7.5.1 Årsberetning

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte onsdag 8.4.2015. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/15         Valg av møteleder
 • Sak 2/15         Årsberetning 2014
 • Sak 3/15         Regnskap 2014
 • Sak 4/15         Regulering deltager avgift medlemskommunene 2016
 • Sak 5/15         Regulering honorar arbeidsutvalg 2016
 • Sak 6/15         Forslag til budsjett 2016
 • Sak7/15          Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/15         Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/15         Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2014:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem , medlem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC

IUA har i 2014 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Øvelse Rogaland – Samhandlingsøvelse IUA Sør-Rogaland og NOFO
Den 1.april og 2. april ble det gjennomført en øvelse sammen med NOFO.

Den 1. april ble det gjennomført en stabsøvelse hvor hensikten med øvelsen var å trene samhandling mellom IUA og NOFO.

Til denne delen av øvelsen ble det satt en fullverdig ELS stab i IUA i henhold til beredskapsplanen.

Øvelsen hadde følgende overordnede målsettinger:

 • Trene samhandling mellom IUA og NOFO sine staber.
 • Gjennom ordregivning og kommunikasjon vise at man er i stand til å forstå, og utføre oppdrag som er gitt i aksjonsplan fra «Apple Oil Company ASA»
 • Oppnå felles situasjonsbilde mellom stabene

IUA hadde følgende delmål for øvelsen:

 • Etablere og drifte stab iht ELS modellen, innenfor egne styrker
 • Fokus på etablering og oppstart av stab
 • Trene registrering og prioritering av strandområder
 • Trene i bruk av Kystinfo

I forbindelse med registrering og prioritering av strandområder fikk IUA Sør-Rogaland gjennom NOFO hjelp til å gjennomføre en befaring i strandsonen. Befaringen ble gjennomført av Akvaplan Niva AS som driver rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur samt de som er utpekt som strandrense koordinatorer i IUA. Rapporten etter denne befaringen gav oss nyttige innspill innen dette området.

Øvelsen ble tilfredsstillende gjennomført i henhold til planen. Aksjonsledelse og øvrig deltakere i stab etablerte og gav respons til motspillere i NOFO på de utfordringene som øvelsens spill gav IUA Sør-Rogaland. Tilbakemeldinger etter øvelsen fra NOFO og utsendinger fra deres spesialteam som var observatører under øvelsen var gode.

Den 2. april vardet etablert en praktisk øvelse i Mekjarvik hvor mannskaper tilknyttet den maritime tjenesten i brannvesenet gjennomførte en ringøvelse med fokus på bruk, informasjon og opplæring innen strandrensing. Under denne dagen fikk vi også mange gode innspill fra deltakere fra NOFO’s spesialteam som har ulike praktiske roller under en oljevernaksjon.

Totalt 50 personer fra flere medlemskommuner, brannvesenet og våre samarbeidspartnere var deltakere på denne lærerike dagen.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Ole Usken og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

 • Forberedelser til årsmøte
 • velsesaktivitet
 • Bruk av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Innkjøp av materiell

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2014.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2014.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2014

Vi hadde i 2014 58 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
07.jan.Lekkasje salpetersyre, også på personSandnes
13.jan.Brudd på hydraulikkslange, 50 liter olje lekket utStavanger
03.feb.100 liter diesel lekket fra tankStavanger
18.feb.Brudd på hydraulikkslange 50 til 100 liter i sjøenSola
26.feb.Lekkasje fra 1000 liter tank med spritSandnes
05.mar.Overløp på oljeutskillerTime
30.mar.200 m3 naturgjødsel lekket utTime
23.apr.Oljelekkasje fra lastebilSandnes
26.apr.Diesel lekkasje fra lastebilKlepp
02.maiLite utslipp fra stand by skipSola
02.maiOljesøl på veiRandaberg
04.jun.Ca 50 liter olje lekket på 400 meter veiSandnes
02.jul.Overfylling av fartøy ca 50 til 100 literStavanger
15.jul.Beredskap ved snuing av sunket fartøyFinnøy
01.sep.500 liter diesel lekket ut i terrengSandnes
08.sep.200 liters fat med spillolje lekkerSola
15.sep.10 liter diesel lekket ut til grunn og bekkSandnes
22.sep.Lekkasje fra oljefat som falt under heisingStavanger
07.okt.150 til 200 liter olje på veienSandnes
23.okt.40 til 50 liter spillolje lekket utSola
04.des.Diesel lekkasje fra båtStavanger
Tabell 7.103 Utvalg registrerte oppdrag i IUA
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2014

IUA har i løpet av 2014 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder)
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Rune Einar Håland og Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2014 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.

IUA’s regnskap for 2014 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap..

IUA’s regnskap for 2014 viser et forbruk på kr 1 690 408. og en inntekt på kr 2 943 631.-.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 1 291 791.-.

Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Arbeidsutvalget har på bakgrunn av tidligere årsmøte vedtak finansiert en krokløftbil med midler fra tidligere års akkumulerte overskudd. ( Note 2 )

Arbeidsutvalget anbefaler at deler av akkumulert overskudd benyttes til opplæring generelt og nødvendige investeringer i forbindelse med beredskapen for Jærstrendene. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

sign-uia

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 14:19.