3.4.1 Investeringsinntekter

Samlede investeringsinntekter ble i 2014 kr 430,3 mill. (linje 7), som er kr 20,4 mill. høyere enn justert budsjett. Fra og med budsjettåret 2014 inntektsføres kompensasjon for merverdiavgift i sin helhet i investeringsregnskapet. Mottatt kompensasjon i fjor var på kr 142,1 mill. og er kr 3 mill. lavere enn budsjettert (linje 3). Salgsinntektene ble isolert sett kr 2,8 mill. lavere enn budsjettert (linje 1), mens sum statlige refusjoner og overføringer, samt overføringer fra andre ble kr 26,2 mill. høyere enn budsjettert (linje 2, 4 og 5). Høyere overføringsinntekter skyldes i all hovedsak at overført tilskudd knyttet til utstillingshall Forum var inkludert merverdiavgift.

Salgsinntektene på til sammen kr 136,6 mill. (linje 1) fordeler seg med kr 135,1 mill. på salg av arealer og bygninger, og kr 1,5 mill. på salg av utstyr, maskiner og andre driftsmidler. Av salgsinntektene for fast eiendom på kr 135,1 mill., kommer kr 116,7 mill. fra salg av arealer og kr 18,4 mill. er salg av bygninger.

Salgsinntektene fra fast eiendom ble i 2014 ca. kr 4,3 mill. lavere enn budsjettert.

De to største enkeltsalgene av tomter/arealer gjelder salg av eiendommer på Husabø, kr 70 mill. og salg av felt B1 Øvre Vågen, kr 25 mill.

Overføringer med krav til motytelser var kr 10,3 mill. høyere enn budsjettert (linje 2) som i all hovedsak skyldes mottatt utbyggerbidrag på om lag kr 8 mill. og momsjusteringsinntekt. Stavanger kommune har i løpet av 2014 overtatt eiendommer og anlegg fra private utbyggere og inngått avtaler om justeringsrett. Dette har medført at kommunen mottok en momsjusteringsinntekt på om lag kr 2 mill. i 2014. I løpet av regnskapsåret 2015 vil deler av denne inntekten utbetales til utbyggere i henhold til inngåtte avtaler.

Av de statlige overføringene på kr 40,6 mill. (linje 4), utgjør oppstartstilskudd fra Husbanken kr 36,9 mill. Mottatt oppstartstilskudd er relatert til ferdigstillelse av bofellesskapene Søra Bråde, Tastarustå og Husabøryggen. De resterende statlige overføringene på kr 3,7 mill. er tilskudd til mindre investeringsprosjekter, hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

I andre overføringer på kr 100,5 mill. (linje 5) inngår mottatt tilskudd til utstillingshall Forum på kr 96,1 mill., samt overføringer fra fylkeskommuner til mindre investeringsprosjekter på kr 4,4 mill., hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:40.