7.4.3 Noter

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
  • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
  • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.201320122011
Antall årsverk tre siste år:150146136
Tabell 7.79 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland. De ansatte har fått møtegodtgjørelse på grunn av møter i styret med kr. 15 999,96 Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 80 426 Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr.35 376,- Kari Nessa Nordtun kr. 35 376,- , Petter Mallberg Næsheim har mottatt kr. 23 606,- Nils Fredrik Gjerpe kr.16 000,- Marion Flanagan kr. 16 000,- og Morten Larsen kr. 1 600,-

Det er utbetalt kr. 148 470,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til Stavanger kommunen125 014 555120 417 465
Salg til kommunale foretak321 1891 332 882
Overføring fra Stavanger kommunen8 631 05310 492 855
Refusjoner sykepenger og fødselspenger1 815 8932 712 563
Tilretteleggingstilskudd fra NAV0−115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 436 3011 193 231
137 218 991136 033 549
Tabell 7.80 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse R-2014R-2013
Refusjon seniortiltak213 512278 495
Refusjon lønnsoppgjør
213 512278 495
Tabell 7.81 Note 3 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte67 472 45965 100 596
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift10 691 2679 873 799
Pensjonskostnader9 834 4017 817 940
Forsikringer74 86840 616
Sum20 600 53517 732 355
Sum lønnsutgifter88 072 99482 832 952
Tabell 7.82 Note 4 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader3 091 0742 701 966
Annonser/reklame/representasjon94 885237 701
Kurs/reiser295 098689 329
Transportutgifter8 029 5117 380 789
Energi337 784580 758
Husleie/avgifter1 342 5001 086 117
Møbler/inventar/utstyr568 527558 396
Vedlikehold/materialkjøp18 813 83620 143 992
Eksternt renhold1 758 5691 623 640
Konsulenttjenester4 505 9647 762 857
38 837 74942 765 545
Tabell 7.83 Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen597 7001 137 905
Husleie 1 606 0281 500 186
Kjøp fra foretak289 904409 726
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker298 139
Regnskapshonorar Stavanger kommune797 592774 372
3 589 3633 822 189
Tabell 7.84 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon8 631 0549 741 964
Overføring til Stavanger kommune1 000 0000
Overføring til andre207 670
Tap på krav41 135
Erstatning240 874
9 672 18910 190 508
Tabell 7.85 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBiler 10 årBiler 5 årAnleggsmaskiner 10 årInventar/maskinerTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 258028 955 2839 138 68558 790 226
Tilgang1 815 300401 8973 552 488576 1486 345 833
Avgang−61 083−61 083
Akk. avskrivninger 31/12−17 237 912−8 850−17 462 048−5 076 454−39 785 264
Bokført verdi 31/125 212 563393 04715 045 7234 638 37925 289 712
Årets avskrivning1 384 6618 8502 341 792845 4614 580 764
Avskrivningssats10 %20 %10 %10 %
Tabell 7.86 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2014R-2013
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/122 062 2451 434 041
Tabell 7.87
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons- ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 6 276 522,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.1 520 148,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201420142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.88 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostn spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening8 951 0567 630 884
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Brutto pensjonskostnad15 429 86013 256 555
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 681 326−5 310 713
Netto pensjonskostnader 9 748 5347 945 842
Adm.kostnader576 535463 684
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)10 973 1718 927 359
Tabell 7.89 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.12.2014131 520 427113 390 497
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2014165 471 645143 508 724
Netto pensjonsforpliktelser33 951 21830 118 227
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 787 1224 246 670
Akkumulert premieaavvik pr.1.16 286 0525 501 197
Årets premieavvik3 526 0481 302 687
Sum amortisert premieavvik648 102517 833
Akkumulert premieavvik pr. 31.129 163 9986 286 051
Arb.giv.avg. av akkumulert premieavvik1 292 124886 333
Premieavvik ink.arb.giv.avg pr. 31.1210 456 1227 172 384
Tabell 7.90 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse155 996 278135 769 632
Estimert forpliktelse−143 508 724−135 137 818
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.12 487 554631 814
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−12 487 554−631 814
Amortisert avvik i år−12 487 554−631 814
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler113 390 497105 832 682
Faktiske pensjonsmidler−118 519 012−104 348 718
Estimatavvik midler IB 1.1.−5 128 5151 483 964
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år5 128 515−1 483 964
Gj.samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.91 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Premieavviket skal fra og med 2014 amortiseres på 7 år.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2014 kr. 2.062.245.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 1 595 500

Note 11 Finansinntekter

FinansinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd281 767394 133
Tabell 7.92 Note 11 Finansinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Finansutgifter

FinansutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter329 872399 547
Avdrag på lån1 750 0001 750 000
2 079 8722 149 547
Tabell 7.93 Note 12 Finansutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger Kommune9 309 6638 113 653
Kundefordringer foretak253 630296 981
Kundefordringer IKS28 418
Eksterne kundefordringer1 037 416558 547
Avsetning tap på utestående fordringer−242 0360
10 387 0918 969 181
Herav nærstående parter9 563 2938 410 634
Tabell 7.94 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Fordring lønn36 12842 684
Refusjon sykepenger/svangersk.515 889692 026
Til gode mvakomp 6. Termin2 029 6642 334 699
Til gode forskuddsbetalte utgifter458 788577 079
Anordning inntekter678 433670 116
3 718 9014 316 604
Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune89 950142 335
Forskuddsbetalt utgifter336 736527 781
426 686670 116
Tabell 7.95 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr.2 615 063,05,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 403 013,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld Stavanger kommune471 268286 676
Leverandørgjeld foretak00
Leverandørgjeld IKS3 29737 700
Ekstern leverandørgjeld4 543 9074 948 098
Leverandørgjeld utland10 548
Sum5 029 0205 272 474
Herav nærstående parter471 268286 676
Tabell 7.96 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger7 376 0226 945 414
Skyldig arbeidsgiveravgift2 569 2861 995 387
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger1 049 835979 303
Skyldig skattetrekk2 395 5212 515 539
Skyldig påleggstrekk00
Mva123 978384 365
Velferdskasse109 40888 578
Forsikringstrekk00
Sum anordninger871 6232 056 699
14 495 67414 965 287
Spesifikasjon anordning utgifter:
Anordning utgifter Stavanger kommune212 549743 330
Anordning renter lån Stavanger kommune5 9948 638
Anordning utgifter eksterne leverandører109 986288 288
Anordning lønn543 0951 016 443
871 6232 056 699
Tabell 7.97 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2014R-2013
Gjeld til Stavanger kommune 1/115 450 00017 200 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 750 000
Nytt låneopptak00
Lånesaldo / UB 311213 700 00015 450 000
Tabell 7.98 Note 18 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2014 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
I.B6 483 4946 483 494
Bruk av disposisjonsfond−2 792 3400
Avsetning1 308 8470
U.B5 000 0016 483 494
Disposisjonsfond01 483 494
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum5 000 0016 483 494
Tabell 7.99 Note 19 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 481 9251 308 847
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering4 481 9251 308 847
Tabell 7.100 Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB32 439 44318 369 931
Nåverdi årets pensj.opptjening8 951 0567 630 884
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse6 478 8045 625 671
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Amortisert estimatavvik12 487 5541 483 964
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 787 1224 246 670
Bruk av lån1 647 2393 069 407
Regnskapsmessig avskr.4 580 7644 285 287
Anleggsmidler nedskrevet / solgt61 083−13
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet77 387 55850 861 078
Kredit
IB25 585 727
Utbetalte pensjoner5 954 4935 517 463
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 246 6704 132 024
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 681 3265 310 713
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader13 274 5829 248 529
Amortisert estimatavvik5 128 5150
Egenkapitalinnskudd334 030294 174
Tilgang6 345 8333 754 458
Avdrag lån1 750 0001 750 000
Styrking egenkapital014 000 000
UB9 086 3826 853 717
Sum kredit77 387 55850 861 078
Tabell 7.101 Note 21 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med Ford Credit Forso Norge. Avtalen er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler29 688 18431 680 547−1 992 363
Kortsiktig gjeld19 524 69520 240 967−716 272
Arbeidskapital10 163 49011 439 580,00−1 276 090
Drifts- og investerignsregnskapet:
Inntekter driftsregnskap146 452 326
Inntekter investeringsregnskap921 847
Bruk av lån1 647 239
Renteinntekter281 767
Sum anskaffelse av midler149 303 179149 303 179
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap144 753 059
Utgifter investeringsregnskap6 679 863
Avskrivninger−4 580 764
Renteutgifter329 872
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler148 932 032148 932 032
Endring i ubrukte lånemidler−1 647 239
Anskaffelse - anvendelse midler−1 276 090
Tabell 7.102 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Fra og med 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsselskapet. Sum mva-komp. Mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er: kr. 892 227,20.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 14:05.