4.11 EMbo

Bosetting

I 2014 ble 18 nye enslige mindreårige flyktninger bosatt i Stavanger kommune. Den endelige avtalen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) var at Stavanger kommune skulle øke mottak av enslige mindreårige til 25 personer. På grunn av for få frigjorte plasser i EMbo og mangel på andre tiltak, ble måltallet ikke nådd.

Utviklingstiltak

Det var et mål å erstatte to av husene i EMbo i 2014. I løpet av året ble det klart at det kun var behov for å erstatte ett av husene. Dette vil skje i 2015.

Utvikling av godt ettervern var en prioritert oppgave i 2014. Det er nå opprettet et miljøarbeiderteam på fire miljøarbeidere/-terapeuter som blant annet skal kunne benyttes til både oppfølging i bokollektiv og til ettervern for ungdommer som flytter ut fra avdelingene. I den forbindelse har EMbo Stavanger også overtatt et nytt hus som både skal brukes til bokollektiv og til ettervern.

Tilsyn og kontroll

EMbo Stavanger har i løpet av 2014 hatt to tilsynsbesøk fra fylkesmannen (1 anmeldt, 1 uanmeldt) på alle avdelingene. I tillegg har Bufetat hatt sin årlige kvalitetsrevisjon i 2014. Verken Fylkesmannen eller Bufetat har funnet avvik eller hatt bemerkninger i virksomheten knyttet opp til aktuelt lovverk.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2014 viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 54 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 85,4. Det ble i statsbudsjettet 2014 vedtatt at kommunalt drevne institusjoner for enslige mindreårige flykninger skulle endre finansieringen fra 100 prosent statlig finansiering til 80 prosent. Kommunene måtte dermed bidra med finansiering av 20 prosent av driften. Denne delte finansieringsformen har gjort økonomistyringen i 2014 utfordrende. Forsiktighetsprinsippet har dermed rådet gjennom hele året, og har dermed gitt et positivt økonomisk resultat ved utgangen av året.

Denne siden ble sist oppdatert 10. March 2015, 09:47.