2.2 En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats

Bredt samarbeid for bedre folkehelse

Kommunens levekårsundersøkelser viser at levekårene i Stavanger i hovedsak er gode, men at avstanden mellom levekårssonene med de største og de minste utfordringene har økt. Sammen med større inntektsforskjeller enn landet for øvrig, peker dette i retning av tiltagende sosiale forskjeller i levekår og helse.

Det er lagt ned et omfattende og grundig arbeid med strategiplan for folkehelse som omfatter strategier innen bredden av kommunens virksomhet.Det gode liv i Stavanger – Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet, planen ble behandlet og vedtatt av bystyret i møte 27.01.2014. Tiltak gjennomføres løpende samtidig som arbeidet med en egen handlingsplan ble påbegynt.

Arbeidet med å bygge ut prioriterte anlegg i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser ble videreført i 2014. Dette gjelder i hovedsak svømmehaller på Hundvåg og Kvernevik, som vil bli åpnet i 2015 som planlagt.

Folkehelsesatsingen er avhengig av innsats på tvers av alle sektorer, og må også involvere frivillig sektor og organisasjoner utenfor kommunen. Stavanger har et stort antall frivillige som deltar i et mangfold av aktiviteter og bidrar med betydelige ressurser til lokalsamfunnet. Frivillighet i Stavanger – strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune, ble sendt på høring til frivillige lag og organisasjoner og andre frivillige i november 2014. Da strategiplanen ble sendt på høring var det registrert 538 frivillige lag og organisasjoner fordelt på områdene levekår, oppvekst, idrett og kultur.

Denne strategiplanen skal være et verktøy for samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og Stavanger kommune. Samhandlingsstrategien skal fastsette prinsipper og handlinger for å styrke relasjonene, gi frivilligheten anerkjennelse og understreke sektorens selvstendighet. Strategiplanen har et vedlegg med forslag tiltak på ulike delområder, samt en foreløpig oversikt over alle registrerte frivillige lag og organisasjoner i Stavanger. Endelig forslag til strategiplan vil bli behandlet i alle råd, utvalg og kommunalstyrer, og med endelig behandling i bystyret.

Tidlig innsats

Rett hjelp tidlig – en arbeidsmetode for å oppdage barn med behov for og tidlig iverksetting av tiltak – ble en fast ordning i 2014. Barn i 16 barnehager ble i løpet av året observert av et tverrfaglig observasjonskorps fra helsestasjonstjenesten, PPT, Fysio- og ergoterapitjenesten og barnevernet. Innen fem år skal alle barnehager i Stavanger ha fått besøk av observasjonskorpset og en innføring i denne arbeidsmetoden.

PPT ble styrket med fire nye stillinger – to til barnehage og to til barneskole. Stillingene brukes blant annet til veiledning og tilrettelegging på skolene, slik at færre elever får behov for spesialundervisning.

I 2014 ble barn og unges medvirkning i egen sak, og i utvikling av barneverntjenesten generelt, videreutviklet gjennom prosjektet Mitt liv og systematisk arbeid i den enkelte barnevernssak.

Et av tiltakene i Strategiplan for folkehelse er å følge opp barn som lever i familier med lav inntekt. I 2014 ble, som en del av dette tiltaket, det fireårige prosjektet Eg vil lære! satt i gang. Hensikten er å sikre at barn i familier med lav inntekt og fosterbarn på første og andre trinn får utvikle ferdigheter i tråd med sitt evnenivå.

Forebyggende innsats og rehabilitering

Helsehuset Stavanger ble åpnet i 2014 med frisklivssentral, sykepleieklinikk, psykologtjeneste, prosjektledelsen for Leve HELE Livet og Utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem.

Tiltak innen hverdagsrehabilitering gir gode resultater for brukerne. Flertallet av de 190 personene som har mottatt tilbudet om hverdagsrehabilitering i 2014 klarer seg helt uten, eller med langt færre kommunale tjenester.

Prosjekt Informasjonsdag til 75-åringer ble prøvd ut i Hillevåg bydel i mai 2014 som et alternativ til å senke aldersgrensen for forebyggende hjemmebesøk fra 80 til 75 år. Innbyggere som ikke ønsket å delta, eller ikke kunne delta på informasjonsdagen, fikk tilbud om ordinært forebyggende hjemmebesøk. Resultatet fra dette prøveprosjektet viste at det var liten interesse for forebyggende hjemmebesøk (19 %). Kommunalstyret for levekår vedtok innføring av årlig Informasjonsdag for 75-åringer og videreføring av forebyggende hjemmebesøk for 80-åringer.

Velferdsteknologi skal være del av kommunens tjenestetilbud. Velferdsteknologi skal bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt ressursbesparelser. Prosjektaktiviteten er høy for å skaffe erfaringer med bruk av relevant teknologi. Strategi for implementering av velferdsteknologi (2014-2017) sak 242/13 vedtatt av formannskapet 14. november 2013, er førende for kommunens arbeid innen velferdsteknologiområdet.

Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlig behov

Arbeidet med Boligsosialt velferdsprogram har vært jobbet godt med. Fra midlertidig til varig bolig og fra kommunal bolig til privat eid eller leid bolig er en viktig satsing. En boligsosial foranalyse er gjennomført og danner utgangspunkt for videre arbeid. Bruken av midlertidige boliger har gått betydelig ned i 2014, og ventelisten for kommunale boliger for vanskeligstilte er blitt kortere. Barnefamilier er blitt særlig prioritert. Arbeidet med etablering av Bomiljøtiltak på Midjord startet opp i 2014.

Årsrapport 2014 – forvaltningsseksjonen – bolig vil orientere om de kommunale boligene Stavanger eiendom forvalter, kjøp av boliger i 2014 og gi oversikt over drifts- og vedlikeholdsmidler brukt på boligmassen. Rapporten fremmes til politisk behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging i mars 2015, deretter i kommunalstyret for levekår.

Regelverket for Startlån-ordningen ble justert som følge av endring av Forskrift om startlån fra Husbanken. Ordningen rettes i større grad inn mot varig vanskeligstilte husstander. Antall utbetalte startlån økte fra 325 i 2013 til 355 i 2014. Av disse var 37 kommunale leietakere som fikk startlån til kjøp av egen bolig.

Søra Bråde bofellesskap, med til sammen 16 plasser for psykisk utviklingshemmede, ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Til tross for utbyggingen de siste årene, er antallet personer på venteliste fremdeles økende.

Denne siden ble sist oppdatert 29. March 2015, 19:07.