4.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble i 2014 styrket med 4,5 millioner. Midlene ble brukt til å videreføre barseltilbudet som har vært finansiert av midler til helsefremmende og forebyggende arbeid og videre styrking av skolehelsetjenesten.

Jordmortjenesten

Om lag 81 % av de gravide benyttet den kommunale jordmortjenesten i 2014. Det har vært en jevn økning siden 2010. Etterspørselen toppes i juni og juli. I disse periodene får ikke alle et tilbud. Siste år var det 20 gravide som ikke fikk tilbud fra jordmortjenesten. Fødselsforberedende kurs og barselgrupper til kvinner fra andre kulturer ble videreført. I 2014 ble det arrangert 11 fødselsforberedende kurs med 169 deltakere, og 8 barselgrupper med 103 deltakere. Deltakerne representerte 54 ulike nasjoner.

Helsestasjon

Fødselstallene viste en svak nedgang, fra 1823 fødsler i 2013 til 1747 i 2014. Til sammen 1843 barn har benyttet helsestasjonstilbudet i 2014. Helsestasjonen lykkes i stor grad med å sikre rask kontakt med foreldre og barn etter utreise fra Stavanger Universitetssykehus. 94 % av foreldrene ble kontaktet innen 48 timer og dekningsgraden av hjembesøk har økt fra 66 % til 78 %. Enkelte distrikter har en dekningsgrad på 90 %. Tilbudet om å komme på helsestasjonen uten timeavtale i barseltiden ble opprettholdt. I 2014 ble det registrert 2145 besøk, en økning på 19 % fra året før. Forskning har vist at det å være tilgjengelig og støtte familien i barseltiden bidrar til å styrke mødrenes psykiske helse.

I tillegg fikk alle kvinner tilbud om samtale om egen psykisk helse i forbindelse med barnets 6 ukers kontroll. For de fleste bidrar denne samtalen til å alminneliggjøre svingninger i følelser i forbindelse med fødsel og barseltid. Samtalen har videre avdekket behov for oppfølging for 102 kvinner, der 26 er henvist fastlege, 15 har fått oppfølging fra psykolog og 61 kvinner har fått støttesamtaler hos helsesøster.

Helsestasjonene har videre fått to nye oppgaver i 2014. Det ble innført en ny vaksine, Rotavirus, som tilbys i to doser til alle spebarn. BCG-vaksinasjon av spebarn ble overført fra SUS til helsestasjonene.

Helsestasjonstilbud til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer har bidratt til at vi i større grad fanger opp familier med hjelpebehov og kan tilby tettere oppfølging. Arbeidet har også styrket samarbeidet med barneverntjenesten og familiegruppen i Kvaleberg barnehage. Tilbudet ble i 2014 styrket med en 50 % stilling som foreldreveileder. Stillingen ble finansiert med prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Skolehelsetjenesten

Styrkingen av skolehelsetjenesten i barneskolen ble videreført. Resultatet av dette ses både i økning av antall barn som har fått individuell oppfølging, og et økt gruppetilbud i skolene som har fått større stillingsressurser. Av gruppetilbud tilbys særlig 2-adresse grupper og Psykologisk førstehjelp. Skolehelsetjenesten har også registrert økt etterspørsel fra skolene om samarbeid for å styrke klassemiljøet.

Planen var å styrke skolehelsetjenesten med større legestillinger, men det viste seg vanskelig å rekruttere leger. Det er istedenfor ansatt en overlege i halv stilling som får i oppdrag å videreutvikle skolelegerollen.

Familiesenteret

Antall saker i Familiesenteret er stabilt fra tidligere år. Det er imidlertid en endring i kompleksitet og alvorlighetsgrad. Dette krever lengre oppfølging av hver enkelt sak. Det er også et tettere samarbeid med barnevernet der familiesenteret bidrar i foreldreveiledningen.

Psykologtjenesten

Psykologtjenesten har endret arbeidsmåte. Psykologene er i større grad til stede på skolene og på helsestasjonene for å møte brukerne før en eventuell henvisning. Dermed har problemer og rett helsehjelp blitt raskere avklart. Nye rutiner for samhandling med fastlegene er blitt innført.

Familiesenteret og psykologtjenesten har arrangert to Senk stresset i familien foreldrekurs. Kurset gir innspill til stressmestring, foreldreteknikker og stressreduksjon. Tilbakemeldingene fra de som har deltatt er svært gode. Dette er en del av et forskningsprosjekt i regi av Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (R-bup) og følges opp med ekstern evaluering.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2 mill. av en budsjettramme på kr 165,6 mill. i 2014. Dette utgjør en forbruksprosent på 96,9. Dette skyldes de nevnte problemer med å rekruttere leger til skolehelsetjenesten. Videre har HERO mottakssenter blitt nedlagt i 2014. Utgifter tilknyttet arbeid i mottakssenteret bortfalt dermed.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:23.