7.1.1 Årsberetning

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 1. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

orgkart-stavanger-park

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Økonomi og årsregnskap

I fjorårets årsberetning ble det vektlagt at selskapet jobbet for å effektivisere driften samt foreta rutine- og prosessforbedringer spesielt i forhold til økonomifunksjonen. Revisjonsrapporten fra Rogaland Revisjon IKS konkluderer slik:

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende»

Foretaket vil berømme Stavanger kommune sin regnskapsavdeling for godt og konstruktivt samarbeid i utviklingen av foretakets økonomistyring.

Selskapet har gjort effektiviseringsgrep innenfor forvaltningen som blant annet har medført en reduksjon i saksbehandlingstid fra 2-4 måneder til maksimalt 1 måned. Samtidig har effektiviteten per saksbehandler blitt om lag tredoblet i løpet av året.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 4 mnok i august 2014. Dette utbytte sammen med de 75 millionene som ble betalt til ut desember 2013 medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2014 på om lag 53 millioner kroner, herav 25 millioner i det bundne frikjøpsfondet. Av dette er 13 millioner bundet i en investeringsforpliktelse i forbindelse med bygging av p-anlegg i Lervig Sykehjem.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Salgsinntektene for 2014 ble 74,4 millioner kroner en økning på 3,1 millioner kroner sammenliknet med året før. Prisene på parkering har stått stille siden 2010 samtidig som belegget er om lag det samme som året før. De viktigste årsaken til økningen ligger dermed i mindre nedetid på teknisk utstyr og noe økning i de nyere p-anleggene P-Arketten og P-Siddis. Samtidig ser vi at Valberghallen har vokst i popularitet som en følge av mer stabile kjøreforhold til og fra hallen.

Inntektene fra ileggelser ligger på samme nivå som for 2013, til tross for lavere bemanning og uendrede satser.

Finansinntektene var i 2013 4,2 millioner kroner mot 2,2 millioner kroner i 2014. Årsaken til nedgangen er utbytter til eier.

Driftskostnadene er 5,1 millioner kroner lavere sammenliknet med 2013. Lavere personalkostnader og kraftig nedgang i strømutgifter utgjør de største postene her. Det bemerkes også at det ikke har vært de store investeringene i 2014 som påvirker resultatet positivt. I 2015 vil investeringene økes kraftig.

Regnskap for 2014 gjøres opp med et driftsresultat i pluss på kr. 25,9 millioner kroner og et årsresultat inkludert finans på 21,4 millioner kroner. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond:                              2.218.125

Overføring disposisjonsfond:     19.216.201

Regnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2014.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbuk med videre må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har i løpet av 2014 gått til anskaffelse av el-bil. Det er fokus på minimering av energibruk noe som har resultert i betydelig nedgang i energikostnader. Selskapet har gjort flere konkrete tiltak i forhold til å forbedre informasjon om ledige parkeringsplasser, deriblant samarbeid med ekstern aktører, forbedret visningsskilt og informasjon i egen app. Foretaket foretar kontinuerlig overvåkning av antallet ladepunkter for el-bil, samtidig som det vurderes investeringer i mer moderne og energieffektive løsninger i eksisterende infrastruktur

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 4 møter i 2014. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt, selv om det er en del ting å jobbe med. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å stimulere ansatte til fysisk fostring i fritiden.

Sykefraværet var 12,9% i 2014 og det langtidsfraværet som er årsaken til dette. Det er ikke til å legge skjul på at foretaket har hatt flere særdeles alvorlige sykdomstilfeller i 2014.

Stavanger Parkeringsselskap KF benytter Stavanger kommune sitt system Synergi for avviksrapportering. Det også i 2014 registrert uønskede hendelser. Disse følges opp etter bestemte prosedyrer.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 16 menn. Foretaket har ikke hatt utlysing av ledige stillinger i 2014, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. Ca. 10% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger kommune iverksatte en helt ny medarbeiderundersøkelse i 2014. Denne valgte Stavanger Parkeringsselskap KF å delta på. I og med at dette var en ny undersøkelse, gir den en god basis for det videre arbeid med å foreta gode prioriteringer for det bedriftsinterne samspillet. Oppslutningen var noe over 80% som må sies å være tilfredsstillende. Undersøkelsen viser totalt sett at selskapet scorer høyt områder som jobbengasjement og arbeidsglede og har noe å gå på når det gjelder medvirkning og samspill.

Kundetilfredshet

Det ble i løpet av 2014 foretatt en kundetilfredshetsundersøkelse. Denne vektlegger hva som er viktig for kundene og hvordan foretaket vurderes på viktighet. Resultatet av undersøkelsen viser at over 60% av de spurte synes det er lett eller svært lett å finne ledig parkeringsplass i Stavanger sentrum og at Stavanger Parkering har enkle og funksjonelle betalingsløsninger. Undersøkelsen viser samtidig at foretaket har noe å gå på når det gjelder informasjon om betalingsmåter og tilpasning til ny teknologi.

Tilbakemeldinger fra arrangører som ONS, World Tour med videre er meget gode i forhold til jobben trafikkbetjentene har gjort.

Etikk

Selskapet har hatt ekstra fokus på etikkarbeidet i 2014. Dette på generelt grunnlag, og på basis av resultatet i en avdeling fra medarbeiderundersøkelsen. Stavanger Parkering har konkret kurset medarbeidere i etikkarbeid gjennom samarbeid med Stavanger kommune. Fokus for arbeidet har vært etisk standard for ansatte i Stavanger kommune og særskilte problemstillinger knyttet til parkeringshåndheving. Foretaket har etablert rutinemessige casediskusjoner rundt etiske dilemma.

Marked

Den viktigste oppgaven for Stavanger Parkeringsselskap KF i all kommunikasjon er trygg og sikkert by. Dette er gjenstand for fokus i svært mye av markedskommunikasjonen. Samtidig er det viktig å nå ut til aktuelle målgrupper i forbindelse med særskilte produkter eller tjenester. Ett eksempel er lansering av ny betalingsløsning for betaling av p-avgift med mobiltelefon. Foretaket er bevisst på å søke etter tradisjonelle så vel som nye kanaler for sin markedskommunikasjon, der vi har inngått samarbeid med en lokal aktør i forhold til å synliggjøre parkeringshusenes belegg i sanntid for å sikre en bedre trafikkstyring. En annen og viktig oppgave er omdømmebygging som er en spesielt stor utfordring for et parkeringsselskap. Det er laget en dokumentarfilm om samfunnsnytten som foretaket er involvert i. Denne blir brukt i diverse sammenhenger.

Drift teknisk

Problemene vi hadde med betalingsautomatene i forbindelse med den nye EMV-standarden i 2013 er mer eller mindre eliminert i 2014. Det har resultert i mindre nedetid og forbedret økonomi uten at vi har registrert signifikante endringer i parkeringsbelegget.

Utfordringene med vedlikehold og av bygg og teknisk utstyr er de samme som før. Det må gjøres betydelig investeringer i 2015, særlig gjelder dette P-Posten der det må gjøres strakstiltak dersom det fortsatt skal holdes åpent. Det har også vært behov for strakstiltak på Jorenholmen i forhold til grunnforholdene. Datateknisk utstyr som servere, brannmurer har fått helt nødvendige oppgraderinger i forhold sikkerhet og

Utfordringer og fremtidsplaner

Utarbeidelse av kundetilfredshetsindeks har gitt selskapet verdifull informasjon i forhold til prioriteringer og veien videre:

 • Utarbeide anbud for å forbedre betalingsløsninger
 • Videreutvikle tjenestetilbudet til å omfatte digitale løsning for kjøp av produkter og tjenester
 • Videreføre arbeidet med selskapets omdømme
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

stavanger-parkering-sign

 

 

Denne siden ble sist oppdatert 25. March 2015, 15:41.