3.3 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger som skal nås over tid: netto driftsresultat på minimum 3 %, egenfinansiering av investeringer på minst 50 % og gjeldsgrad ekskl. startlån under 60 %. Måltallene er satt for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at det over tid avsettes for lavt beløp til formuesbevaring.

 

3.3.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2014 ble kr -107 mill. og utgjorde -1,2 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -2,1 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere driftsinntekter og lavere netto finanskostnader.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 1,5 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 3.9. Inntektsføring av momskompensasjons investeringer ble gradvis overført fra drifts- til investeringsregnskapet fra og med 2010 og med full effekt fra 2014.

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene, og ikke avskrivingene, som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Dersom avdragene erstattes med avskrivingene, vil netto driftsresultat gjennomgående vise lavere tall.

Figur 3.9 viser at netto driftsresultat i perioden 2005-2014 hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene, hadde vært utgiftsført med resultateffekt.

Figur 3.9 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2004-2014.
Figur 3.9 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Stavanger kommune i årene 2004-2014.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 0,9 % i 2014, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 1,1 %.

3.3.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et nøkkeltall som synliggjør kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 31.12.2014 en brutto lånegjeld på kr 6,91 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,57 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 78 %. Gjeldsgraden eksklusiv startlån var på 60 %.

Figur 3.10 Gjeldsgrad
Figur 3.10 Gjeldsgrad

3.3.3 Egenfinansiering av investeringer

Det er kommunens langsiktige målsetting at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Denne målsetting ble ikke nådd i 2014, idet egenfinansieringen ble ca. 47 %. De største egenfinansieringsinntektene var relatert til mottatt momskompensasjon, salg av eiendommer, samt diverse tilskudd hvorav den største andel var tilknyttet tilskudd til utstillingshall Forum. Figuren under viser egenfinansieringsandel av investeringer i perioden 2005-2014.

Figur 3.11 Egenfinansiering av investeringer
Figur 3.11 Egenfinansiering av investeringer

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 10:31.