4.9 Ungdom og fritid

Fritid

Det er arbeidet med å gjøre bydelshusene til attraktive og tilgjengelige møtesteder. Følgende tiltak er gjennomført i løpet av året:

  • Bydelsdager i bydelene
  • Rusfrie helgetilbud for ungdom i bydelene
  • Innføring av nytt bookingsystem for utleie og lån av lokaler
  • Etablering av ny ungdomsklubb på Kyviksmarka
  • Flytting av Bakgården (fritidstilbud til ungdom med psykiske vansker) til nye lokaler på Kyviksmarka
  • Fiks Ferigge Ferie (bydekkende sommertilbud for barn og ungdom)
  • Iverksetting av tilrettelagt musikkundervisning i regi av Rockcomp i samarbeid med skolene
  • Elevrådssamarbeid
  • Leksehjelpsgrupper
  • Fritidstilbud i skolemidttimer

Metropolis

Metropolis hadde i 2014 over 200 små og store arrangementer. Arrangementene ble gjennomført sammen med ungdom og ble i all hovedsak initiert av ungdomsorganisasjoner og enkeltungdommer. Kafeen, husets hjerte, er rustet opp med ulike spilltilbud. Den er blitt et lavterskeltilbud hvor ungdom kan benytte seg av gratis wi-fi, se på TV, spille biljard eller bare møte andre unge.

Årlige arrangementer som Ungdommens kulturmønstring, Musikkfest, Sommer i parken og Undergrunnfestivalen ble gjennomført. Metropolis har drevet Hæ? UngInfo Stavanger tre dager i uka og Småjobbsentralen i skolens sommerferie fram til 1. august. Kult – kulturaktiviteter i sentrum, er et annet prosjekt som startet våren 2014 med fokus på fattigdomsproblematikk.

Helsestasjon for ungdom og Helsetjenesten videregående skoler

Tjenesten fikk økte ressurser i 2014, noe som har bidratt til utvidet kontortid for helsesøstre i de videregående skolene. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til å ha et likeverdig tilbud til elevene i alle de 16 videregående skolene. Det er opprettet en vakttelefon direkte til helsesøster på dagtid der særlig ungdom tar kontakt, men også foreldre og andre samarbeidspartnere.

For å gjøre tjenestene bedre kjent inviterte helsestasjonen, sammen med Metropolis, alle elever i 10.- klasse i ungdomskolene i Stavanger til Metropolis. Det ble gitt informasjon, undervisning om ungdoms helse og omvisning på Nytorget 1.

Tidlig intervensjon når det gjelder psykisk og seksuell helse har vært viktige satsingsområder.

Uteseksjonen

Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid på alle ungdomskolene og Johannes læringssenter i Stavanger. I samarbeid med skolene er det gitt informasjon om uteseksjonens tjenester i alle klasser. Uteseksjonen har også informert om tjenestetilbud og tatt opp tema som rusbruk og nettvett på skolenes foreldremøter.

Uteseksjonen har gjennomført, og viderefører, fem ulike prosjekter for å skape gode oppvekstmiljøer for ungdom, med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Uteseksjonen har en medarbeider som jobber spesielt med ungdom og anabole steroider, prosjektet Ungdom og doping.

I løpet av 2014 ble det gjennomført en Hurtig Kartlegging og Handling i Hundvåg bydel. Kartleggingen var rettet mot utprøving av alkohol og andre rusmidler blant ungdom, og foreldreinvolvering.

Ungbo

Det er jobbet med bedre flyt i klientstrømmen i samarbeid med barneverntjenesten, og alle koordinatorer er skolert i samtaleverktøyet MI.

I 2014 ble det arrangert ettervernkonferanse i Stavanger med 170 deltakere. Hovedtemaene på konferansen var motivasjon og relasjon.

K46

K46 har i år, som tidligere år hatt jevn pågang av nye unge og foresatte. Det var 112 nye henvendelser i 2014, mot 83 i 2013. K46 klarer fortsatt å ta hånd om nye henvendelser umiddelbart.

Målgruppa favner nå også 16-åringer. Det er foreløpig få av dem som tar kontakt, men K46 vil bruke ny prosjektstilling til å bygge nettverk og gjøre tilbudet bedre kjent for fastleger, helsesøstre og videregående skoler. Prosjektansatt tiltrådte stillingen i desember 2014.

Tilbudet i 2. etasje, Behandlingsstart, har hatt godt belegg 83% i 2014 (74% i 2013). K46 hadde for første gang åpent gjennom hele sommeren. Gjennomgående var det 5 ungdommer som brukte sommertilbudet.

Frivilligsentralene

Frivilligsentralenes oppgave har vært å videreføre arbeidet med å samordne den uorganiserte frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører. Sentralene har samarbeidet med næringslivet og andre aktører i lokalmiljøet og vært en katalysator for folkehelsearbeidet i Stavanger kommune.

Som en del av levekårsløftet i Storhaug er det etablert gratis treningsgrupper for å styrke fysisk balanse hos personer i alderen 65+ i bydelen. Frivillige instruktører, som følges opp av fysioterapitjenesten, driver tilbudet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på kr 71,6 mill. i 2014. Dette utgjør en forbruksprosent på 98,3. Dette skyldes i all hovedsak noen vakante stillinger og mindre innleie ved sykefravær.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:24.