7.5.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2014

Resultatregnskap 2014R-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 666 550 1 666 550 1 333 240
Overføring fra andre346 900 320 000 336 820
Avgiftsfritt salg735 994 521 829
Avgiftspliktig salg9 460 336 226
MVA-kompensasjon184 728 240 000 243 303
Sum driftsinntekter2 943 631 2 226 550 2 771 418
Driftsutgifter
Timelønn409 152 290 000 364 632
Sosiale utgifter57 690 50 000 51 413
Anordnet lønn-
Ekstern leie eiendom30 000 45 129
Kommunikasjonsutstyr40 000 18 297
Vedlikehold utstyr-
Driftsutgifter bygg/utstyr579 408 460 000 741 369
Driftsmateriale, verneutstyr mv.294 021 400 000 717 461
Telefon, porto og bank-
Godtgjørelse, velferd, kurs94 469 100 000 36 232
Innleide transporttjenester11 753 135 000 7 973
Kjøpte tjenester375
Avsetning tap på krav59 18640 481
Overføring mva-komp til kommunen
Mva-kompensasjon184 728240 000243 303
Avskrivninger
Sum driftsutgifter1 690 4081 745 0002 266 665
Brutto driftsresultat1 253 223481 550504 753
Finansposter
Renteinntekter38 56853 401
Renteutgifter
Sum finansposter38 568- 53 401
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat1 291 791481 550558 154
Årsresultat1 291 791558 154
Disponering
Overskudd overført til egenkapital1 291 791558 154
Sum disponering1 291 791- 558 154
Tabell 7.104 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014R-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler3 436 538 -
Årets finansieringsbehov3 436 538 -
Finansiert slik
Kompensasjon for merverdiavgift687 308 -
Bruk av akkumulert overskudd2 749 230
Sum finansiering3 436 538 -
Udekket/udisponert- -
Tabell 7.105 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2014

Balanse 2014Noter20142013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler13 436 538
Sum anleggsmidler3 436 538 -
Omløpsmidler
Andre fordringer38 56853 401
Kundefordringer86 201
Mellomregning Stavanger Kommune2 372 3933 713 399
Sum omløpsmidler2 410 960 3 853 001
Sum eiendeler5 847 4983 853 001
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Fond891 650 891 650
Akkumulert overskudd21 390 423 2 847 862
Kapitalkonto33 436 538
Sum egenkapital5 718 6113 739 512
Kortsiktig gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk 4128 887113 489
Sum kortsiktig gjeld128 887113 489
Sum egenkapital og gjeld5 847 4983 853 001
Tabell 7.106 Balanse 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 14:26.