3.4 Analyser av investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter i 2014 ble kr 1 012 mill. (eksklusiv finanstransaksjoner og interne kjøp/salg).

Brutto investeringer de siste 5 årene framgår av figur 3.12. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1 071 mill., og er vist med en vannrett strek i figuren under.

Investeringsnivået i 2014 er dermed noe lavere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene som følge av endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt.

Figur 3.12 Brutto investeringer 2010-2014
Figur 3.12 Brutto investeringer 2010-2014

Tabell 3.19 viser et aggregert investeringsregnskap, sammenholdt med justert budsjett 2014 og regnskap 2013. Som det framgår av tabellen ble investeringsregnskapet gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

LinjeInvesteringerRegnskap 2014Justert budsjett 2014AvvikRegnskap 2013
Investeringsinntekter:
1Salgsinntekter −136 599−139 400−2 801−149 639
2Overføringer med krav til motytelse−10 477−14010 337−5 671
3Kompensasjon for merverdiavgift−142 065−145 108−3 043
4Statlige overføringer−40 638−52 560−11 922−10 150
5Andre overføringer−100 504−72 70027 804−3 975
6Renteinntekter og utbytte−75 000
7Sum investeringsinntekter−430 283−409 90820 375−233 093
8Brutto Investeringsutgifter1 011 6811 185 982174 3011 181 747
9Finanstransaksjoner770 861769 420−1 441606 315
10Finansieringsbehov (linje 6+7+8)1 352 2591 545 494193 2351 554 969
Finansieringsbehovet er dekket slik:
11Overført fra driftsregnskapet 4 6474 6470143 418
12Bruk av lån 1 064 8271 273 852209 0251 017 623
13Salg av aksjer og andeler7 4230−7 42323 285
14Mottatte avdrag på utlån190 765183 645−7 120212 216
15Bruk av bundne fond 37 24736 000−1 24748 037
16Bruk av tidligere års udisponert0
17Bruk av disposisjonsfond033 766
18Bruk av ubundne investeringsfond47 35047 3500
19Sum finansiering1 352 2591 545 494−15 1471 478 345
20Udekket00−76 624
Tabell 3.19 Bykassens investeringsregnskap, hovedoppsett. Alle tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.4.1 Investeringsinntekter

Samlede investeringsinntekter ble i 2014 kr 430,3 mill. (linje 7), som er kr 20,4 mill. høyere enn justert budsjett. Fra og med budsjettåret 2014 inntektsføres kompensasjon for merverdiavgift i sin helhet i investeringsregnskapet. Mottatt kompensasjon i fjor var på kr 142,1 mill. og er kr 3 mill. lavere enn budsjettert (linje 3). Salgsinntektene ble isolert sett kr 2,8 mill. lavere enn budsjettert (linje 1), mens sum statlige refusjoner og overføringer, samt overføringer fra andre ble kr 26,2 mill. høyere enn budsjettert (linje 2, 4 og 5). Høyere overføringsinntekter skyldes i all hovedsak at overført tilskudd knyttet til utstillingshall Forum var inkludert merverdiavgift.

Salgsinntektene på til sammen kr 136,6 mill. (linje 1) fordeler seg med kr 135,1 mill. på salg av arealer og bygninger, og kr 1,5 mill. på salg av utstyr, maskiner og andre driftsmidler. Av salgsinntektene for fast eiendom på kr 135,1 mill., kommer kr 116,7 mill. fra salg av arealer og kr 18,4 mill. er salg av bygninger.

Salgsinntektene fra fast eiendom ble i 2014 ca. kr 4,3 mill. lavere enn budsjettert.

De to største enkeltsalgene av tomter/arealer gjelder salg av eiendommer på Husabø, kr 70 mill. og salg av felt B1 Øvre Vågen, kr 25 mill.

Overføringer med krav til motytelser var kr 10,3 mill. høyere enn budsjettert (linje 2) som i all hovedsak skyldes mottatt utbyggerbidrag på om lag kr 8 mill. og momsjusteringsinntekt. Stavanger kommune har i løpet av 2014 overtatt eiendommer og anlegg fra private utbyggere og inngått avtaler om justeringsrett. Dette har medført at kommunen mottok en momsjusteringsinntekt på om lag kr 2 mill. i 2014. I løpet av regnskapsåret 2015 vil deler av denne inntekten utbetales til utbyggere i henhold til inngåtte avtaler.

Av de statlige overføringene på kr 40,6 mill. (linje 4), utgjør oppstartstilskudd fra Husbanken kr 36,9 mill. Mottatt oppstartstilskudd er relatert til ferdigstillelse av bofellesskapene Søra Bråde, Tastarustå og Husabøryggen. De resterende statlige overføringene på kr 3,7 mill. er tilskudd til mindre investeringsprosjekter, hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

I andre overføringer på kr 100,5 mill. (linje 5) inngår mottatt tilskudd til utstillingshall Forum på kr 96,1 mill., samt overføringer fra fylkeskommuner til mindre investeringsprosjekter på kr 4,4 mill., hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

3.4.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter på kr 1 012 mill. (linje 8) er i regnskapets hovedoversikt splittet mer enn i årsrapporten, og splitting på enkeltprosjekt framgår av det detaljerte investeringsregnskapet. Det vises også til noter i regnskapet for ytterligere forklaringer.

Investeringsutgiftene på kr 1 012 mill. er ca. kr 174 mill. lavere enn justert budsjett 2014.

Budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger i fremdrift av prosjektene.

Byggeprosjektene/investeringsprosjektene som i 2014 hadde størst mindreforbruk i forhold til budsjett, var Kvernevik svømmehall, kjøp av boliger, Nye Tou, Lenden skole, nytt krisesenter på kr 65,5 mill. til sammen. I tillegg ble bruken av diverse sekkepostbevilgninger utgiftsført i driftsregnskapet jf. regnskapsforskriften § 3 som medførte at mindreforbruk i investeringsbudsjett ble noe høyere enn reelt, samtidig som driftsbudsjettet viste tilsvarende merforbruk.

Byggeprosjektene som hadde størst merforbruk ut fra årsbudsjett var skolene Eiganes og Kristianlyst på kr 22,6 mill. til sammen.

Figur 3.13 Sum investeringer fordelt etter hovedformål
Figur 3.13 Sum investeringer fordelt etter hovedformål

Investeringsprosjektene (byggeprosjektene) går i all hovedsak over flere regnskapsår, og det er ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Slike avvik søkes begrenset i størst mulig grad ved budsjettjusteringer i tertialrapportene. Det enkelte investeringsprosjekt måles mot samlede prosjektkostnader.

De samlede investeringer på kr 723 mill. i egne bygg fordeler seg på følgende hovedområder (figur 3.14)

Figur 3.14 Sum investeringer egne bygg
Figur 3.14 Sum investeringer egne bygg

Investeringer i skolebygg, Forum område og idrettsbygg har hatt høy prioritet i 2014. Tilsammen ble kr 475 mill. disponert til disse formål i 2014, jf. figur 3.14.

De største investeringsprosjektene som inngår i skolebygg er Kristianlyst skole (kr 102 mill.), Eiganes skole (kr 25,5 mill.), ombygging av Madlavoll skole ny ATO avdeling (kr 27,8 mill.) og Lenden skole (kr 23,8 mill.).

I 2014 er det disponert kr 109 mill. på idrettsbygg, og her inngår prosjektene Hundvåg svømmehall (kr 66,9 mill.), Kvernevik svømmehall (kr 29,5 mill.) og Nye Gamlingen (kr 7 mill.). Byggeprosjektet som i 2014 isolert sett hadde størst mindreforbruk innenfor investeringer i idrettsbygg i forhold til budsjett, var Kvernevik svømmehall med kr 20,5 mill.

Investeringsutgifter tilknyttet Stavanger Forum var kr 5 mill. lavere enn justert budsjett og utgjorde kr 125 mill.

Det største investeringsprosjektet som inngår i gruppen diverse investeringer på kr 108 mill. er Nye Tou (kr 30,4 mill.), rehabilitering av Kuppelhallen (kr 18,3 mill.), nytt krisesenter (kr 18,3 mill.) og dansesaler musikkskole (kr 13,9 mill.).

I 2014 er det budsjettert med kr 44,8 mill. til boliger, hvorav kr 30 mill. er relatert til kjøp/rehabilitering av kommunale boliger. Kommunen har i 2014 kjøpt tre leiligheter i Rustabakken og inngått kjøpekontrakt for seks leiligheter i borettslaget Gausellengen som vil bli ferdigstilt i 2016. Regnskapet for kjøp av kommunale boliger viser et mindreforbruk på kr 20 mill. Hovedårsaken til dette er at kommunen ved kontraktinngåelse betaler kun et mindre beløp av kontraktssummen i forbindelse med kjøp av boliger, mens det største beløpet av kontraktssummen betales ved overtakelse. Det er i 2014 solgt fem hus med seks leiligheter og en prestebolig. Salgsinntekter knyttet til boligsalg utgjør kr 18,4 mill. Utbetalt forskuttering til studentboliger i Bjergsted ble kr 10,8 mill. lavere enn budsjettert da forskutteringsbehovet har endret seg fra 183 til 129 boenheter.

Tabellen under viser oversikt over ferdigstilte byggeprosjekter i 2014. For de prosjektene der det ikke er avlagt sluttregnskap per 31.12.14, forutsettes det avlagt i løpet av 1. halvår 2015.

Prosjekt ProsjektkategoriAkkumulert regnskap per 31.12.2014Kostnadsramme Merknader
Søra Bråde bofellesskapNybygg72,1 72,5
Eikebergveien bofellesskapRehabilitering3 3,0 Avlagt sluttregnskap
Utstillingshall Stavanger forumNybygg261,6 255,2
Austbø skoleRehabilitering38,6 42,0
Nytt krisesenter (Botilbud med bemanning)Nybygg26,7 32,0
Revheim kirkeRehabilitering8 7,7 Avlagt sluttregnskap
Teinå skoleOmbygging5,7 9,5
Tastarustå skoleOmbygging13,6 19,6
Buøy skoleOmbygging20,5 21,0
Sølvberget KF, div invOmbygging9,1 9,2
SølvbergetOmbygging67,2 68,0
Kristianslyst skoleNybygg179,3 195,0
Sum705,4 734,7
Tabell 3.20 Oversikt over ferdigstilte prosjekter. Alle tall i mill. kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.4.3 Finansiering av investeringer

Investeringsutgifter ble hovedsakelig finansiert gjennom låneopptak som utgjorde 53 % av finansieringen. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon, salg av eiendommer, samt diverse tilskudd hvorav den største andelen var tilknyttet tilskudd til utstillingshall Forum. Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene av investeringer ekskl. mottatte avdrag tilknyttet utlån (start- og konsernlån).

Figur 3.15 Finansiering av investeringer
Figur 3.15 Finansiering av investeringer

Overføringene fra driftsregnskap ble vedtatt saldert med kr 70 mill. i Tertialrapport per 31.08.2014 og utgjør kr 4,6 mill. (linje 11 i tabell 3.18).

Regnskapet viser at bruk av lånemidler (linje 12) i 2014 var kr 1,06 mrd. som er kr 209 mill. lavere enn justert budsjett som følge av forsinket framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Udisponerte lånemidler fra 2014 er forventet brukt i løpet av 2015.

Mottatte avdrag på utlån (linje 14) føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder primært avdrag på startlån og avdrag på ansvarlige lån til Lyse energi. I 2014 mottok kommunen kr 190,7 mill. i avdrag på utlån som var kr 7,1 mill. høyere enn justert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak mottatt avdrag på konsern lån fra Natur og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Renovasjonen IKS.

Mottatt avdrag på startlån var kr 140 mill., som er om lag kr 43,5 mill. mer enn budsjettert. Disse merinntektene er i regnskapet for 2014 disponert til ekstraordinære nedbetalinger på startlån.

Figur 3.16 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter i perioden 2005-2014 og finansieringen med henholdsvis lån og egenkapital. Det bemerkes at 2014 var det første året på 5 år at målet om 50 % egenfinansiering ble nådd.

Figur 3.16 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering
Figur 3.16 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering

Denne siden ble sist oppdatert 26. March 2015, 17:07.