4.14 Hjemmebaserte tjenester

Alternative arbeidstidsordninger

På grunn av store rekrutteringsproblemer, spesielt knyttet til helger, ble nye arbeidstidsordninger testet ut. For å stimulere til at ansatte frivillig ønsker å påta seg helgevakter mot kompensasjon, inngikk Stavanger kommune avtale om utvidet helgearbeid for fagutdannet personell for perioden 01.08.2014 til 31.12.2015. Utprøvingen av langvakter i en av virksomhetene i hjemmebaserte tjenester ble ikke videreført på grunn av strengere praktisering for godkjenning fra fagforeningene sentralt.

Sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering

Den bydekkende sykepleieklinikken ble etablert i slutten av 2013. Klinikken har lokaler i Helsehuset Stavanger. Dette er et tilbud til brukere med behov for sykepleiefaglige tjenester som selv klarer å komme til klinikken. På grunn av økende etterspørsel ble åpningstiden utvidet fra tre til fem dager i uken høsten 2014.

Hverdagsrehabilitering ble i løpet av 2014 et bydekkende tilbud. Tjenesten er organisert som en egen avdeling i Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester. Erfaringene viser at hverdagsrehabilitering styrker brukerne slik at de i etterkant klarer seg uten eller med mindre hjelp.

Botilbud

Søra Bråde bofellesskap ble ferdigstilt i september. Søra Bråde består av to bofellesskap som er tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Hvert av bofellesskapene har åtte boenheter.

15.09.2014 åpnet et nytt aktivitetssenter med 10 plasser for personer med demens. Senteret er etablert i lokaler ved Sunde sykehjem, men driftes av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester.

Høsten 2014 ble brukt til tilrettelegging for å bruke arbeidsuniformer i hjemmesykepleien etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble inngått avtale om leie og vask av arbeidstøy, og nødvendige ombygginger og tilpasninger av garderobeforhold ble gjennomført. Fire av seks virksomheter er nå klare til å starte med arbeidstøyordningen.

Økonomi

Regnskapsresultatet, inkludert Stavanger hjemmehjelp, viser et merforbruk på kr 8,5 mill. av en samlet budsjettramme på kr 742,7 mill. Dette utgjør 101 % av den totale budsjettrammen. Det er tre av totalt seks virksomheter innenfor hjemmebaserte tjenester som har merforbruk, i tillegg til Stavanger hjemmehjelp. Stavanger hjemmehjelp omtales i eget avsnitt.

Virksomhetene isolert hadde i 2014 et samlet merforbruk på kr 4,7 mill., noe som gir en forbruksprosent på 100,6 %. På tross av tilnærmet budsjettbalanse sett under ett, var det store forskjeller både mellom enkelt virksomheter og mellom de ulike tjenestene. Det var samlet sett mindreforbruk både i bofellesskap psykisk helse og bofellesskap psykisk utviklingshemmede, mens det var et merforbruk innen tradisjonell hjemmetjeneste og miljøtjeneste, men også her med store ulikheter mellom virksomhetene.

Hovedårsaken til merforbruket kan først og fremst relateres til enkeltsaker innenfor bofellesskap psykiatri og bofellesskap puh, som har vært særlig kostnadskrevende for virksomhetene, og som med bakgrunn i kommunens vanskelige økonomiske situasjon måtte løses innenfor eksisterende ramme. Parallelt med dette, gjennomgikk flere av virksomhetene omfattende endringer i driften for å tilpasse seg sine budsjettrammer. Selv om omstillingene som ble gjort hadde god effekt i 2014, var det ikke tilstrekkelig til å komme i økonomisk balanse ved årets slutt.

Antall mottakere av tradisjonelle hjemmetjenester har økt med 10 % fra 2013 til 2014, og antall oppdrag utført av nattjenesten har økt med 1 797 oppdrag (4 %) i samme periode. Samtidig opplevde hjemmesykepleien fortsatt til dels store utfordringer knyttet til rekruttering, spesielt i helgene. En har løst dette med innleie fra vikarbyrå, som er noe dyrere i drift enn egne, kommunalt ansatte. Selv om nivået fortsatt er høyt, har likevel utgifter til bruk av vikarer fra konsulentbyrå gått ned fra kr 26,4 mill. i 2013, til kr 18,9 mill. i 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:26.