5.1 Innledning

Bymiljø og utbygging har i 2014 bragt en rekke store løft for kommunen framover, på bygg og uteområder, både under og over bakkenivå. Også dette året har det blitt tatt viktige steg mot en mer klimavennlig kommune.

På Forum-området ble den nye store messe- og idrettshallen Forum Expo åpnet og tatt i bruk. Siddishallen er ferdig rehabilitert. Byggene styrker Stavanger som messe-, kultur-, og idrettsby.

Nye Kristianslyst skole sto ferdig i 2014. Svømmehallene på Hundvåg og i Kvernevik tok form og skal åpnes i 2015. Også de mindre lokale byggene er viktige, enten det gjelder ny sjuerbane på Gosen eller gymnastikksal ved Buøy skole.

Som følge av Husbankens regelendring gikk ikke arbeidet med å bygge nye kommunale utleieboliger som planlagt. Det samme gjelder vedlikehold av bygg og uteområder, som fremdeles kjennetegnes mer som strakstiltak enn verdibevaring.

Brukerundersøkelser er gjennomført på flere områder. I 2014 er det verd å merke seg at beboere som er direkte berørt av kommunens anleggsarbeid, med støy, trafikk, hindringer og støv, er svært fornøyde med måten de blir ivaretatt på av våre anleggsfolk.

Bymiljø og utbygging sin aktive deltakelse i utfordrende prosesser vedrørende Ryfast og romfolk, har resultert i konstruktive løsninger med gode relasjoner.

Renovasjonsabonnentene og vann- og avløpsabonnentene er godt fornøyde med kommunens tjenester. Renovasjonstjenesten har tatt nye, viktige steg på vegne av byen, med flere fullskala henteordninger for innbyggerne og ny og mer miljøvennlig avfallsordning for sentrum.

52 hverdagsturer, som ble nominert til Statens bymiljøpris i 2014, er blitt enda bedre etablert som et av Stavanger kommunens store folkehelseprosjekt, og blir stadig mer populært. Miljøsøndag ser ut til å ha funnet sin form og sykkelsatsingen har begynt å skape resultater. Flere bruker sykkel som daglig transportmiddel i Stavanger.

Satsingen på sentral energistyring av kommunale bygg viser også god resultater.

Arbeid med friområdeprosjektet har pågått i 2014 og det har vært stor oppmerksomhet rundt håndtering og beslutningsprosesser. Bygging av strekningen forbi skytebanen på Madla kom i gang, det ble bygget turvei ved Boganes og turvei langs hele østre og vestre kystlinje er på plass.

Tastahallen har vært stengt gjennom hele året grunnet flere uheldige omstendigheter; forsinket rehabilitering, funn av legionella, sprukne fliser og maling som løsnet i bassengene. Brukernes tålmodighet har vært stor og innsatsen for å finne løsninger iherdig.

Bymiljø og utbygging er opptatt av dialog med innbyggerne. Ofte i direkte møter ute på anleggene, i gatene og friområdene. Nyttig informasjon om kommunal aktivitet som berører folks hverdag eller framtid har vært delt på nettsidene og gjennom lokale medier, og i dialog med innbyggerne gjennom sosiale medier.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 18:52.