7.2.1 Årsberetning 2014

Innledning – et år med suksess

I 2014 ble Sølvberget gjenstand for svært mye positiv oppmerksomhet. Ny 1. etasje med utvidede tilbud, lange åpningstider, ny restaurant, kreativ formidling og et omfattende arrangementstilbud førte i sum til at flere medier omtalte det hele som en gjenfødelse. «Det er blitt et åpnere og vennligere hus etter at biblioteket har fått et nytt trappeløp og flyttet flere tjenester og tilbud ned til første etasje. I stedet for å komme inn i et inngangsparti som først og fremst ledet gjestene rett gjennom huset og til Breitorget, byr Kulturhuset etter ombyggingen inn på besøk,» skrev Rogalands Avis på lederplass etter nyåpningen.

Resultatene og mottakelsen gir inspirasjon til videre utviklingsarbeid. Listen er lagt høyt, noe som krever mye av alle ansatte.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:
Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Ny biblioteklov ble vedtatt av Stortinget i juli 2013. Lovendringen la vekt på at folkebibliotekene skal ha en utvidet rolle som infrastruktur for demokratiet. I 2014 oppfylte Sølvbergets bibliotekdrift de nye kravene gjennom aktiv formidling og med å være en av fylkets mest omtalte debattarenaer. De høye besøkstallene viser også at biblioteket har blitt svært viktig som møteplass.

Sølvberget har gjennom året gjort et viktig arbeid for å nyttiggjøre seg av ny organisasjonsmodell med organisering tre fagsøyler og fagstab. Mye myndighet og gjennomføringsansvar er delegert til tverrfaglige team.

2. Økonomi – full drift med utvidede åpningstider

Regnskapet er gjort opp i balanse. Et overskudd på kr 114 375 er overført til foretakets disposisjonsfond.

I løpet av året har Sølvbergets ledelse varslet et forventet underskudd på grunn av finanskostnader som ikke er fullt kompensert. Når det likevel er et positivt driftsresultat, skyldes dette i hovedsak følgende: De høye energiutgiftene i 2013 viste seg å være en faktureringsfeil fra strømleverandørens side. Sølvberget fikk refundert ca. 1,5 millioner kroner i 2014, som ble fordelt forholdsmessig mellom Sølvberget KF og SF-kino. Sølvberget sin andel var ca. kr 1 millioner.

2014 var det første året med utvidede åpningstider i første etasje i Sølvberget, samt utvidede åpningstider og ubetjent bibliotek på Madla. Regnskapet for 2014 er fortsatt preget av store investeringsutgifter, samt omfordeling av driftskostnader som en konsekvens av at Sølvberget åpnet sin nye første etasje for publikum.

Investeringer
Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» fase 1 ble ferdigstilt i 2014, og i januar åpnet nytt bibliotek i 1. etasje. Mesteparten av investeringene ble regnskapsført i 2013. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2014 og det gjenstår fortsatt ubrukte lånemidler fra 2013. Det vil bli utarbeidet eget byggeregnskap for Nye Sølvberget, fase 1 i løpet av våren 2015.

Arbeidet med fase 2 av «Nye Sølvberget» (2.-4.etasje) tar lenger tid enn planlagt, men følger ellers oppsatt plan. Investeringene finansieres hovedsakelig gjennom låneopptak. I tillegg går avdrag fra lån til Renaa inn for å styrke investeringsmidlene, og 2014 er det første året for full momsrefusjon av investeringskostnadene.

Driftsinntekter
Driftsinntektene er kr 2,3 millioner høyere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at «overføringer med krav uten motytelse» er på kr 73,9 millioner mot budsjettert kr 71,6 millioner. Årsaken er at Stavanger kommune i sine budsjettjusteringer gjorde lånemidlene til Renaa om til driftsmidler.

Driftsutgifter
Utgiftene til lønn har økt i forhold til 2013, fra kr 30,6 millioner pluss sosiale utgifter til

kr 34,7 millioner. Økningen er i samsvar med budsjettet og skyldes delvis utvidelse av åpningstidene, men også kostnader til ferdigstilling av magasin og utvidet ramme i forbindelse med lønnsforhandlingene.

Kostnadene knyttet til arrangementer og markedsføring har økt etter at ombyggingen er ferdigstilt. Aktivitetene har blomstret i 2014 i nye lokaler. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen.

I 2014 var det en betydelig økning av kostnadene til pensjonspremien. Siden kostnadene og premieavvikene knyttet til pensjon svinger fra år til år, bør det vurderes å avsette midler i «de gode årene» og slik unngå negative påvirkningene av pensjonskostnader for drift.

Finanskostnadene i 2014 påløp seg kr 2,7 millioner mot budsjetterte kr 2,1 millioner. Fra 2015 er finanskostnadene for eksisterende lån kompensert fra Stavanger kommune. Men finanskostnadene vil øke i årene framover, og det er ikke avklart om også disse vil bli kompensert.

Kulturbanken
På grunn av usikkerheten om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, har Sølvberget vært forsiktig med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på nesten 0,6 millioner i 2014.

Litteraturhus og Kiellandsenter
Prosjektlederstillingen ble ikke fornyet da avtalen gikk ut, og det ble i stedet arbeidet med å få til et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken og innpassing av Litteraturhus og Kiellandsenter i bygningen. Våren 2015 fremmes ny sak til politisk behandling, siden bystyret har vedtatt å selge bygningen.

Disposisjonsfond
Overskuddet fra 2013 på kr 2 570 445 ble avsatt til disposisjonsfondet. Styret vedtok senere å disponere kr 288 045 til drift og kr 578 636 til investeringer. Resterende midler i disposisjonsfondet er avsetninger fra tidligere års overskudd og øremerkede midler som er overført til 2015.

Det er gjennomført konkurranser for følgende innkjøp: Valg av ny renholdsleverandør, selvbetjening/RFID på Madla, RFID på Sølvberget, rådgivende arkitekt for interiørdesign kontorfellesskap.

3. Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

  • Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
  • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

Åpningen av 1. etasje har preget arbeidet ved Sølvberget i 2014. Sølvberget har fått mye oppmerksomhet og besøket har skutt i været. De ansatte er stolte over å arbeide på et bibliotek som tør å gå foran, som er nyskapende og som er et hus som kjemper for ytringsfrihet. De ansatte har strukket seg langt og vært fleksible i forhold til alle endringene omorganisering og nyåpning har ført med seg.

2014 har vært et år der vi de ansatte har blitt kjent med den nye organisasjonsmodellen. Omorganiseringen og arbeidet med Nye Sølvberget fører med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Mange av arbeidsoppgavene utføres mer effektivt i den nye organisasjonsmodellen, men den nye organiseringen får ikke vist sitt fulle potensiale før den fysiske ombyggingen av 2.- 4. etasje er på plass.

Mange ansatte har i 2014 vært engasjert i forskjellige arbeidsgrupper som har arbeidet med utviklingen av Nye Sølvberget 2. – 4. etasje. Det er viktig for den videre prosessen at arbeidet forankres godt i organisasjonen.

Sølvberget hadde 72 fast ansatte i 2014, fordelt på 58,41 årsverk, og 2,5 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2014. 34,72 prosent av arbeidstakerne var menn og 65,28 prosent kvinner. Det var 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2014 ansatt 3,5 nye medarbeidere i faste stillinger, mens tre sluttet.

Sølvberget hadde et sykefravær på 3,6 % i 2014 (5,8 % i 2013). Nedgangen i sykefraværet var forventet, da 2014 har vært et roligere år uten fysiske ombygginger og omorganisering. Sølvbergets IA-mål er en sykefraværsprosent på under 5,6 %. Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i februar 2014. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ble grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen for 2014 og ROS-analysen. Hovedområdene som ble fokusert på i 2014 var:

Hvis konflikter oppstår, blir de håndtert på en god måte.

Hvordan kan vi legge til rette for gode beslutningsprosesser nedover i organisasjonen?

Jeg kan i stor grad påvirke hvordan jeg skal utføre mine arbeidsoppgaver.

I januar ble det ansatt en egen rådgiver på HMS- og drift. Det har blitt gjennomført en omfattende ROS-analyse, der tidligere ROS-analyser har blitt gjennomgått og oppdatert. Det ble arbeidet med forbedring av internkontrollsystemet og oppdatering av rutiner innen brannvern og HMS.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2014. Her er noen eksempler: Sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening og intern Facebook-gruppe som brukes til kulturbygging og kunnskapsdeling. Alle ansatte har fått tilbud om mindfullnesskurs, og obligatorisk førstehjelpskurs er blitt gjennomført med interne krefter.

Sølvberget skrev i 2014 under en ny IA-avtale med NAV, med egne mål for Sølvbergets IA-arbeid. Sølvberget fikk i 2014 tilgang til det nye lønns- og personalsystemet LØP og innførte et planleggingsverktøy for bemanning, Planday.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2014. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

4. Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

  • Øke besøket med 10 %
  • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
  • Sølvberget skal være en god integreringsarena
  • Økt bruk av digitale tjenester

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Besøk og utlån
Samlet besøk på Stavanger bibliotek økte med 54 % siste året. Dette skyldes i stor grad at publikum har tatt i bruk den nye 1. etasjen på en måte som overgår alle forventninger. Sølvberget har her skapt en attraktiv møteplass og et byrom som er viktig for Stavanger sentrum og for videre utvikling av Sølvberget. Samtidig fortsetter publikum å bruke tilbudene i de andre etasjene og på Madla bibliotek.

Samlet utlån for biblioteket var 685 282. Dette var en økning på 2 % fra året før. 12 % av utlånet gjøres i den nye førsteetasjen. Utlånet av e-bøker var i overkant av 20 000, en økning på 305 % fra året før. Dette tilsvarer likevel bare 3 % av det totale utlånet. Madla bibliotek hadde 1 % økning i utlånet. Utlån av bøker gikk gjennomgående noe opp (mest på barn med 5 %), mens utlån av musikk gikk ned med 24 %. Utlån av film var nokså stabilt.

Sølvbergets magasin har vært utilgjengelig for publikum under ombyggingen. Samlingen ble reorganisert og flyttet tilbake i 2014. Dette har vært et omfattende arbeid, men resultatet er blitt bra både for publikum og ansatte.

Arrangementer
Det ble gjennomført 480 arrangement og 215 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvbergets regi i 2014 (334 og 231 i 2013). 176 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 65 (64 i 2013). Det samlede besøket på Sølvbergets arrangementer var 40 416, noe som er en dobling fra 2013. Arrangementene på Kapittel 14 er ikke med i disse tallene. Festivalen hadde 152 arrangement og et totalt besøk på 11 400.

Høsten 2014 startet Sølvberget samarbeid med Røde Kors ukentlig språkkafé. Dette er et tilbud til folk med ikke-norsk-etnisk bakgrunn som ønsker å øve seg på å snakke norsk.. Antallet cinematekvisninger og samarbeidsarrangement med eksterne partnere økte, bl.a. var Sølvberget var en av hovedsamarbeidspartnerne i Stavanger Impact Week. Dette er viktige årsaker til at antall arrangementer økte med rundt en tredjedel fra 2013.

Det ble gjennomført flere arrangementer, og prøvd ut nye arrangementstyper, f.eks. ulike verksteder. Gjennomsnittsbesøket pr arrangement økte 1,5 %, som er under målsettingen. Det er likevel grunn til å være fornøyd med dette, da en del av de nye arrangementene har vært beregnet på små grupper. Det betyr at gjennomsnittsbesøket har vært høyt på de faste seriene og kveldsarrangementene.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 44 arrangement og 9 950 besøkende. De viktigste arrangementene var Kulturkafeene på lørdager, møteserien Global morgen, Barnas verdensdag og Frivillighetstorget.

Tilbudet til barn er viktig, og Barne- og ungdomsbiblioteket har mange aktiviteter. Teamet sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen «Årets bok» og prosjektet «Grunnloven i gave» som var støttet både av SR-bank og Ordføreren.

Litteraturfestivalen Kapittel ble etablert av Sølvberget i 1995, og festivalen har hatt sterk utvikling de seneste årene. 2014 var nok et godt år for festivalen. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med temaet ”olje” klarte festivalen å sette dagsorden i tiden rundt avviklingen og var utgangspunktet for en interessant diskusjon om litteraturens rolle i møte med harde verdier som økonomi og vekst. Det ble også klart at vi har nådd et svært akseptabelt nivå på kvaliteten på den fysiske organiseringen. Tilbakemeldinger fra publikum og deltakere har vært overveiende positive. I sum forblir Kapittel en verdifull del av Sølvbergets drift.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Sølvberget leder styringsgruppen for prosjektet. For å hedre 70-års jubiléet til Kjartan Fløgstad, ble hans bok Grand Manila valgt som den boken hele Rogaland skulle lese i 2014. Hele Rogaland leser arrangementet under Kapittel satte besøksrekord på Bokpraten med 250 publikummere.

Den digitale satsingen ga gode resultater også i 2014. Sølvberget er anerkjent som et av landets beste bibliotek innen digital formidling og markedsføring, og stadig flere ansatte tar del i den digitale utviklingen.

Madla bibliotek etablerte i mai tilbud om meråpent bibliotek. Ved å benytte lånekortet som nøkkel har publikum nå tilgang til filialen sju dager i uka fra kl. 6 om morgenen til kl.22 om kveden. Tilbudet er også tilgengelig i helgene, men i mindre omfang.

Sølvbergets arbeid med sosiale medier viser godt igjen, blant annet gjennom skjermvisninger i den nye førsteetasjen. Satsning på sosiale medier gir økt oppmerksomhet, større synlighet og mer intern stolthet. 2014 ble et nytt rekordår for Sølvbergets nettsider.

5. Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

  • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass
  • Styrke Sølvbergets omdømme
  • Få på plass viktige avklaringer som gjelder Litteraturhus og Kiellandsenter i Kulturbanken

Sølvberget gir et unikt tilbud til innbyggerne i forhold til å forvalte vår felles hukommelse, bygge kunnskap, tilby opplevelser og møteplasser for alle grupper i samfunnet. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal også være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles.

Den nye, ombygde 1. etasjen ble åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø 11. januar 2014, og mottakelsen fra publikum var overveldende. På åpningsdagen inviterte Sølvberget til fest med program fra morgen til kveld. Totalt 13.000 besøkte Sølvberget denne dagen, og 1773 av disse deltok på et av de ti ulike arrangementene.

Målet var å skape en attraktiv møteplass for byens befolkning, og samtidig tilby smakebiter fra bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillinger og arrangement. Et viktig supplement til tilbudet er kaféen Renaa Xpress. Bruken av første etasje så langt, og responsen både fra publikum og fra ulike fagmiljø og politikere viser at Sølvberget har lykkes med dette. En viktig suksessfaktor er åpningstidene: Første etasje er åpen fra 08.00 om morgenen til 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 29 delegasjoner og grupper som vil ha orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Mange er kollegaer fra bibliotek- og kultursektoren, men både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en følge av åpningen, har Sølvberget hatt besøk av 39 delegasjoner og grupper fra hele landet som fikk orientering om arbeidet med planleggingen av første etasje. Både stortingspresidenten, kulturministeren og Stortingets kulturkomité har vært her.

Som en del av utviklingen av Sølvberget, ble det søkt om eksterne midler til ulike prosjekt. Med midler fra FAD er det startet en «dingseklubb» (nettbrett og laptop) 2 timer en fast dag i uken.

Med treårig støtte fra Bufdir ble prosjektet «Ung i Sentrum» etablert høsten 2014. Målet er å skape en møteplass for ungdom med tilbud om diverse verksteder, og vektlegge sosiale aktiviteter for å utvikle den multikulturelle møteplassen.

Sølvberget fikk midler fra Norsk kulturråd til stipend til aspirant med flerkulturell bakgrunn i ett år, og støtte fra Helsedirektoratet til aktiviteter for unge seniorer høsten 2014.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» omfatter også fornying av kulturhusets 2. – 4. etasje, og det er satt av investeringsmidler til dette. Etter ferdigstillelse av første etasje, startet prosessen med å konkretisere mål, innhold og delprosjekter i det videre arbeid. En rekke interne arbeidsgrupper har vært involvert i dette arbeidet. Arbeidet med konkretisering og ferdigstillelse fortsetter i 2015. Det har vært arbeidet med planene for nytt galleri i 2014, men bygging av gallerirommet og åpning av første utstilling skjer i 2015.

Stavanger formannskap behandlet februar 2014 sak om litteraturhus og Kiellandsenter. Det ble vedtatt at det arbeides videre med en driftsmodell med et litteraturhus som også skal være et Kiellandsenter, med organisatorisk tilknytning til Sølvberget. Videre ble det vedtatt å sette i gang et forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken, der bl.a. Kiellandsenter og litteraturhus innplasseres. Dette vedtaket var en viktig milepæl i arbeidet med å etablere litteraturhus og Kiellandsenter i Stavanger.

Siden vedtaket ble fattet, har Sølvberget og Stavanger kommune hatt dialog om forprosjektet for rehabilitering av Kulturbanken. Det ble bestemt å starte med en tilstandsvurdering som et første skritt på dette arbeidet. Arbeidet med utvikling av innholdet ble satt på vent, da dette er avhengig av både omfattende rehabilitering av bygningen og en konstruktiv dialog med vernemyndigheter i forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret i desember 2014 at Kulturbanken skal selges. Som en konsekvens av dette fremmes ny sak til politisk behandling våren 2015.

6. 2015 – Tradisjon og fornyelse

Alfred Hauge testamenterte i sin tid arkivet sitt til Stavanger bibliotek. Når det markeres 100-års jubileum for forfatteren i 2015, betyr det at Sølvberget er sterkt involvert. Det samme vil gjelde Obstfelderjubiléet i 2016.

Den store utfordringen i 2015 og 2016 blir å videreføre suksessen fra 1. etasje til de andre etasjene, og skape framtidens bibliotek og kulturhus til nytte og glede for byens befolkning i mange år framover.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2014. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2014.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 09.03.2015

Hilde Karlsen, styreleder;Per A. Thorbjørnsen;Gulale Samiei;Eirik Faret Sakariassen;Sigrun H. Grøtteland;Marit Egaas, daglig leder

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 20:48.