4.19 Rehabiliteringsseksjonen

Rehabiliteringsseksjonen driver en rekke tilbud til rusmiddelavhengige. Seksjonen har ansvaret for ulike botilbud, et arbeidstreningstiltak og driver en lavterskel helsestasjon. I tillegg har seksjonen ansvaret for oppfølging av LAR-brukere i Stavanger.

Boliger med oppfølgingstjenester

I 2014 ble et forprosjekt gjennomført der bo-oppfølgingsmetoden Housing First ble utredet. Konklusjonen var et forslag om å etablere et prosjekt der inntil 10 brukere får tilbud om kommunal bolig og oppfølging av et bo-oppfølgingsteam basert på prinsipper fra Housing First-modellen. Forslaget ble behandlet politisk høsten 2014. Prosjektet startet opp i slutten av 2014 ved Hillevåg hjemmebaserte tjenester, samme virksomhet som har Oppsøkende behandlingsteam i Stavanger (OBS).

Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere (LAV)

Tilbudet ved Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere ble evaluert i 2013. I 2014 ble det jobbet med å gjøre endringer i henhold til anbefalinger i denne evalueringen. I 2014 ble den statlige tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» opprettet på ny, og to av årsverkene ved Helsestasjonen ble finansiert med tilskuddsmidler fra denne tilskuddsordningen.

Forebygging og bekjemping av overdoser

På slutten av 2014 startet et arbeid med å utrede et mulig samhandlingstiltak med Rogaland A-senter om overdoseproblematikken i Stavanger kommune. Dette arbeidet videreføres i 2015.

Pasientforløp – LAR-brukere

Ansvar og oppgaver i legemiddelassistert rehabilitering er delt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. En arbeidsgruppe med representanter fra spesialisthelsetjenesten og et par kommuner, blant annet Stavanger kommune, har i 2014 arbeidet med retningslinjer for et pasientforløp for denne brukergruppen. Dette arbeidet fortsetter også i 2015.

I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt at helseforetaket skulle overta kostnaden for utdeling av LAR-medisinene. LAR Helse Stavanger har besluttet å dele ut LAR-medisiner i egne lokaler. Arbeidet med å avvikle LARiS startet derfor opp i 2014 og vil bli fullført i løpet av 2015.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,4 mill. av en budsjettramme på kr 47,2 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99 %.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 13:18.