4.20 Dagsenter og avlastning

Kapasitet i avlastningstjenesten

Behovet for avlastingstjenester er redusert de siste to årene som følge av at mange av barna som tidligere utløste store avlastningsbehov for familien, har fått egne boliger i bofellesskap. Samtidig har andre familier som har ventet på avlastning fått et tilbud i samsvar med familiens avlastningsbehov.

En ny midlertidig avlastningsbolig ble etablert høsten 2014 for familier som tidligere mottok avlastningstjenester fra en privat leverandør, som ikke lenger har avtale med Stavanger kommune. Dette er brukere med særlige krav til systematisk miljøterapeutisk oppfølging og kompetanse.

Avtalen med privat leverandør av avlastningstjenester er et nødvendig supplement til den kommunale avlastningstjenesten. Samlet sett har det i 2014 vært tilstrekkelig kapasitet i kommunens avlastningstilbud.

Barnebolig

Flere barn som tidligere hadde plass i barneboligene, har nå fått egen leilighet i bofellesskap. Dette har frigjort kapasitet til omstrukturering av beboerne i barneboligene og tilpasset en bolig til beboere med særlig utfordrende atferd. Det samlede antall plasser i barnebolig er redusert med 2 plasser i påvente av ny barnebolig i Bjørn Farmannsgate for barn med atferdsutfordringer.

Dagtilbud og aktivitetstilbud

Kapasiteten i dagsentertilbudet er økt med 15 plasser gjennom åpning av nytt dagsenter i Tjensvoll bydelshus. I tillegg er det etablert nytt aktivitetssenter i Bekkefaret, særlig for brukere som bor i bofellesskap.

Den økte kapasiteten sikret et dagsentertilbud til alle som avsluttet videregående skole våren 2014. I tillegg var det mulig å utvide tilbudet til beboere fra bofellesskapene som tidligere hadde fått redusert sitt dagtilbud.

Det er et særlig behov for dagtilbud til brukere med utfordrende atferd og tett miljøterapeutisk oppfølging. Brukerne i den nye midlertidige avlastningsboligen får derfor også sitt dagtilbud ved hjelp av personalet i boligen.

Kompetanse og opplæringsbehov

Veiledningsteamet har i året som gikk brukt tiden på kurs, opplæring og veiledning og i tillegg bistått i krevende saker i ulike boliger der det skal fattes vedtak etter kap.9 om makt og tvang i Lov om helse- og omsorgstjenester.

Det er gitt kurs/opplæring i Makt og tvang, profesjonelt miljøarbeid til 75 personer og TAM (terapeutisk aggresjonsmestring) til 50 personer. I tillegg er det gitt intern fagopplæring på bestilling fra mange ulike bofellesskap. Veiledningsteamet har også hatt ansvar for bydekkende nettverk i Makt og tvang samt TAM.

Ny organisering og nye administrasjonslokaler

Dagsenter og avlastning har foretatt en intern omorganisering og er nå delt inn i tre: seksjon Avlastning, seksjon Bolig og seksjon Dagtilbud som alle ledes av en seksjonsleder.

Administrasjonen i Dagsenter og avlastning flyttet i november inn i nye lokaler i Tjensvolltorget 2-4. Veiledningsteamet er samlokalisert med administrasjonen i Tjensvolltorget 2-4.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 2 mill. av en budsjettramme på kr 166 mill. Det gir en forbruksprosent på 101,9. Merforbruket er i hovedsak knyttet til at avlastningsboligene har høyere bemanning enn det de tildelte budsjettrammene tillater.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:31.