7.2.4 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
  • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2014R-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk:676461
Tabell 7.19 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 829 659. Arbeidsgivers andel til pensjonspremie utgjør kr 76 087. Samlet styregodtgjørelse er kr 179 543. Herav kr 109 392 til styreleder.

Det er for 2014 kostnadsført kr 107 800 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2014R-2013
Avgiftsfritt salg av tjenester2 3109 938
Diverse avgiftsfrie inntekter1 014 5641 172 452
Husleieinntekter avgiftspliktig1 307 3411 101 010
Andre leieinntekter580 419472 700
Avgiftspliktige inntekter249 493121 244
3 154 1282 877 344
Tabell 7.20 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføring med krav til motytelse

Overføring med krav til motytelseR-2014R-2013
Momskompensasjon2 457 8303 117 414
Momskompensasjon (investering)01 378 580
Refusjon syke og svangerskap964 0401 340 284
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV103 435469 844
Refusjon fra fylkeskommunen1 080 1581 496 504
Erstatning tapte dokumenter424 309368 936
Refusjon andre395 239430 326
Refusjon fra kino647 457856 167
6 072 4679 458 054
Tabell 7.21 Overføring med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2014R-2013
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune / andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune65 468 98758 727 771
Tilskudd fra andre kommuner094 000
65 468 98758 821 771
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 341 289 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 852 0003 857 400
Overføring fra fylkeskommunen66 00050 000
Tilskudd fra andre4 511 8673 189 567
8 429 8677 096 967
Sum overføringer uten krav til motytelse73 898 85365 918 738
Tabell 7.22 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2014R-2013
Lønn ansatte34 084 92030 180 937
Lønn ansatte (investering)764 423999 333
Lønn andre669 954502 001
Sum lønnsutgifter35 519 29731 682 271
Arbeidsgiveravgift5 310 2564 678 402
Arbeidsgiveravgift (investering)118 71397 247
Gruppeliv og ulykkefor. med motkonto-61 488−56 001
Pensjonskostnader3 965 8763 160 098
Pensjonskostnader (investering)72 69450 630
Sum sosiale utgifter9 406 0517 930 376
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter44 925 34839 612 647
Herav:
Driftsregnskap
Lønnsutgifter34 754 87430 682 938
Sosiale utgifter9 214 6447 782 499
Investeringsregnskap
Lønnsutgifter764 423999 333
Sosiale utgifter191 407147 877
Tabell 7.23 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kontorkostnader2 231 8772 129 954
Annonser/reklame/representasjon2 261 9251 634 201
Kurs/reiser734 618812 350
Div.transport1 422 2911 170 522
Energi856 4312 586 988
Forsikring100 30091 634
Husleie/avgifter1 414 0201 074 615
Møbler/inventar/utstyr726 345684 153
Bøker/media3 634 3383 945 610
Vedlikehold/service1 628 7121 556 590
Renhold/vakttjenester3 105 2703 185 513
Arrangementsrelaterte honorarer1 135 531695 775
Konsulenttjenester1 096 5392 056 706
Regnskapshonorar560 567541 938
20 908 76522 166 548
Tabell 7.24 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2014R-2013
Kjøp fra IKS107 80084 539
Kjøp fra kommunen37 63870 699
Kjøp av renholdstjenester363 259199 526
Kjøp av vaktmestertjenester1 242 0641 237 676
Husleie5 375 6565 618 328
IT-utstyr234 12350 727
7 360 5407 261 495
Tabell 7.25 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2014R-2013
Mva på vederlag 2 457 8303 117 414
Endring i avsetning tap på krav140 000−270 668
Tap på krav8 880133 987
Andre tilskudd og erstatninger386 4822 334 488
Positivt premieavvik tilbakeført2 333 8181 221 558
5 327 0116 536 779
Tabell 7.26 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 387 879. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 2 599 673 til reguleringspremie. Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20142013
Diskonteringsrente4,00 %4,00 %
Forventet lønnsvekst2,97 %2,87 %
Forventet G regulering2,97 %2,87 %
Forventet avkastning4,65 %5,00 %
Tabell 7.27 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2014R-2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 720 8182 398 709
Brutto pensjonskostnad6 457 4265 562 664
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 414 102−2 247 766
Netto pensjonskostnader4 043 3243 314 898
Administrasjonskostnader269 506224 476
Sum amortisert premieavvik361 396231 214
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)4 674 2263 770 588
Tabell 7.28 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2014R-2013
Pensjonsmidler pr. 31.1256 380 69848 478 339
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1269 566 63061 333 340
Netto pensjonsforpliktelser13 185 93212 855 001
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 859 2161 812 555
Akkumulert premieavvik pr. 1.13 506 1242 435 521
Årets premieavvik2 406 8111 301 818
Sum amortisert premieavvik361 396231 215
Akkumulert premieavvik pr 31.125 551 5383 506 123
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik782 767494 364
Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr 31.126 334 3054 000 487
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse65 458 47057 836 881
Estimert forpliktelse−61 333 340−56 411 732
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.4 125 1301 425 149
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år4 125 1301 425 149
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler48 478 33943 986 929
Faktiske pensjonsmidler−49 865 727−43 680 062
Estimatavvik midler IB 1.1−1 387 388306 867
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år−1 387 388306 867
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 7.29 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.14 på kr 1 310 679.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 46 765.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. Andre investeringer i 2014 har vært RFID, Renaa Kafé, Madla og IT-utstyr. Investeringer i varige driftsmidler inneholder en korrigering av tidligere års feil på kr 2 515 000. Dette er mye av grunnen til at det viser et negativt beløp og hvorfor det i år er brukt mindre av lånemidler.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014R-2013
Anskaffelse 1.121 394 7889 516 211
Tilgang i år913 46412 185 066
Tilgang tidligere år1 147 0800
Avgang492 037306 489
Anskaffelse 31.1222 963 29521 394 788
Akk.avskrivning4 911 5254 424 596
Bokført verdi pr 31.1218 051 77216 970 193
Årets avskrivninger978 965938 461
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.122 745 00012 485 000
Nytt låneopptakt011 800 000
Betalt avdrag lån−2 720 000−1 540 000
Sum langsiktig lån20 025 00022 745 000
Tabell 7.30 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av utlån

Det er i 2014 regnskapført et utlån på kr 3 500 000 til Renaa Express Sølvberget AS. Lånet er egenfinansiert, og avdras over 10 år med første avdrag i 2014.

Spesifikasjon av utlånR-2014R-2013
Utlån til Renaa 31.123 150 0000
Tabell 7.31 Spesifikasjon av utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2014R-2013
Stavanger Kommune6 264 4595 291 417
Stavanger Eiendom062 500
Sum nærtstående parter6 264 4595 353 917
Kundefordringer Kulturhuset7 548 9706 249 912
Kundefordringer Biblioteket462 119349 006
Delkrederavsetning−240 000−100 000
Sum utestående kundefordringer7 771 0896 498 918
Tabell 7.32 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav er satt til kr 240 000. Tap på krav i år var kr 8 880, og kr 2 677 ble innbetalt på tidligere avskrevne fordringer.

Note 13 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2014R-2013
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune2 768 8621 629 783
Periodiserte inntekter fra andre412 227912 688
Forskudd lønn0254
Fordring refusjon sykepenger263 235178 720
Avsatte feriepenger68 64058 754
Forfalte avdrag utlån350 0000
Forfalte renter utlån112 0420
3 975 0072 780 199
Tabell 7.33 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 467 704 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler.

Note 15 Spesifikasjon avkortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2014R-2013
Periodiserte kostnader 3 396 2733 106 542
Periodisert lønn308 69364 962
Merverdiavgift146 422−15 032
Skatt og Arbeidsgiveravgift3 314 7412 989 543
Avsatte feriepenger3 753 2133 435 924
10 919 3429 581 939
Tabell 7.34 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2014R-2013
Stavanger kommune1 611 4302 382 191
Kommunale foretak105 464201 884
Eksterne leverandører1 561 2955 477 670
3 278 1898 061 745
Tabell 7.35 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2014R-2013
Disposisjonsfond 1.11 235 443497 398
Bruk av disposisjonsfond288 045927 896
Bruk av disposisjonsfond (investering)578 6360
Avsatt til disposisjonfond2 570 4451 665 941
Disposisjonsfond 31.122 939 2081 235 443
Tabell 7.36 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2014R-2013
Shahrazad2 426 0532 433 782
Fengselsbiblioteket05 345
Cinematek20 1140
ICORN Emergency Fund1 919314 717
ICORN0295 540
ICORN Reserve Fund306 076477 000
Regionalt Senter for Pop/Rock018 721
Den Kulturelle Spaserstokk109 910150 378
Litteraturhuset978 724742 250
Internasjonalt Nettverk92 145109 304
Kulturbanken3 005 2922 412 719
Madla110 136163 104
Speiderbiblioteket08 071
DUS18 7744 072
Leselyst012 114
Digtal Kompetanse0200 000
Hele Rogaland Leser0248 557
Kapittel175 0000
Obstfelder89 1950
Ny Galleri200 0000
Ung i Sentrum227 7550
Aspirant hos Sølvberget207 5810
7 968 6747 595 674
Tabell 7.37 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbrukR-2014R-2013
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk2 570 4451 665 941
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−2 570 445−1 665 941
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk114 3752 570 445
114 3752 570 445
Tabell 7.38 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201431.12.2013Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 985 71136 213 339−4 227 628
Kortsiktig gjeld−14 197 531−17 643 6843 446 153
Arbeidskapital17 788 18018 569 655−781 475
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap83 125 449
Inntekter investeringsregnskap489 847
Eksterne finanstransaksjoner1 335 621
Sum anskaffelse av midler84 950 91784 950 917
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet77 565 834
Investeringer anlegg913 464
Eksterne finanstransaksjoner6 850 924
Sum anvendelse av midler85 330 22285 330 222
Anskaffelse - anvendelse av midler −379 305−379 305
Ubrukte lånemidler6 765 9237 168 092−402 169
Sum anskaffelse og anvendelse av midler−781 475
Tabell 7.39 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2014R-2013
Debet
IB kapitalkonto7 104 5708 502 975
Bruk av lån402 16911 019 420
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 736 6083 163 955
Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser2 720 8182 398 709
Utbetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Amortiserte estimatavvik2 737 7421 732 016
Arbeidsgiveravgift1 859 2161 812 555
Avdrag utlån350 0000
Avskrivninger978 965938 461
22 239 35431 634 296
Kredit
Anskaffelser2 060 54412 185 066
Utlån3 500 0000
Tilbakeført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse1 812 5551 751 897
Ubetalte pensjoner2 349 2662 066 205
Forventet avkastning på pensjonsmidler2 414 1022 247 766
Premieinnbetaling eksklusiv administrasjonskostnader6 450 1354 616 716
Egenkapitalinnskudd140 978122 076
Betalt avdrag lån2 720 0001 540 000
UB kapitalkonto791 7747 104 570
22 239 35431 634 296
Tabell 7.40 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 13:04.