5.3 Miljø

Klima- og miljøstatus i kommunen

Miljøavdelingen utarbeider årlig en statusrapport med ca. 40 indikatorer på utviklingen i klima- og miljøarbeidet i kommunen i samsvar med målsettingene i den vedtatte klima- og miljøplanen. Som planlagt ble første versjon utarbeidet i 2014. Første utgave kommer til politisk behandling forsommeren 2015.

Agenda 21

Agenda 21-arbeidet ble omorganisert i 2014 etter at organisasjonen Grønn Hverdag, som har bidratt aktivt i arbeidet, ble nedlagt. Miljøavdelingen har overtatt deler av ansvaret, det kjøpes noe bistand og enkelte oppgaver er nedprioritert. De faste markeringene og arrangementene Earth Hour, Fairtrade-dagen og Miljøsøndag fortsetter som vanlig. Grønn By sine arrangementer har pågått som før, med god oppslutning og stort faglig engasjement.

Klimasiddis, prosjektet som skal veilede innbyggere på vei mot en mer klimavennlig hverdag, er integrert i Agenda 21-arbeidet. I 2014 startet arbeidet med å utvikle et Klimasiddis-konsept i Lervig, i nært samarbeid med Selvåg Bygg og Urban Sjøfront. Tanken er å bruke det også i andre utbyggingsområder, og i etablerte områder, som for eksempel Jåttåvågen.

Bedre byluft

Miljøavdelingen har arbeidet med å utrede mulige tiltak i prosjektet Bedre byluft og legger fram en sak for politisk behandling våren 2015. I 2014 har kommunen overtatt ansvar for drift og vedlikehold av målestasjonene i Kannik og på Våland. Miljørettet helsevern står for den daglige driften og rapportering. Det planlagte programmet med kampanje for piggfrie vinterdekk har gått som planlagt.

Forurenset havnebunn

Prosjektet med å avdekke gamle og nye miljøsynder på havnebunnen har i 2014 pågått for fullt, med nye kartlegginger og risiko- og sårbarhetsanalyser, for å klargjøre behovet for eventuelle tiltak. Stavanger kommune er pålagt å følge Miljødirektoratets veileder for arbeidet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med staten og fylkeskommunen.

Økomat

Prosjektet Grønn Ø på Nord-Jæren fortsatte i 2014, i noe mindre skala enn tidligere. Miljøseksjonen har støttet og veiledet de som bruker og vil bruke mer økomat. I det inngår samarbeid med Innkjøpsavdelingen vedrørende innkjøpsavtaler, råd og veiledning til skoler, barnehager, kantinen i Olav Kyrresgt. 23 og andre.

Internasjonalt arbeid

I samarbeidet med vennskapsbyen Antsirabé på Madagaskar er forberedelser gjort for en sluttevaluering og avsluttende møte. Arbeidet ligger nå på vent, foreløpig til sommeren 2015, på grunn av den politiske situasjon og et kommende kommunevalg i Antsirabé. Fredskorpsutveksling mellom kommunene har ikke lykkes og det er nå etablert samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) der UiS er søker. Miljø- og klimatiltak i form av treplanting i vennskapsbyen Nablus har pågått som planlagt.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser økonomisk balanse. Budsjettrammen til Miljøavdelingen var på kr 4,67 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 26. March 2015, 17:04.