3.1.3 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 mrd. i 2014. Dette er kr 174 mill. lavere enn budsjettert og er en følge av endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter.

53 % av investeringene ble finansiert av låneopptak. Investeringsinntektene ble noe høyere enn budsjettert, mens overføringen fra drift til investering ble vedtatt saldert i tertialrapport per 31.08.2014 og medførte økt låneopptak og redusert egenfinansieringsgrad.

InvesteringsregnskapRegnskap 2014Justert budsjett 2014AvvikRegnskap 2013
Sum investeringsinntekter −430 283−409 90820 375−233 093
Brutto Investeringsutgifter1 011 6811 185 982174 3011 181 747
Finanstransaksjoner 770 861769 420−1 441606 315
Finansieringsbehov (linje 5-6-7)1 352 2591 545 494193 2351 554 969
Udekket00076 624
Tabell 3.4 Investeringsregnskap. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. March 2015, 20:27.