 354 256
Kjøp av aksjer og andeler13 651 14 000 13 600 14 706
Avdrag på lån140 045 140 045 96 571 158 721
Dekning av tidligere års udekket76 625 76 625 0 42 372
Avsetninger114 641 105 250 0 36 260
Årets finansieringsbehov1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 788 062
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827 1 273 852 980 412 1 017 623
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535 139 400 169 400 170 929
Tilskudd til investeringer141 142 125 260 134 600 14 125
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 145 108 140 000 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242 183 785 140 311 206 545
Andre inntekter1 486 0 0 76 995
Sum ekstern finansiering1 693 297 1 867 405 1 564 723 1 486 217
Overført fra driftsregnskapet4 647 4 647 72 898 143 418
Bruk av avsetninger84 597 83 350 47 350 81 803
Sum finansiering1 782 541 1 955 402 1 684 971 1 711 438
Udekket/udisponert0 0 0 -76 625
Tabell 9.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet

ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
1000Kjøp/salg eiend.078 50090 0000
1008It000204
1028Hr-system000326
1030Dusavik-Finnestad00037
1050Badedammen00029
1071Tilretteleggingstilskudd00049
1090Husabø7 551001 214
1100Austbø næringsområde00013
1135Infrastruktur og vei1 6131 60008 185
1140Jåtten øst0006
1144Park/amfi Nytt konserthus295003 665
1150Jåttåvågen-området14 910005 562
1160Boganes00042
1170Forus næringspark00086
1180Paradis-Hillevåg kdp000289
1190Tou-Forus00070
1201Diverse bistand/spesialoppgaver2 395000
1220Buøy næringsområde00092
1230Tastarustå00059
126Stavanger forum000−15 652
1280Urban sjøfront1 6180038 115
1320Vassøy00083
1350Friområde/veier bolig2 6680052
1351Folkebadet1 5682 0002 0002 509
1360Friområde/veier næring0001
1380Søra bråde 21020023
1390Stadion-område Eiganes0007
1400Revheim1 867008 964
1410Jåtten gravlund0002
1420Jåtten nord00060
1440Løkkev/Bjergsted sør00020
1460Nytorget1740087
1470Overføring Av kirkelige eiendommer000111
1480Grunnerverv turvei, dobbeltspor139005 808
1490Rosenvang00050
1500Torfæusgate (Holme Egenes)9 07500765
151Sundelia000185
198Div. boligrelaterte prosjekter00066 864
199Div. næringsrelaterte prosjekter0001 981
203Bjergstedvisjonen2 9880057
205Kverntorget000489
206Stvgr forum, utstillingshall000−3 087
207Stavanger forum, områdeutvikling24 84418 9108 91037 418
208Stavanger forum, Energisentral14 38012 000021 445
209Jåttavågen 22 723001 956
211Fjellhall bergeland0006
212Lervig reguleringsplan 221892000104
213Folkebadet Jåttåvågen50700976
214Hafrsfjord eiendomsutvikling9 7040038
215Dusavik II næringsområde6 4030073
216Ryfast000818
3003Biler levekår486002 176
301244021Inventar og utstyr til barnehager1 8111 0000−9
301244700Utbedring adm.bygg3 3673 00000
301244703Inventar og utstyr på skoler5 2006 00002 011
301244705Løpende rehab. barnehager3 4325 0000129
301244706Løpende rehablitering,skoler5 3426 50003 086
301244709Enøk div. bygg3 3503 5000375
301244710Rehab. eldre boliger02 5000177
301244711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.2 2466 000064
301244860Kjøp normannsgt./verksgt.000413
301244862Teknisk utstyr driftssentral63000255
301244863Nylundskole,ombygg. av vaktmesterbolig19520007 267
301244872Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2122006 585
301244875Sølvberget KF, diverse investeringer3 1603 20003 229
301295014Rehab idr./anlegg000−216
301316005Kjøp av nye spann0001 290
301316036Miljøstasjoner00046
301316072Nedgravde containere0003 101
301326004Transformasjonsområder, vann0001 861
301326021Vannmålere 2013000581
301326024Ringledninger og forsterkninger0003 666
301326026Utbyggingsområder (vannledninger)0004 679
301326027Fornyelse og renovering00024 039
301326048Strakstiltak vann0001 794
301336007Simuleringsprogram, avløp000421
301336011Transformasjonsområder, avløp0004 342
301336028Kloakkrammeplan0007 583
301336029Separering00019 746
301336030Fornyelse/renovering avløp00025 582
301336048Strakstiltak avløp0003 525
301336082Nedbørsmålere000195
301344021Inventar og utstyr til barnehager000184
301344700Utbedring adm.bygg0002 936
301344703Inventar og utstyr på skoler0004 683
301344705Løpende reab. barnehager0002 101
301344706Løpende rehablitering,skoler0004 209
301344709Enøk div. bygg000410
301344711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.006 0001 373
301344712Rehab. idrettsbygg001 500797
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg1 7631 30002 978
301344714Hinna skole, reparasjon av tak4 6285 0002 00092
301344715Moduler madlamark skole80043
30136000Biler Park og vei000642
301365003Løkker/baner/skatb/nærm.0001 450
301365014Rehab idr./anlegg0002 115
301365019Utstyr og sikring på lekeplasser000654
301365021Rehab.parkanlegg/friområde1000863
301365023Prosjekt friområde00035 940
301366010Sykkelprosjektet000476
301366014Trafikksikkerhet0004 206
301366015Gatelys0008 346
301366019Asfaltering0006 094
301366078Tilrettelegging for hundehold000281
301366910Utearealer skoler0001 126
301366911Uforutsatt rehab Barnehager000433
301395014Rehab Idr./Anlegg0002 869
301416005Kjøp av nye søppelspann1 0882 2002 2000
301416036Miljøstasjoner1812002000
301416072Nedgravde containere3 0181 9001 9000
301426004Byutvikling4 2952 0002 0000
301426021Vannmålere off. ledninger1 1125005000
301426024Ringledninger/forsterkninger2 4775 0005 0000
301426026Vannledninger / forsterkninger6 7854 0004 0000
301426027Fornyelse / renovering16 40721 40021 4000
301426028Lekkasjelytting7095005000
301426029Desinfeksjoner etc.5375005000
301426030Service / kartlag5205005000
301426031Lekkasjereduksjon1 0041 0001 0000
301426048Strakstiltak2 0732 0002 0000
301436011Byomforming6 9722 0002 0000
301436028Kloakkrammeplanen6 6805 7005 7000
301436029Separering20 66414 00014 0000
301436030Fornyelse og renovering14 45232 00032 0000
301436048Strakstiltak4 0922 5002 5000
301436049Bil produksjonsleder1094004000
301436050Stasjonoppgradering1 8392 0002 0000
301436082Nedbørsmålere2793003000
30144000Biler Stavanger Eiendom500000
301444021Inventar og utstyr til barnehager001 0000
301444700Utbedring administrasjonsbygg003 0000
301444703Inventar og utstyr på skole006 0000
301444705Løpende rehab. barnehager005 0000
301444706Løpende rehabilitering skole006 5000
301444709Enøk-energi og miljøplantiltak002 0000
301444710Rehabilitering eldre boliger002 5000
301444713Ladestasjoner El-biler1 6301 50000
30146000Biler Park og vei14914900
301465003Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg01007000
301465014Rehabilitering idrettsanlegg004000
301465021Rehabilitering parkanlegg/friområder5435507000
301465023Prosjekt friområde18 87313 00010 0000
301466000Bjergstedparken4 7065 70000
301466010Sykkel001 0000
301466014Trafikksikkerhet2 0233 5503 0000
301466015Gatelys6 7967 10000
301466019Asfaltering5 6075 6005 0000
301466052Rehabilitering02001 5000
301466062Sentrum005000
301466063Gatelys004 0000
301495014Rehabilitering idrettsanlegg2 2912 0002 0000
3072Nytt barnevernssystem33533500
31121501Basestasjoner sykehjem85795001 326
31121502It-Løsning ungdomskoler2 8602 0002 0004 137
31121506It-system socio00070
31121507Nytt datasenter0002 867
31123002Utstyr hele levekår0001 040
31131000Inventar og utstyr admin000958
31132015Inventar og utstyr skoler/barnehager0001 354
31141001Nettverkspunkt i barehager02502500
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinnskolene4 0274 37500
31142001It I undervisning2 8282 6836 0000
31142002Utstyr Johannes voksenopplæring3883854 0000
31142004It i barnehager01 0001 0000
31143002Utstyr, gjelder hele levekår1663 2154 0000
31143003Biler1 2391 5001 5000
31143034Inventar sykehjem4751 5001 5000
384402Rehabilitering vålandstårnet273100
388200Brannstasjon150000
39124400001Oddahagen471 000018
39124400002Kari trekstakkv.34032 0000813
391244861Energimerking bygg2 0622 0002 0002 781
391244864Stokkadalen modulbarnehage56360004 594
391244868Lokalmedisinsk senter612500500495
391244873Sykesignalanlegg sykehjem000300
391244874Holme egenes rehab5 4645 0009 00010 827
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem7 3028 80001 110
391244878Vaulen skole, utbygging000378
391244879Jåtten skole, utbygging000578
391244881Tasta svømmehall, tak23002 202
391244882Tasta Barnehage, modulbygg00016 736
391244883Eiganes skole - planlegging25 48215 00020 0001 652
391244884Nedre strandgata 21, must107002 540
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt9550001 806
391265014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt0005 400
391265032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt00035
391266010Sykkel, byggeprosjekt390098
391266013Nye Veianlegg, byggeprosjekt188100077
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt1 7522 600010 143
391266015Kunstgressbane000336
391266016Kunstgressbane4565 0005 00020 243
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt4 9522 10003 464
391266062Sentrum, byggeprosjekt03 00007 175
391266091Kulvert over motorveien2330015
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt9 6898 35007 478
391276320Kloakkrammeplan 201296000
391276330Sanering avløp poa 2012000156
391282170Nord-Jæren utvikling sandnes As00046
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsparti (2013)33001 663
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013)2 6072 5002 500368
391344717Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013)8131 00070038
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013)167001 872
391344719Hinna gravlund,kistegravfelt (2013)0002 600
391344872Prestebolig Sunde menighet3 4163 500023
391344885Stokkatunet barnehage9 83312 00030 0002 160
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.1003 0005 0009
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver5 14310 00010 0002 800
391344888Nytt krisesenter18 28824 00024 0008 458
391344890Domkirken, restaurering0001 000
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig2540025 941
391344893Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgradering0005 941
391344894Øyane sykehjem150018 631
391344895Studentboliger forskuttering010 80036 6000
391344896Kortlesere sykehjem3 1713 0001 5000
391344897Musikkskolen Bjergsted, ombygging1 4211 0000498
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt3 0274 5005 400761
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt4 3823 2503 60024
391365021Rehabilitering parker, byggeprosjekt1661500130
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt391 0001 000243
391366010Sykkel, byggeprosjekt9763 6001 500756
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt1 8592 6502 1002 420
391366014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt02 2507 30054
391366015Gatelys, byggeprosjekt3167006 000214
391366017Miljø og gatetun, byggeprosjekt003 5000
391366018Sykkelstrategi1 3334 00015 0002 857
391366019Flaskehalsutbedring6111 00010 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy005 0000
391366052Rehabilitering vei, byggeprosjekt8882 15003 687
391366062Sentrum, byggeprosjekt1 9762 5005 5001 832
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt1421 1508 0002 189
39137109Husabøryggen 2013250000
39137150Holmeegenes,poa 2013250000
39137633Sanering avløp poa 2013000583
391382170Atlanteren000467
39138218Diverse forprosjekter utbygging91000
391433000Storhaug områdeløft002 0000
391444800Storhaug skole sfo bygg2101 0001 0000
391444802Fransk barnehage v/ Eiganes skole4663 0003 0000
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh1931 0005 0000
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring4432 0002 0000
391444805Hetlandshallen utvendig tak1386 0006 0000
391444808Vålandsbassengene9621 9992 0000
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak2 1764 0004 0000
391444812Teinå skole, innvendig ombygging5 7419 50010 0000
391444813Tastarustå skole innvendig13 62319 00020 0000
391444814Storhaug bydel ny barneskole12001 0000
391444815Dagtilbud psykisk utviklingsh.1 6352 0002 0000
391444816Nødnett legevakten (2014)08008000
391444817Domkirken restaurering11 19410 00010 0000
391444818Tasta skatepark004 0000
391444819Nye gamlingen7 09611 00020 0000
391444820Dansesaler musikkskole13 8376 00100
391444821Domkirken 20251 1712 50000
391450141Nytt sak/arkivsystem1 3014 0004 0000
391465003Friområder1 2721 50000
391465014Disposisjonsplaner51475000
391465024Omlegging skolegårder1 7336 0006 0000
391465025Tasta skatepark4891 00000
391465026Levekårsløft Storhaug9492 00000
391466014Diverse veier7972 80000
391466015Diverse5542 20000
391466017Miljø og gatetun1 0111 00000
391466018Sykkelstrategi3 3259 90000
391466052Rehabilitering vei, byggeprosjekt22990000
391466062Lys pullerter45950000
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)0020 0000
4000Kjøp boliger vanskeligstilte10 55530 00030 0006 438
4016Historiske bygg planl midler1000
4017Hinna skole reform 20060001 846
4020St Petri bhg rehab0005 313
4022Ungkarshjemmet anneks musegt 98000151
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret2 8213 300021 212
4112Stavanger forum ny ishall1 451005 096
4222Kristianslyst rehabilitering102 09490 000107 00064 676
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging27 84530 00018 0009 711
4224Lenden skole ombygg Johannes23 84835 00024 0003 566
4225Tasta barneh ny 4 avd0002
44042401Brannsikring gamle stavanger2 5003 1252 500106
45046402Hinna kirke12 27710 5003 0002 220
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh313 0003 00071
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh12 37012 00012 0001 591
4336Søra bråde bofellesskap13 71914 20015 50048 718
4337Lervik sykehjem2 6173 00080 0003 388
4440Revheim kirke rehab6 2596 00001 228
4712Rehab. idrettshaller1 2621 500029
4726Vår frue kirke000103
4744Bergåstjern sykehjem000576
4747Jåtten øst bhg0002 627
4751Utbedring adm.levekår/osk/helsesenter62550000
4754Plan.midler sykehj/bofellesskap400115
4762Madla, garderober000−621
4763Kulturskolen1766 400029 680
4785Austbø skole16 65119 60011 50015 775
4786Prosjektutgifter idrettsbygg0001
4787St Johannes barnehage0004 324
4791Ishallen barnehage10600125
4793Bjørn farmannsgate 101 2581 00001 584
4794Husabøryggen bofellesskap444700019 685
4807Legionella nytt4 3713 5003 5006 589
4814Kløverenga barnehage1733 7005 700585
4819Tou tilstandsanalyse30 42339 00021 5008 931
4821Kuppelhallen rehabillitering18 29716 49911 00024 382
4822Buøy skole15 22715 70010 3004 488
4824Smiodden skole472002 053
4833Skeiehagen bhg17 57218 00010 00013 770
4836Lassahagen bofellesskap4523 0003 0000
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg68003 999
4839Tastarustå bofellesskap8390060 262
4844Svømmehall Kvernevik29 46150 00055 0009 444
4845Svømmehall Hundvåg66 95165 00083 00033 060
4850Utstillingshall84 40199 60054 200131 431
4851Driftsbygning botanisk hage000843
4852Emmaus barnehage sør8 08212 00020 0001 347
4853Tastahallen1 0651 000015 758
4870Reparasjon orgel domkirken1 1242 0001 3004
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem1 4173 6002 0002 186
5003Løkker/baner/skateb/nærm.000200
5006Arbeid for andre0001 213
5015Maskiner gravlundene00500450
5017Kunstinnkjøp40000
6021Vannmålere00083
6059Nord-Sør ks016500
6060Blå Promenade1 223002 549
6327Kloakkrammeplan51300−52
6331Sanering avløp000431
6541Tiltak i sentrum000756
6614Brutt vannforsyning000623
7081Kunstnerisk utsmykking1 05600126
8900Prosjektkostnader til fordeling5401401401 377
9990Generell finansiering1 724000
9991Generell fin. salg av eiendom/råmark42400513
Sum investeringer i anleggsmidler1 011 6811 185 9821 217 2001 181 747
Tabell 9.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanseNote31.12.1431.12.13
EIENDELER
Anleggsmidler22 907 437 21 312 161
Faste eiendommer og anlegg712 033 172 11 415 127
Utstyr, maskiner og transportmidler7415 601 398 212
Utlån112 629 689 2 388 724
Konserninterne langsiktige fordringer1133 725 39 845
Aksjer og andeler12953 992 938 008
Pensjonsmidler56 841 258 6 132 245
Omløpsmidler2 021 564 1 830 669
Kortsiktige fordringer13674 483 522 167
Premieavvik5528 271 407 617
Aksjer og andeler968 947
Obligasjoner14422 362 482 129
Kasse, postgiro, bankinnskudd395 480 417 810
SUM EIENDELER24 929 001 23 142 830
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 733 862 7 274 370
Disposisjonsfond1045 152139 304
Bundne driftsfond10107 938117 235
Ubundne investeringsfond1021 900 0
Bundne investeringsfond1054 313 46 169
Regnskapsmessig mindreforbruk180 7 763
Udekket i inv.regnskap180 -76 625
Kapitalkonto247 544 400 7 080 364
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld15 639 302 14 383 511
Pensjonsforpliktelser58 730 003 8 149 016
Ihendehaverobligasjonslån91 130 000 580 000
Sertifikatlån92 078 770 1 906 000
Andre lån93 661 528 3 709 495
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1639 000 39 000
Kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
Annen kortsiktig gjeld1 555 837 1 484 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 929 001 23 142 830
MEMORIAKONTI
Memoriakonto335 668 212 891
Ubrukte lånemidler299 811 175 747
Andre memoriakonti35 857 37 143
Motkonto til memoriakontiene-335 668 -212 891
Tabell 9.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.8 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i BevilgningsregnskapetRegnskap 2014Regnskap 2013
Anskaffelse og anvendelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)8 825 1668 661 101
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)430 283158 094
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 665 6011 747 613
Sum anskaffelse av midler10 921 04910 566 808
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)8 672 5448 298 885
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)1 011 6761 181 710
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 241 3731 148 983
Sum anvendelse av midler 10 925 59310 629 579
Anskaffelse - anvendelse av midler-4 544-62 771
Endring i ubrukte lånemidler124 063-14 331
Endring/korrigering arbeidskapital487479
Endring i arbeidskapital120 006-76 624
Tabell 9.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto31.12.1431.12.13
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-22 330 -133 332
Endring obligasjoner2.11-59 767 58 973
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17152 315 -75 529
Premieavvik2.19120 655 11 825
Endring aksjer og andeler2.1821 947
Endring omløpsmidler190 895 -137 116
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.38-70 888 60 491
Endring arbeidskapital120 006 -76 624
Tabell 9.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

9.1.9 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager
Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger
På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.14.

Finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.14. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån
Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Aksjer og andeler
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet
Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Natur og idrettsservice KF
 • Stavanger Byggdrift KF
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Sølvberget KF
 • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS
 • IVAR IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavanger Konserthus IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)
 • Multihallen og Storhallen IKS
 • Opera Rogaland IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Denne siden ble sist oppdatert 30. March 2015, 11:15.