4.13 Alders- og sykehjem

Langtidsplasser

Søkingen til langtidsplasser i sykehjem hadde en vekst første halvår i 2014, noe som medførte lenger ventetid for de som sto på ventelisten. I løpet av året har det jevnet seg ut. Gjennomsnittlig tildeles ca. 300 langtidsplasser i sykehjem per år. I 2014 tildelte vi 302 langtidsplasser i sykehjem, av disse ble kun 13 prosent innskrevet direkte fra hjemmet. De fleste ble innskrevet til langtidsplass fra korttidsseng i sykehjem. I løpet av høsten 2014 var det god tilgang på skjermede plasser i sykehjem. Ventetiden for denne gruppen var også i denne perioden kortere enn vanlig. I de tre aldershjemmene ble det tildelt til sammen 26 plasser i 2014. I det ene aldershjemmet er det ikke heis, noe som begrenser hvilke brukere som kan flytte inn. Kun ett av aldershjemmene har bad i tilknytning til rommet. Mangel på eget bad er en av årsakene til at enkelte takker nei til tilbud om plass.

Korttidsplasser og øyeblikkelig hjelp

I 2014 ble det jobbet målrettet for å gi flere brukere et korttidstilbud i sykehjem med konkrete mål for oppholdet. Fysio- og ergoterapitjenesten er til stede ved faste tidspunkter på de ulike sykehjemmene for å styrke det tverrfaglig arbeidet og gi brukerne mer helhetlige pasientforløp.

Fra 1. september 2014 ble Stavanger kommune vertskommune for kommunale Øyeblikkelig hjelp-tilbud for Randaberg og Sola kommuner med til sammen tre plasser. Tilbudet er lokalisert ved Stokka sykehjem sammen med Stavanger kommunes Øyeblikkelig hjelp-tilbud.

Dagsenterplasser

10 dagsenterplasser ved Sunde sykehjem ble tatt i bruk fra 1. september 2014. Blidensol dagsenter for personer med demenssykdom har hatt ledig kapasitet hele året. Nye brukere tas inn fortløpende.

Ny ABI-modell i sykehjem

I 2014 ble ny og forenklet ABI-modell (aktivitetsbaserte inntekter) politisk vedtatt med virkning fra 1.1.2015. Sykehjemmene får nå et budsjett justert mot antallet beboere. Brukere med svært store behov for hjelp, får tildelt ekstra ressurser som ivaretar deres behov for tjenester.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 7,7 mill. av en budsjettramme på 845 mill. Det gir en forbruksprosent på 100,9.

7 av 10 kommunale sykehjem samt ett kommunalt aldershjem avsluttet regnskapsåret med et totalt merforbruk på kr 19 mill. Årsakene til merforbrukene er en kombinasjon av høye driftskostnader og reduserte budsjettrammer.

Merforbruk hos bestillerkontorene i 2013 førte til at ABI-prisene ble i 2014 nedjustert i tråd med den vedtatte budsjettrammen for sykehjemsområdet. Prisjusteringen innebar reduserte inntekter for sykehjemmene sammenlignet med 2013. Ettersom sykehjemmene ikke har klart å tilpasse driften raskt nok til de nye reduserte inntektene endte regnskapsåret med et betydelig merforbruk.

For å redusere merforbrukene iverksatte virksomhetene en rekke kostnadsreduserende tiltak, som for eksempel redusert bruk av ekstern innleie, overtid samt nedbemanning i løpet av 2014 og som ved full årseffekt i 2015 vil sørge for bedre økonomiske resultater fremover.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 17:25.