3.2.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.17 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 27,2 mill. i forhold til justert budsjett 2014.

LinjeEksterne finanstransaksjoner Regnskap 2014Justert budsjett 2014AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2013
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag−402 586−387 14615 440104 %−419 490
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter661 772673 49611 72498 %621 264
3Sum eksterne finanstransaksjoner259 186286 35027 164201 774
Tabell 3.17 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 8,3 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 2,4 mill. lavere enn justert budsjett grunnet færre termininnbetalinger enn budsjettert. Netto renteutgifter knyttet til startlån ble kr 0,4 mill. høyere enn justert budsjett.

Renteinntekter fra bankinnskudd samt forsinkelsesrenter ble kr 0,5 mill. høyere enn budsjettert, mens renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse Energi AS ble kr 2,1 mill. lavere enn budsjettert. Renteinntekter knyttet til finansforvaltningen samt realisert og urealisert kurstap/gevinst ble kr 23,3 mill., noe som er kr 8,3 mill. høyere enn budsjettert. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til avsnitt 3.7 og Årsrapport 2014 – Likviditets- og låneforvaltning.

Samlet utbytte fra Lyse Energi AS utgjorde kr 382 mill. i 2014, hvorav Stavanger kommune mottok kr 166,8 mill. (eierandel på 43,68 %). For 2014 var det opprinnelig budsjettert med kr 175 mill. i utbytte basert på et forventet samlet utbytte på kr 400 mill. Stavanger kommune har videre mottatt kr 8,6 mill. i utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS og kr 1 mill. i utbytte fra Renovasjonen IKS.

Denne siden ble sist oppdatert 30. March 2015, 10:56.