8.1.29 Fattigdom

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Fattigdom2010201120122013
SkalaEU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
0106 Fredrikstad12,98,813,89,614,29,914,910,1
0219 Bærum64,26,34,46,84,975
0301 Oslo kommune16,111,916,712,517,112,81813,5
0602 Drammen14,810,21611,216,812,117,812,7
1001 Kristiansand9,26,29,96,510,97,112,58,6
1102 Sandnes6,34,36,54,16,54,46,64,5
1103 Stavanger6,74,47,14,96,94,87,55,2
1201 Bergen8,15,48,75,99,36,210,27
1601 Trondheim7,34,77,24,67,84,98,35,4
1902 Tromsø63,86,74,274,47,34,4
Tabell 8.34 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Fattigdom2010201120122013
SkalaEU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
0106 Fredrikstad115,311,45,7125,912,45,8
0219 Bærum7,24,37,64,67,84,884,9
0301 Oslo kommune14,58,714,88,914,98,915,59,2
0602 Drammen126,212,66,8157,113,97,5
1001 Kristiansand9,74,610,24,910,95,111,55,8
1102 Sandnes73,57,13,57,13,77,13,6
1103 Stavanger8,44,38,54,58,34,38,44,4
1201 Bergen9,54,79,7510,25,110,55,5
1601 Trondheim9,64,69,84,810,14,810,25
1902 Tromsø8,64,18,94,49,24,494,3
Tabell 8.35 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres. Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense. I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder. I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 14:03.