7.3.2 Årsregnskap

Resultregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2251 571 492224 194 481269 060 575
Andre overføringer3122 01272 000180 690
Sum driftsinntekter251 693 504224 266 481269 241 265
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1107 479 023107 374 583104 706 250
Sosiale utgifter132 144 59032 889 60927 507 331
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod587 208 37280 879 433102 641 688
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 427 8112 825 0003 146 814
Overføringer719 930 0481 050 00023 173 629
Avskrivninger8512 3640590 408
Sum driftsutgifter249 702 207225 018 625261 766 120
Brutto driftsresultat1 991 297−752 1447 475 144
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 034 4501 050 000906 673
Sum eksterne finansinntekter1 034 4501 050 000906 673
Finansutgifter
Renteutgifter123 43515 0001 516
Sum eksterne finansutgifter3 43515 0001 516
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 031 0141 035 000905 157
Motpost avskrivninger8512 3640590 408
Netto driftsresultat3 534 675282 8568 970 710
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk4 756 448- -
Bruk av disposisjonsfond1 000 0001 000 000
Sum bruk av avsetninger5 756 4481 000 0000
Overført til investeringsregnskapet24- - 51 658
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,199 291 1231 282 8564 162 604
Sum avsetninger9 291 1231 282 8564 214 262
Regnskapsmessig mindreforbruk004 756 448
Tabell 7.45 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler8281 751375 000322 868
Kjøp av aksjer og andeler9628 154540 000536 890
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov909 905915 000859 758
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler80093 000
Sum ekstern finansiering0093 000
Kompensasjon for merverdiavgift2456 35075 000
Overført fra driftsdelen240051 658
Bruk av avsetninger18853 555840 000715 099
Sum finansiering909 905915 000859 758
Udekket/udisponert000
Tabell 7.46 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 781 6243 012 238
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP95 718 6255 090 471
Pensjonsmidler10245 768 048200 075 563
Sum anleggsmidler274 268 297228 178 272
Omløpsmidler
Kundefordringer1324 816 64530 506 754
Andre kortsiktige fordringer148 398 7609 393 299
Premieavvik1022 741 45116 695 590
Kasse, bankkonto skattetrekk1525 124 76622 052 748
Sum omløpsmidler81 081 62278 648 391
Sum eiendeler355 349 919306 826 663
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1821 390 96619 910 773
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26515 047 489
Ubundne investeringsfond201 391 8221 617 223
Regnskapsmessig mindreforbruk2104 756 448
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22−45 877 090−35 177 348
Sum egenkapital−1 864 0376 154 585
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser310 954 147255 535 736
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser109 191 2407 819 884
Sum langsiktig gjeld320 145 387263 355 620
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld1610 858 18912 257 056
Annen kortsiktig gjeld1726 210 38025 059 403
Sum kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459
Sum egenkapital og gjeld355 349 919306 826 663
Tabell 7.47 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger, 10. mars 2015

byggdrift-sign

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:11.