4.7 PPT

PPT har i 2014 styrket bemanningen og fått prioritert arbeidet med tidlig innsats og med å redusere ventetid og antall på venteliste. Antall saker på venteliste ble redusert fra 114 i 2013 til 47 i 2014.

Ny saksgang for henvisning til PPT er utarbeidet. Målet er at flere saker henvises PPT for veiledning før vansker får utvikle seg. Erfaring så langt viser at ved å gi veiledning tidlig, kan flere elever bli ivaretatt innen ordinær opplæring.

Flest barn henvises PPT i 3-, 4- og 5-års alderen. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole innkaller PPT til overføringsmøter for alle henviste barn. Skolene får da mulighet til å tilrettelegge for en god skolestart. Skolene gir svært gode tilbakemeldinger på ordningen.

Antall ny-henviste saker gikk ned i 2014, spesielt er det nedgang i antall enkeltsaker som henvises for lese- og skrivevansker. PPT driver og koordinerer nettverk for ressurslærere i lesing. Mye tyder på at tiltaket med ressurslærer i lesing har styrket skolene i arbeidet med lese- og skriveopplæring for alle elevene. PPT har ansvar for kommunal veileder i lesing på ungdomstrinnet (ungdomstrinns-satsingen).

Barnehagenes arbeid med språk og begrepslæring skal styrkes gjennom skolering. Videre følger PPT opp skolering og deltakelse i tiltaket Rett hjelp tidlig. Nettverk for ansatte i særskilt tilrettelagte avdelinger har blitt en god arena for kompetanseheving og erfaringsdeling barnehagene i mellom.

Det er inngått samarbeidsavtale med Statped, SUS, PPT og fysio- og ergoterapitjenesten om arbeid med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og om en kursrekke om reguleringsvansker. Kursrekken, som både teoretisk og praktisk rettet, har stor pågang.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en budsjettramme på kr 41,7 mill. i 2014. Dette ga en forbruksprosent på 95 prosent. Mindreforbruket skyldes ubrukte lønnsmidler som følge av naturlig forsinkelse i ansettelsesprosesser.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 09:34.