7.1.3 Noter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, UTKAST PR. 05.02.2014 for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond iht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Spesifikasjon: 20142013
Salgsinntekter72 827 854 70 158 792
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter iht. Kontrakt)1 538 492 1 109 004
74 366 346 71 267 796
Annen driftsinntekt951 853 393 181
Utleie av parkeringsplasser5 715 446 5 605 958
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)60 262 101 807
Rogaland Parkering AS 925 100 58 625
7 652 661 6 159 571
Kjøp av varer og tjenester21 100 237 23 190 225
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen220 714189 255
Kjøp fra Kommunale Foretak2 883 084 3 115 484
Revisjonshonorar145 346 124 089
Regnskapshonorar357 155 376 429
Overføring til kommunen (momskompensasjon)498 739 518 898
Rogaland Parkering AS608 836 350 000
25 814 112 27 864 380
Tabell 7.3 Note 1 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20142013
Lønn14 267 955 15 278 249
Arbeidsgiveravgift2 152 584 2 524 497
Pensjonkostnader - Jfr. Note 8713 899 2 160 882
Andre ytelser717 880 664 802
Sum lønnskostnader17 852 319 20 628 431
Antall årsverk pr 31.12.2014 33,4 36,4
Tabell 7.4 Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr 777 050 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr 58 056.

Totalt er det utbetalt kr 161 380 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2014 kostnadsført kr 145 346 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0128 819 013 958 382 345 684 203 0 375 461 598
Årets tilgang1 426 568 0 0 1 176 487 2 603 055
Årets avgang881 633 0 0 0 881 633
Akkumulerte avskrivninger 31.1218 486 092 492 640 50 956 929 0 69 935 661
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1210 877 856 465 742 294 727 274 1 176 487 309 847 359
Årets avskrivning5 133 375 95 820 8 545 404 13 774 599
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Kjøp og salg av driftsmidler:20142013
Tilgang2 603 055 9 234 634
Avgang881 633 0
Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventar til P-Hus.
Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. Jfr. note 9
Tabell 7.5 Note 3 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

Aksjer og andelerAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS100 1 000 0 100 000
Egenkapitalinnskudd KLP482 014
582 014
Tabell 7.6 Note 4 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr 1 500 000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20142013
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift1 857 5502 062 032
Andre kundefordringer854 349709 516
Avsetning tap utestående fordringer-1 500 000−1 500 000
Fordring refusjon sykepenger163 383190 886
Foreløpig interim0-1 612
1 375 2821 460 822
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 377 1821 316 891
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS0139 125
1 377 1821 456 016
Tabell 7.7 Note 5 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2014 bokført kr 996 268 som tap på fordringer.

Balanseført avsetning for tap på fordringer er på kr 1 500 000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2014 hadde selskapet bundne midler med kr 627 126 og bundne frikjøpfond er på kr 23 932 442.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2014 utgjorde kr 627 126.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2014 avgitt kr 4 000 000 i utbytte til Stavanger Kommune. Jfr. Bystyresak 94 -14.

EgenkapitalInnskutt egenkapitalBundne investeringsfondDisposisjonsfond parkeringsformålAnnen egenkapitalSum
Pr. 01.01.8 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Utbytte til Stavanger Kommune0−4 000 0000−4 000 000
Årets resultat2 218 12519 107 105021 325 230
Egenkapital
Pr. 31.12.8 792 40126 150 56789 494 79343 495 761167 933 522
Tabell 7.8 Note 7 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Beregningen for 2014 er oppdatert i tråd med veiledning gitt ut av Regnskapsstiftelsen 31. august 2014. Dette betyr at konsekvensene av nye uførepensjonsregler og levealderjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr 1 064 868 til KLP. Selskapet har hatt kr 762 191 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2014 kr 482 014.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 705 129
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 200 265
Avkastning på pensjonsmidler-902 349
Adm.kostnader/rentegarantipremie123 467
Netto pensjonskostnad3 126 512
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) eks. arb.giv.avgift328 982
Resultatført planendring-2 447 306
1 008 188
Opptjente pensjonsforpliktelser39 730 587
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse39 730 587
Pensjonsmidler (til markedsverdi/pensjonsfond)24 932 536
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik-13 654 590
Pensjonsforpliktelser1 143 461
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser161 230
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift1 304 691
Økonomiske forutsetninger:31.12.1331.12.14
Diskonteringsrente4,00 %2,30 %
Forventet lønnsvekst3,75 %2,75 %
Forventet G-regulering3,50 %2,50 %
Forventet pensjonsøkning2,72 %1,73 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 %3,20 %
Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.14
Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser-2 328 251
Årets pensjonspremie3 336 439
Netto pensjonskostnad (inkl. arbeidstakers andel)1 008 188
Tabell 7.9 Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 315 082 for 2014.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2014 gjeld på kr 185 890 827 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2013Bokført verdi 2014Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 163 9402 862 6129,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87640 371 09137 324 21512,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00077 080 00073 320 00019,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 592 0004 368 00019,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00071 504 00068 016 00019,5 år
Samlede lånegjeld196 711 031185 890 827
Tabell 7.10 Note 9 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20142013
Leverandørgjeld
Private4 000 8353 702 947
Herav gjeld til nærstående parter587 160498 739
4 587 9954 201 686
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig forskuddstrekk627 127688 824
Påleggstrekk03 193
Skyldig arbeidsgiveravgift564 248511 629
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 993 6811 744 388
3 185 0562 948 034
Annen kortsiktig gjeld
Depositum34 30034 300
Avsatte feriepenger1 768 3851 809 433
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger249 342255 130
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre595 9051 967 274
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter0204 403
Forskuddsbetalte inntekter (Sonekort)728 9060
3 376 8384 270 540
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS0350 000
Tabell 7.11 Note 10 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 12:43.