4.23 Flyktningseksjonen

Bosetting

Bosettingsavtalen mellom Stavanger kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for 2014 fastslo at det skulle bosettes 120 personer i løpet av året, inkludert 25 enslige mindreårige flyktninger (EM). Det endelige resultatet ble 113 personer bosatt, derav 18 EM. 27 av de bosatte var kvoteflyktninger.

Flertallet av flyktningene ble bosatt i kommunale boliger. Flyktningseksjonen tildelte i alt 42 kommunale boliger til nyankomne flyktninger i 2014, herav fem til enslige mindreårige som flyttet i egen bolig fra barneverninstitusjonen for enslige mindreårige EMbo (etter fylte 18 år). 27 flyktninger ble bosatt ved at de selv skaffet privat bolig i Stavanger.

Introduksjonsprogram og samarbeid med Nav

Introduksjonsprogram for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, Nav og Flyktningseksjonen, der sistnevnte er ansvarlig for forvaltning, programveiledning og deler av innholdet. Målet etter endt program er at deltakerne skal komme videre i arbeid eller utdanning/kvalifisering. 87 personer avsluttet programmet i 2014. 45 prosent av deltakerne gikk rett i arbeid eller utdanning, derav 16 prosent til arbeid og 29 prosent til utdanning. Dette er en nedgang fra 2013 (56,5 prosent) der antall personer som gikk direkte i arbeid er redusert. I tillegg har 11 personer (12,6 prosent) gått fra introduksjonsprogrammet til grunnskoleopplæring.

En prioritert oppgave var å styrke samarbeidet vedrørende deltakere i introduksjonsprogrammet mellom Nav og Flyktningseksjonen. I 2014 ble en ny samarbeidsform iverksatt. Det ble utpekt faste kontaktpersoner for introduksjonsprogrammet i hvert av de fire Nav-kontorene, og det ble innført faste samarbeids- og avklaringsmøter.

Mottak av flyktninger i perioden 2011-2014

Mottak2011201220132014
Vedtak om mottak12710211520
- Derav EM15202025
Mottak95102110113
- Derav EM14191518
Boliger tildelt til flyktninger
Antall tildelte kommunale boliger33302942
Antall personer som har skaffet bolig selv1110205
Tabell 4.1 Mottak av flyktninger i perioden 2011-2014
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomi

Regnskapsresultatet viser økonomisk balanse.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 11:18.