3.3.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2014 ble kr -107 mill. og utgjorde -1,2 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -2,1 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere driftsinntekter og lavere netto finanskostnader.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 1,5 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 3.9. Inntektsføring av momskompensasjons investeringer ble gradvis overført fra drifts- til investeringsregnskapet fra og med 2010 og med full effekt fra 2014.

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene, og ikke avskrivingene, som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Dersom avdragene erstattes med avskrivingene, vil netto driftsresultat gjennomgående vise lavere tall.

Figur 3.9 viser at netto driftsresultat i perioden 2005-2014 hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene, hadde vært utgiftsført med resultateffekt.

Figur 3.9 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2004-2014.
Figur 3.9 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2004-2014.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 0,9 % i 2014, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 1,1 %.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:29.