6.6 Geodata

Avdelingen har i 2014 hatt stor oppmerksomhet på å sikre:

  • kort saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
  • et best mulig fakturagrunnlag for eiendomsskatt
  • oppdatert kart og matrikkel

Avdelingen har tatt i bruk nytt webkart. Grunnet tekniske utfordringer har arbeidet ikke hatt fremdrift som forutsatt.

Det har blitt laget nytt ortofoto over hele kommunen. I tillegg er hele bygningsbasen ajourført og hele kommunen er laserskannet for å gi oss nøyaktige høydedata. Dette er viktig bl.a. i forbindelse med landskapsanalyser og bygningsmodellering.

I forbindelse med kartlegging av risiko og sårbarhet, har Geodataavdelingen bidratt med kart, program og kompetanse til utarbeiding av ROS-analyser. Avdelingen er også representert i kommunens beredskapsgruppe og har bistått der ved behov.

I 2014 har avdelingen utarbeidet en lokal adresseforskrift som er vedtatt av formannskapet. Forskriften vil forenkle arbeidet med adressering og gjøre dette mer forutsigbart.

Geodataavdelingen har siden 2011 hatt en kvalitetshåndbok som beskriver rutiner og prosedyrer for avdelingens ulike arbeidsoppgaver. Videreutvikling av kvalitetshåndboka har vært et prioritert arbeid også i 2014, og adresseforskriften inngår som en del av dette arbeidet.

 

Denne siden ble sist oppdatert 11. March 2015, 09:28.