6.4 Transportplan

Det regionale transportplansamarbeidet

Bystyret har gitt sin tilslutning og uttalelse til Bypakke Nord-Jæren, som prioriterer og finansierer viktige transporttiltak i byområdet. Ny styringsstruktur for gjennomføring av bypakken er etablert. Arbeidet med kriterier for prioritering av tiltak innenfor programområdene (sykkel- og kollektivtiltak m.fl.) har startet opp.

Bypakke Nord-Jæren bygger på klimaforliket. Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byområdet og god framkommelighet for kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Investeringsprofilen er at 70 % skal gå til miljøvennlig transport og 30 % til veitiltak.

Bystyret har også uttalt seg til sak om ny rutestruktur for buss.

Arbeid med framtidige bymiljøavtaler har startet opp, og transportplanavdelingen har vært involvert i arbeidet med indikatorer.

Kollektivplanlegging

Arbeidet med å etablere en bussveitrasé innen 2020 i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, og fra Stavanger sentrum til Hafrsfjord bru, pågår for fullt:

  • kollektivfelt fv. 44 fra Diagonalen til Gausel sentrum – gjennomført arkeologiske registreringer, analyser og vurdering av holdeplass-lokalisering.
  • kollektivfelt fv. 44 Gausel stasjon til Sandnes grense – klargjort for første gangs behandling.
  • kollektivtrase gjennom Jåttåvågen – planprogram har startet opp.
  • kollektivfelt rv.509 Hafrsfjord bru til Søra Bråde – avventer arkeologiske registreringer.
  • kollektivfelt Ragbakken vest til Bråde – startet opp og planprogrammet vedtatt.
  • Forslag til ny kommunedelplan for sentrum har vært på høring for første gang. Planforslaget inneholder konkrete forslag som prioriterer kollektivtransporten og gang- og sykkeltransporten i sentrum og gjennom Kannik.

Lagerveien er opparbeidet som kollektivprioritert gate og nytt kjøremønster er etablert.

Sykkelplanlegging

Det ble utarbeidet revidert mandat for sykkelprosjektet for å iverksette kommunens sykkelsatsing. Sykkelprosjektets hovedoppgave er å gjennomgå hovedruter, avklare planbehov og gjennomføre reguleringsplaner. Hovedrutene Sørmarkruta, Byfjordruta, Tastaruta og Øyaneruta ble gjennomgått i 2014. Sykkelvei med turvei Tasta – Krossbergveien har vært på høring og avventer arkeologiske registreringer før sluttbehandling.

Sykkelstamveien for delstrekning Sørmarka til kommunegrensen med Sandnes plan 2439 er fremmet til sluttbehandling. Planarbeid for strekningen fra Schancheholen til Sørmarka pågår.

Statens vegvesen har startet opp arbeid med reguleringsplan for sykkelvei mellom Tasta og Stokka og reguleringsplan for krysset Madlaveien – Regimentsveien. Reguleringsplan for sykkelvei Grannessletta- Nesbuveien er på høring.

Andre prioriterte oppgaver

Trafikksikkerhetsplanen ble revidert og fremmet for sluttbehandling. Transportplanavdelingen har levert transportanalyser og faglig underlag til kommunens områdeplaner. Skisseprosjekt for Hafrsfjord bru ble lagt fram til kommunalstyret for byutvikling og danner rammer for reguleringsplanen. Planprogram for fylkesveidelen av transportkorridor vest er fastsatt.

Denne siden ble sist oppdatert 11. March 2015, 09:20.