7.4.1 Årsberetning

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder. Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service. Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

  • drifting av svømme- og idrettsanlegg
  • drifting av turstier, parker og veiareal
  • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke og ansvarliggjøre eierrollen overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og idrettsservice KF og ledelsen i hhv avdeling Park og vei og Idrettsavdelingen i Stavanger kommune. Andre områder i kommunen kan der mulig og formålstjenlig benytte leveranser fra Stavanger natur- og idrettsservice KF. Vann- og avløpsetaten og Stavanger eiendom er gode eksempler på det.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2014. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges fortsatt av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. Som et ledd i budsjettkuttene i Stavanger kommune ble inntektene til foretaket redusert med ca 10 mill for 2015. Av den grunn ble 40 % stilling redusert i staben og oppgavene fordelt på øvrige i administrasjonen. 

Det er i 2014 lagt ytterligere vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket. Ledelse og mellomledere har i 2014 gjennom to større samlinger fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon. Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.

Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr. Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger. Dette viktige arbeidet fortsetter i 2015.

På grunn av reduserte skatteinntekter til Stavanger kommune i forhold til budsjett valgte eier å ta ut 1 mill i utbytte fra foretakets resultat i 2013. Samme sum ble da utgiftsført og påførte dermed foretaket en ekstrakostnad for 2014 ift budsjett for samme året. Samtidig ble foretaket gjort oppmerksomme på at det ville komme kutt i budsjetter for alle avdelinger i foretaket henholdsvis park, vei og anlegg og idrett. Reelle kutt i 2014 var relativt små sammenlignet med de som skulle realiseres for 2015. I perioden fra september og frem til jul arbeidet administrasjonen og driftsledelsen i foretaket tett med våre bestillere for å løse oppgaven med å redusere tjenestene med ca 5 mill for hver av budsjettene. I tillegg ble det informert fortløpende internt i foretaket overfor ledergrupper, tillitsapparatet og allmannamøter. Like før jul ble arbeidet ferdigstilt i samråd med Idrettsavdelingen og Park og vei og det var bred enighet om å kommunisere ut de konsekvenser som kuttene ville medføre i praksis.

Konkurranseutsetting av Tasta bydel ble besluttet oppstart 01. november 2014, men konkurransen ble på grunn av liten interesse fra det private avlyst da det ikke ville bli en reell benchmarkingsmulighet. Situasjonen hadde dermed liten betydning for foretaket som til tross for vedtaket i bystyret om ikke å utføre arbeidet i bydelen valgte i samråd med Park og vei å fortsette arbeidet fra og med januar 2015.

Det har også kommet forespørsel om det er mulig å sette ut svømmehaller til drifting av lokale svømmeklubber. Dette har ført til spekulasjoner om foretaket vil miste portefølje, noe som vil være lite gunstig. Denne saken vil bli ytterligere fulgt opp i 2015.

Det bør også fremheves de resultater som er oppnådd innen HMS arbeidet. Sykefraværet har gått ytterligere ned og endte i 2014 på 4,8 %. I tillegg har foretaket lykkes med fokus på registreringer av avvik og dette arbeidet fremstår nå mer representativt for driften enn tidligere. Det gode arbeidet med å registrere og følge opp avvik fortsetter i 2015.

I foretakets formål står det blant annet beskrevet at NIS skal ha en klar miljøprofil og være nyskapende. I godt samarbeid med bestiller har NIS i 2014 sett på nye områder for å få til en sprøytemiddelfri kommune. Etter nøye vurderinger og blant annet befaring til København kommune er det nå startet opp et prosjekt med ugressbekjempelse med varmt vann/damp. Det ble investert i utstyr fra Heatweed, som er kommet i bruk. Det virker på kort sikt ut som et opplegg som fungerer bra, og foretaket vil fortsette bruken av dette for å se på virkningen på lang sikt. Det er viktig for både Stavanger kommune og Stavanger Natur- og idrettsservice KF å stå frem som et godt forbilde innenfor miljøvennlig drift av grøntarealer, og vi er derfor meget glade for å kunne kutte all bruk av sprøytemidler.

Det er også utarbeidet og utprøvd en ny type maskin for skiveslått, noe som gjør at en kan klippe og fjerne gress i utmark på en helt ny måte, med lette maskiner. Dette har tidligere vært gjort med større maskiner som ødelegger og kjører ned bakken, og skaper sår i landskapet. Denne maskinen har vært i bruk i sesongen, og alle rapporter tyder på at den har vært en suksess, både med tanke på økonomi og resultat.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 2 kvinner og 3 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2014. Ansattes representant var mann i 2014.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og to menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud. Hovedtillitsvalgt er mann.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har også i 2014 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til ca 10 personer i samarbeid med NAV og andre instanser.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2014. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 5 AMU-møter i 2014.

I løpet av året har det vært rapportert 84 HMS-avvik. Det er en stor økning fra 2013 hvor vi hadde 23 avvik. Noe av årsaken til økningen kan være at det er tatt i bruk kladdeblokker som hjelp til å legge inn avvikene elektronisk, samt en kampanje for innmelding av skader på foretakets kjøretøy. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Vi hadde en hendelse med personskade som ble meldt til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2014 et sykefravær på 4,8 % totalt. Av dette er 0,9 % egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år. Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13Pr. 31.12.14
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %4,80%
Tabell 7.73 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 94 mill. kr (64 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 11,5 (7,8 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 21 mill. kr (14,3 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2014 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på 11,8 mill. kr (8 %). I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. 9,5 mill. kr (6,5 %).

Det er en økning i omsetning for alle inntektstyper.

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Foretaket har fortsatt arbeidet med å bedre forholdet til bestiller gjennom god dialog og åpenhet i samarbeidet, noe som har ført til økte bestillinger. Det er et meget godt og konstruktivt samarbeid med våre hovedbestillere i Stavanger kommune.

Framtidsutsikter

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble som andre påført store kutt i budsjettet for 2015 som følge av redusert skatteinngang i Stavanger kommune. Foretaket har vist evne til å kutte kostnader tilsvarende tapet av inntekter. Videre påfører lavere aktivitet for kommunen oss mindre muligheter på privat markedet da vi må forholde oss til 90/10-regelen. Det er av den grunn høyt prioritert i fremtiden å arbeide inn flere leveranser til Stavanger kommune som NIS ikke har levert tidligere. Så lenge NIS og våre hovedoppdragsgivere har felles forståelse for måloppnåelse senkes risikoen for feil og mangler. Dermed oppnår Stavanger kommune mer arbeid for pengene da risiko og fortjeneste på leveransene til kommunen ikke er del av kostnaden.

Derimot må foretaket ta hensyn til denne kostnaden i konkurranse om prosjekter på det åpne markedet. NIS har i 2014 bevist å være konkurransedyktige og det ligger her stort potensiale for foretaket. Dette arbeidet er også viktig for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetting av våre tjenester. For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

Foretaket stiller også sterkt i konkurransen om arbeidskraft og arbeidsvilkår. Sykefraværet er på nivå med de beste i bransjen og ved behov for nyansettelser er pågangen stor fra søkere fra både privat og internt. Sunn arbeidskultur og gode rekrutteringsmuligheter gir godt grunnlag for å lykkes i alle markeder.

På kort sikt ser vi at 2015 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet økte pensjonsforpliktelser og reduserte inntekter på grunn av kuttene. Dette er noe administrasjonen har fokus på.

Foretaket ser for øvrig positivt på fremtiden, og evner stadig å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune både med hensyn til kvalitet, økonomi og beredskap.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 56 saker. Styrehonorar har utgjort:

Styrehonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant23 606
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 7.74 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2014 utbetalt kr. 892 072,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2014

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser et netto driftsresultat på kr 4 481 925,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

  1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
  2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
  3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 1 318 437,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn. Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 3 163 488,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond. Grunnet kraftig økning i pensjonsforpliktelsene presiseres det fra styret at det er av stor betydning at disse midlene i sin helhet blir satt av via disposisjonsfondet til å redusere avviket mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik pr 31.12.14.

Det var i 2014 budsjettert med et overskudd på kr 2 000 000,- Det er imidlertid foretatt endring i prognosen ved to anledninger ved styrevedtak. Siste vedtatte prognose var på kr 0,-.

Årsaken til prognosen er endret til et nullresultat skyldes to ulike saker. Bystyret vedtok at det skulle tas ut utbytte på en million, og at KLP reguleringspremien totalt ble på i overkant syv millioner mot budsjettert seks millioner.

Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 2 481 925,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap. Ser vi på prognosen var det et positivt avvik på kr 4 481 925,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

  • Det har i løpet av 2014 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag og bedre resultat en i 2013.
  • Et meget stort premieavvik på pensjon på i overkant av 4 000 000,- som påvirket driftsresultatet positivt.
  • Et systematisk fokus på driftskostnader i samtlige avdelinger. Det har vært fokus på kostnader som har vært mulig å påvirke; andre driftskostnader, verne- og tilrettelegningsutstyr, småverktøy og håndverktøy, skader på biler, annonser/reklame og velferdsgoder egne ansatte. Det ble blant annet satt fokus på kjøring og skader på begynnelsen av året, noe som har ført til betydelig mindre utgifter. Det har samtidig vært viktig for administrasjonen at ansatte ikke skal merke betydelig endringer i arbeidshverdagen eller sikkerheten i arbeidet.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2014.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2014 og utvikling siden 2009:

Regnskapsår201420132012201120102009
Rersultatregnskap:
Driftsinntekter146 452143 276144 716143 687153 089133 348
Brutto driftsresultat−699−620,00264−5 783−7 9573 647
Netto driftsresultat4 4811 9093 273−2 508−4 2736 947
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk3 1631 308108−2 929- 6 947
Balanse:
Omløpsmidler29 68831 60837 09725 12029 11244 368
Anleggsmidler172 872152 704145 383126 749127 664115 780
Sum eiendeler202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Kortsiktig gjeld19 52420 24023 89720 01920 73624 680
Langsiktig gjeld183 958163 205156 469143 551131 525119 471
Egenkapital−9229382 113−11 6994 51515 997
Sum egenkapital og gjeld202 560184 384182 480151 870156 776160 148
Tabell 7.75 Nøkkeltall 2009–2014
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en negativ egenkapital på kr 922 000,- Årsaken til den negative egenkapitalen er meget høye pensjonsforpliktelser. Det er bekymringsverdig for foretaket å ha negativ egenkapital, og foretaket bør sammen med eier se på muligheter for å løse denne problemstillingen. Det er derfor av største viktighet at foretaket ikke blir tappet ytterligere for egenkapital gjennom uttak av utbytte.

Styrets oppsummering

Styret vurderer innsatsen i 2014 ut fra de resultater som er oppnådd med kvalitetsleveranser til tross for at foretaket har blitt belastet med ekstra kostnader som ikke var mulig å forutse. Å levere på så høyt nivå og samtidig levere et positivt resultat tross pålagte ekstrakostnader viser at foretaket er i stand til å stramme inn budsjettene på alle nivå.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å bidra positivt inn til bykassen og ikke minst kommunens rennomè som kvalitetsleverandør av sine tjenester til befolkningen.

Stavanger 10. mars 2015

nis-sign

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 30. April 2015, 09:36.