7.3 Stavanger Byggdrift

7.3.1 Årsberetning

Stavanger byggdrift KF ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11. Foretaket forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Stavanger eiendom (Eiendom) er foretakets største kunde og kommunens bestiller på fagområdene. Det er en tett og utstrakt kontakt på operativt nivå. Samarbeidet er godt. Foretaket driver også kommunens eneste storkjøkken som produserer etter «sous vide» -metoden og leverer til 7 sykehjem med postkjøkken.

Økonomi og årsregnskap 2014

Økonomi og årsregnskap 2014Budsjett 2014Resultat 31.12Regnskap - budsjettResultat h.i fjor
Salg219 198 481226 744 0387 545 557239 826 444
Varekost videresalg-65 580 000-73 817 189-8 237 189-89 265 297
Lønn-120 156 648-118 951 2671 205 381-111 892 594
Dekningsbidrag33 461 83333 975 582513 74938 668 553
Lønn adm (kun avd 1000 i årsbud)*-14 945 544-14 676 451269 093-13 789 078
Andre drifts og salgskostnader-18 268 433-15 795 4752 472 958-16 813 926
Brutto driftsresultat247 8563 503 6563 255 8008 065 549
Finansinntekter1 050 0001 034 449-15 551906 673
Finanskost. /avs. pensjonsfond**-1 297 856-4 538 111-3 240 255-4 215 778
Regnskapsmessig mindreforbruk0004 756 444
Tabell 7.41 Økonomi og årsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

* Lønn adm (drift og miljø) er eksklusiv poster som reguleringspremie/premieavvik, inklusiv NAV adm lønn. Sammenligning med 2013 blir noe feil grunnet AFP er med i 2014 tallene.

** Budsjettet inneholder kr 15 000,- til finanskostnader og kr 1 282 856,- til pensjonsfond.
Virkelig avsetning til pensjonsfond: 4 534 675
Nødvendig avsetning til pensjonsfond for å dekke økning i akkumulert premieavvik: 6 045 861

Foretakets økonomi er stram. Budsjettet utarbeides i tråd med Eierskapsmeldingen etter selvkostprinsippet. Med faste priser, i hovedsak vedtatt av bystyret og som ikke kan reguleres gjennom året, innebærer dette stor grad av usikkerhet.

De siste årene har pensjonsreglene medført inntektsføring av til dels store premieavvik, som til gjengjeld må utgiftsføres over kommende år. Inntektsføring av positive premieavvik fører til kunstig positivt driftsresultat.

Vårt opprinnelige budsjett var basert på kr 225,3 millioner i rene salgsinntekter (nedjustert til 219,2 i oktober). Endelig resultat viser salgsinntekter på kr 226,7 millioner, dvs. 1,4 opp fra opprinnelig budsjett, samtidig ble varekostnad for videresalg kr 3,6 millioner høyere. Inntekten fra egen produksjon ble altså dårligere enn forventet, også på grunn av færre oppdrag fra bestiller. Samtidig har lavere «andre drifts- og salgskostnader» bidratt til at vi ikke fikk større underdekning mot økningen i akkumulert premieavvik.

Foretakets egenkapitalsituasjon er gjennom året blitt forverret. Beregnede pensjonsforpliktelser har økt kraftig. Foretaket overførte fra Disposisjonsfond kr. 1 mill. til eier som følge av dennes anstrengte økonomi. Dette har ytterligere bidratt til egenkapitalens negative utvikling. Egenkapitalen er nå negativ.

Avdelingsregnskap

Alle våre tre produksjonsavdelinger har stort fokus på økonomi. Følgende oppstilling over rene salgsinntekter indikerer volum for respektive avdelinger. Avdelingsresultat er vist etter avdelingsvis belastning mht. avsetning til pensjonsfond for økning i akkumulert premieavvik. (Underdekning kr. 1.511.186,-.)

AvdelingsregnskapDrift og vedlikehold Avd. 1100 Renhold Avd. 1200 Kjøkken Avd. 1300 Totalt
(R mindre-forbruk)
Salgsinntekt 121 79682 41322 535226 744
Resultat etter faktisk avsetning til pensjonsfond306−4321260
Tabell 7.42 Avdelingsregnskap. Alle tall i hele tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Det har vært avholdt 8 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 44 saker. Blant disse nevnes

 • Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering
 • Sykefravær
 • Oppfølging etter helseundersøkelser
 • Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunder
 • Sosiale tiltak
 • Gjennomgang og oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

Sykefraværet

Avdeling \ År2002200320042005200620072008200920102011201220132014
Driftservice11,68788,24,94,56,47,75,96,49
Renhold13161114,112,212,412,411,412,912,510,41
Kjøkken11,83,63,55,498,48,914,36,758,37
Administrasjon3,546,67,97,311,11,32,412,92,29
Samlet1312,313911,910,59,89,39,311,9*10,658,768,56
Tabell 7.43 Sykefraværet
Last ned tabelldata (Excel)

*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene.

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet for 2014 var satt til 8,5. Foretaket fremholdes som dyktige på dette arbeidet blant kommunenes virksomheter. Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca 70% av fraværet.

Likestilling og integreringsarbeid

Antall ansatte tilsvarer 255 årsverk. Innen renhold er det klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2014 vært holdt 7 styremøter. Styret har hatt 34 saker til behandling.

Styret får en jevnlig oppdatering på foretakets økonomi, og er fornøyd med rapporteringen. Det anmerkes at eiers valgte system for økonomiforvaltning (FS) er lite hensiktsmessig og må følges opp med tidkrevende, manuelle rutiner.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard og regelverk for ansatte og folkevalgte. Foretaket har implementert dette regelverket som sitt og tilgjengeliggjort det i en enkel folder. Etikk skal jevnlig stå på agendaen når foretakets ansatte har møter. Det har ikke vært meldt noen varslingssaker.

Marked

Foretaket leverer det vesentligste av sin produksjon i egenregi, det vil si til at Stavanger kommune er kjøperen. Eiendom er den klart største enkeltkunden og Levekår ved sykehjemmene er nest størst. Det er et mål for Foretaket å prøve seg mot ny eksterne kunder. En vil her til å begynne med gå forsiktig frem, dels for å vinne kunnskap, dels fordi vårt økonomisystem ikke er egnet til å håndtere mange eksterne kunder. Det vurderes å opprette et eget datterselskap for denne driften.

Utfordringer og fremtidsplaner

Organisering av kommunens eiendomsforvaltning har vært bebudet som politisk sak over lengre tid. Uteblitt avgjørelse fører til at også andre prosesser blir satt på vent, som et nytt FDV system, som igjen ville tatt oss videre mht. digitalisering av mange arbeidsprosesser. Foretaket har ikke kunnet gjøre dette på egenhånd grunnet eiers valg av økonomistyringssystem.

Foretaket ligger langt tilbake med digitalisering av driften. Både Drifts- og Renholdsavdelingene ville kunne oppnådd smartere drift ved en digitalisering av rapporterings- og registreringsrutinene. Noe som igjen ville medført en effektivisering av både regnskapsføringen og data for eiendomsinformasjon. Med et tidsmessig økonomisystem ville også identifisering av effektiviseringsmuligheter i produksjonsapparatet kunne bidra til rasjonalisering av driften. I dag er vi i overlatt til tunge manuelle rutiner for å overvåke driften.

Foretaket og Eiendom har nærmest en «åpen bok» ved fakturering. Effektivisering med en time i Foretaket medfører en time mindre fakturert til Eiendom. På denne måten bidrar Foretakets effektivisering med direkte besparelse i Eiendoms regnskap. Ulempen med denne metoden er imidlertid at effektivisering ikke blir synliggjort.

Avsetning til pensjonsfond

Det er for 2014 foretatt en avsetning til pensjonsfond på kr. 4,5 mill. Avsetningen burde vært kr. 1,5 mill høyere for å dekke hele årets økning i akkumulert premieavvik som var kr. 6 mill.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Styret foreslår flg. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Disponering av årsresultatet
Regnskapsmessig mindreforbruk 20140
Tabell 7.44 Disponering av årsresultatet
Last ned tabelldata (Excel)

Styret sier seg etter forholdene tilfreds med et regnskapsmessig mindreforbruk (årsresultatet) for 2014 på kr. 0,-. Det er da allerede foretatt en avsetning til pensjonsfond med kr. 4,5 mill.

Egenkapitalen er gjennom året blitt betydelig svekket ettersom de beregnede pensjonsforpliktelsene har økt dramatisk. Egenkapitalen er pr. 31.12.2014 negativ med kr. 1,8 mill. Styret anbefaler eier å øke kommunens kapitalinnskudd slik at foretakets egenkapital blir forsvarlig.

Stavanger, 10. mars 2015

byggdrift-sign

7.3.2 Årsregnskap

Resultregnskap 2014

Resultatregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2251 571 492224 194 481269 060 575
Andre overføringer3122 01272 000180 690
Sum driftsinntekter251 693 504224 266 481269 241 265
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1107 479 023107 374 583104 706 250
Sosiale utgifter132 144 59032 889 60927 507 331
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod587 208 37280 879 433102 641 688
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen62 427 8112 825 0003 146 814
Overføringer719 930 0481 050 00023 173 629
Avskrivninger8512 3640590 408
Sum driftsutgifter249 702 207225 018 625261 766 120
Brutto driftsresultat1 991 297−752 1447 475 144
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte111 034 4501 050 000906 673
Sum eksterne finansinntekter1 034 4501 050 000906 673
Finansutgifter
Renteutgifter123 43515 0001 516
Sum eksterne finansutgifter3 43515 0001 516
Resultat eksterne finanstransaksjoner1 031 0141 035 000905 157
Motpost avskrivninger8512 3640590 408
Netto driftsresultat3 534 675282 8568 970 710
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk4 756 448- -
Bruk av disposisjonsfond1 000 0001 000 000
Sum bruk av avsetninger5 756 4481 000 0000
Overført til investeringsregnskapet24- - 51 658
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18,199 291 1231 282 8564 162 604
Sum avsetninger9 291 1231 282 8564 214 262
Regnskapsmessig mindreforbruk004 756 448
Tabell 7.45 Resultregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2014

Investeringsregnskap 2014NoterR-2014B-2014R-2013
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler8281 751375 000322 868
Kjøp av aksjer og andeler9628 154540 000536 890
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov909 905915 000859 758
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler80093 000
Sum ekstern finansiering0093 000
Kompensasjon for merverdiavgift2456 35075 000
Overført fra driftsdelen240051 658
Bruk av avsetninger18853 555840 000715 099
Sum finansiering909 905915 000859 758
Udekket/udisponert000
Tabell 7.46 Investeringsregnskap 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse Noter31.12.201431.12.2013
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler82 781 6243 012 238
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2620 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP95 718 6255 090 471
Pensjonsmidler10245 768 048200 075 563
Sum anleggsmidler274 268 297228 178 272
Omløpsmidler
Kundefordringer1324 816 64530 506 754
Andre kortsiktige fordringer148 398 7609 393 299
Premieavvik1022 741 45116 695 590
Kasse, bankkonto skattetrekk1525 124 76622 052 748
Sum omløpsmidler81 081 62278 648 391
Sum eiendeler355 349 919306 826 663
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1821 390 96619 910 773
Avsetning pensjon/premieavvik1921 230 26515 047 489
Ubundne investeringsfond201 391 8221 617 223
Regnskapsmessig mindreforbruk2104 756 448
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto22−45 877 090−35 177 348
Sum egenkapital−1 864 0376 154 585
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser310 954 147255 535 736
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser109 191 2407 819 884
Sum langsiktig gjeld320 145 387263 355 620
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld1610 858 18912 257 056
Annen kortsiktig gjeld1726 210 38025 059 403
Sum kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459
Sum egenkapital og gjeld355 349 919306 826 663
Tabell 7.47 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger, 10. mars 2015

byggdrift-sign

7.3.3 Noter

Stavanger byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger komune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr. forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Foretaket har pr. 31.12.2014 ingen lån.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Ansatte, godtgjørelser m.v.R-2014R-2013
Antall årsverk: 254255
Tabell 7.48 Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 936 104 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 84 818,- .

Total styregodtgjørelse er kr 245 611,- herav kr 59 211,- til styreleder.

Det er for 2014 utgiftsført kr 138 401,- i revisjonshonorar. Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2014R-2013
Salg til kommunen217 093 566231 103 533
Salg til foretak3 479 9223 584 892
Kompensasjon for merverdiavgift18 930 04822 777 935
Eksterne overføringer5 844 6865 959 220
Tilretteleggingstilskudd fra NAV24 813149 181
Andre salgs- og leieinntekter6 198 4575 485 814
251 571 492269 060 575
Herav nærstående parter239 503 536257 466 360
Tabell 7.49 Note 2 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2014R-2013
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen122 012180 690
122 012180 690
Herav nærstående parter122 012180 690
Tabell 7.50 Note 3 Andre overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnskostnader de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2014R-2013
Lønn ansatte107 479 023104 706 250
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift16 573 16015 571 282
Pensjonskostnader15 184 48311 574 328
Forsikringer386 947361 720
Sum32 144 59027 507 331
Sum lønnskostnader139 623 613132 213 581
Tabell 7.51 Note 4 Lønnskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 395 9432 509 966
Annonser/reklame/representasjon58 605141 016
Kurs/reiser462 736487 848
Transportutgifter5 078 8755 185 841
Husleie/avgifter1 141 4001 020 833
Møbler/inventar/utstyr784 003723 655
Vedlikehold/materialkjøp62 274 13977 484 774
Konsulenttjenester1 125 2541 490 320
Matvarer/varm mat13 887 41613 597 435
87 208 372102 641 688
Tabell 7.52 Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2014R-2013
Kjøp fra kommunen1 234 7381 899 363
Kjøp fra foretak40 821126 575
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker141 949139 996
Regnskapstjenester1 010 304980 880
2 427 8113 146 814
Tabell 7.53 Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder varer og tjenester som inngår i/ erstatter foretakets tjenesteproduksjon, interne leverandører.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2014R-2013
Momskompensasjon18 930 04822 713 362
Tap på krav0460 267
Overføring til kommunen (480)1 000 0000
19 930 04823 173 629
Tabell 7.54 Note 7 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort. Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at foretaket holdes skadesløst.

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelseskostnad 1/16 991 2797 481 505
Tilgang281 750322 864
Avgang−813 090
Akk. avskrivninger 31/12−4 491 405−3 979 041
Bokført verdi 31/122 781 6243 012 238
Årets avskrivning512 364590 408
Avskrivningssats10 %10 %
Tabell 7.55 Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2014R-2013
I.B.5 090 4714 553 581
Egenkapitaltilskudd KLP.628 154536 890
U.B.5 718 6255 090 471
Tabell 7.56 Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften har selskapet i 2014 hatt utgifter til reguleringspremie med kr 11 934 592,-. i tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Selskapet dekker også dette året utgiftene til reguleringspremie selv. Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 1 460 848 ,-

Årets pensjonskostnader spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening13 006 44310 792 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−10 688 004−9 383 305
Netto pensjonskostnad14 489 08511 433 895
Adm.kostnader1 002 276798 551
Sum amortisert premieavvik1 638 4621 157 856
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)17 129 82313 390 302
Tabell 7.57 Årets pensjonskostnader spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.2014245 768 048200 075 563
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2014310 954 147255 535 736
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)65 186 09955 460 173
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse9 191 2407 819 884
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1314 632 42110 984 214
Årets premieavvik6 937 2014 806 063
Sum amortisert premieavvik−1 638 462−1 157 856
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.1419 931 16014 632 421
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 810 2912 063 169
Sum premieavvik inkl arbeidsgiveravgift22 741 45116 695 590
Tabell 7.58 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger 2014R-2014R-2013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.59 Økonomiske forutsetninger 2014
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP og netto pensjonskostnad. Hvis pensjons- premien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikR-2014R-2013
Faktisk forpliktelse 01.01.2014296 742 364244 906 161
Estimert forpliktelse 01.01.2014−255 535 736−235 675 160
Årets estimatavvik forpliktelse41 206 6289 231 001
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2014224 619 064184 639 925
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2014−200 075 563−182 737 587
Årets estimatavvik pensjonsmidler24 543 5011 902 338
Tabell 7.60 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets etimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik. Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 3 626 641 ,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2014R-2013
Renter av bankinnskudd1 034 450906 673
Tabell 7.61 Note 11 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2014R-2013
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter3 4351 516
Tabell 7.62 Note 12 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2014R-2013
Kundefordringer Stavanger kommune23 419 52329 734 459
Kundefordringer foretak563 024305 528
Eksterne kundefordringer1 050 743661 412
Avsetning tap−250 000−250 000
Kundefordringer for mye utbetalt lønn33 35555 355
24 816 64530 506 754
Herav nærstående parter:23 982 54730 039 987
Tabell 7.63 Note 13 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Depositum Felleskjøpet141 359136 689
Fordring lønn−22 988−51 181
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon1 043 243739 031
Til gode mva komp 6 termin3 455 3964 798 572
Anordning inntekter 3 781 750*3 770 189
8 398 7609 393 299
*Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 884 4663 910 447
Inntekter foretak6 42029 960
Inntekter private kunder8 0253 353
Nettoeffekt manuelle anordninger−117 161−173 571
3 781 7503 770 189
Tabell 7.64 Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2014 utgjør kr 3 752 081,-.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2014R-2013
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune368 786136 481
Leverandørgjeld foretak18 67637 328
Sum387 462173 809
Ekstern leverandørgjeld:10 470 72712 083 247
Sum leverandørgjeld10 858 18912 257 056
Tabell 7.65 Note 16 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Avsatte feriepenger11 531 12611 238 764
Skyldig arbeidsgiveravgift4 038 3043 394 058
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 624 0651 582 842
Skyldig skattetrekk3 752 0813 592 559
Skylding påleggstrekk03 663
Diverse kortsiktig gjeld08 000
Mva161 157162 655
Sum anordninger4 943 6474 916 861
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
26 210 38025 059 403
Spesifikasjon anordning utgifter. (se note 14 vedr. manuelle anordninger):
Anordning utgifter Stavanger kommune−103 207258 598
Anordning utgifter kommunale foretak2 500
Anordning utgifter eksterne leverandører3 719 1233 756 598
Anordning lønn1 325 231901 665
4 943 6474 916 861
Tabell 7.66 Note 17 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2014R-2013
IB19 910 77220 447 663
Bruk av disposisjonsfond til kjøp av aksjer−628 154−536 890
Bruk av disposisjonsfond til overføring kommunen (480)−1 000 0000
Avsetning3 108 3470
U.B21 390 96519 910 772
Tabell 7.67 Note 18 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2014R-2013
IB15 047 48910 884 885
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning 6 182 7764 162 604
UB21 230 26515 047 489
Tabell 7.68 Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2014R-2013
I.B1 617 2241 795 433
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond−225 401−178 209
1 391 8231 617 224
Tabell 7.69 Note 20 Ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2014R-2013
Årets mindreforbruk4 756 448
Totalt mindreforbruk til disponering04 756 448
Tabell 7.70 Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB38 189 58635 848 190
Nåverdi årets pensj.opptjening13 006 44310 792 987
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse12 170 64610 024 213
Amortisert estimatavvik - forpliktelse41 206 6289 231 001
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Amortisert estimatavvik
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse9 191 2407 819 884
Regnskapsmessig avskr.512 364590 408
Salg 201425 304
Sum debet125 242 21384 519 612
Kredit
IB3 012 2383 305 086
Utbetalte pensjoner10 965 30610 187 625
Forventet avkastning på pensjonsmidlene10 688 0049 383 305
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader21 426 28616 239 958
Egenkapitaltilskudd 31.12.14628 154536 890
Amortisert estimatavvik24 543 5011 902 338
Anskaffet 2014281 750322 864
Tilbakeført arb.giv.avgift7 819 8847 464 198
UB45 877 09035 177 348
Sum kredit125 242 21384 519 612
Tabell 7.71 Note 22 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2014R-2013Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler81 081 62278 648 3912 433 230
Kortsiktig gjeld37 068 56937 316 459247 890
Arbeidskapital44 013 05341 331 9332 681 120
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel251 693 504
Inntekter investeringsdel56 350
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 034 450
Sum anskaffelse av midler252 784 3040252 784 304
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel249 189 843
Utgifter investeringsdel281 751
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner631 589
Sum anvendelse av midler250 103 1840250 103 184
Anskaffelse - anvendelse av midler2 681 120
Tabell 7.72 Note 23 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

F.o.m. 2014 skal merverdiavgift vedr. anleggsmidler føres som inntekt direkte i investeringsregnskapet. Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2014 er kr 56 350.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2014 viste imidlertid en totalverdi på kr 687 733 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi . Tilsvarende tall per 31.12.2013 var kr 543 177 (avvik mot 2013).

Note 26 Langsiktige fordringer EK kommunen

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen: På grunn endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011. For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012. Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

7.3.5 Revisors beretning

logo

Til Bystyret

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr 3 534 675 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Presisering
Endring i årets aktuarielle forutsetninger har medført en dramatisk økning i årets pensjonsforpliktelse pr 31.12.2014. Dette medfører at egenkapitalen per 31.12.2014 er negativ med kr 1 864 037. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2015
Rogaland Revisjon IKS

rev-sign

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 8. April 2015, 12:11.